DIA 19 DE SETEMBRE

8,45 h - Recepció i recollida documentació

De 9 h a 12,45 h - LES ORDENANCES COM INSTRUMENTS DE L'AUTONOMIA LOCAL I LA TRANSPARÈNCIA

S'examinarà la problemàtica de gestionar les taxes amb eficiència, considerant particularment els supòsits de prestació de serveis per gestió indirecta. Així mateix, s'analitzarà l'elaboració d'informes econòmics i les actuacions per a aplicar correctament les previsions de les Lleis de Transparència, Protecció de Dades i les lleis 39/2015 i 40/2015, amb particular consideració de la tramitació administrativa automatitzada.

Ponent: ANGELA ACIN FERRER. Interventora d'Administració Local

13 h -PROJECTES DE MODERNITZACIÓ TRIBUTÀRIA EN EL NÚVOL

S'explicarà l'ús d'avançada tecnologia per aconseguir un model d'efectiva administració electrònica, aplicable ja en la gestió i recaptació d'ingressos locals.

Ponent: JUAN MANUEL GÓMEZ ACÍN. Consultor de TAO, responsable de l'Àrea de Gestió Pública- Economia

14 h - DINAR COL·LECTIU

De 16 h a 18,30 h - APLICACIÓ DE L'IVA AL SECTOR PÚBLIC LOCAL

S'examinaran qüestions importants i complexes com la no subjecció a IVA de les entitats dependents d'una entitat pública; la incidència de les subvencions, o la inversió del subjecte passiu.

Ponent: M. Sonia Sanz Sánchez. Subdirectora Adjunta d'Informació i Assistència Tributària. AEAT

DIA 20 DE SETEMBRE

De 9 h a 13,45 h - ASPECTES CONFLICTIUS A LA GESTIÓ DE L'IBI I L'PLUSVÀLUA MUNICIPAL - COL·LABORACIÓ CADASTRAL

S'analitzaran temes tan importants com la incidència de les modificacions de la normativa cadastral en l'IBI i l'IVTNU, la gestió de tots dos tributs, i les vies per convenir una eficient col·laboració amb les Gerències del Cadastre i facilitar als ciutadans el compliment de les seves obligacions tributàries.

Ponents:

ANTONIO ALVAREZ DUMONT, Inspector d'Hisenda de l'Estat (AEAT) .ex-director de l'Agència Tributària Madrid.

LUIS MARTIN-VILLAMUELAS, Cap de Servei de Coordinació I Suport a la Gestió Tributària de l'Agència Tributària Madrid.

IGNACIO Olondriz RIERA, Cap del Servei de Gestió Cadastral de l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

14 h - DINAR COL·LECTIU

De 16 h a 18,30 h- CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES URBANÍSTIQUES

El ponent realitzarà una anàlisi exhaustiva d'aquestes categories d'ingressos de dret públic, aportant interessants pautes per facilitar la seva imposició i gestió, que millorarà notablement la tresoreria municipal.

Ponent: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LEAL, Secretari general de l'Ajuntament de Manresa

DIA 21 de SETEMBRE

De 9 h a 14 h - PROBLEMÀTICA LA GESTIÓ RECAUDATORIA LOCAL

En aquest matí es desenvoluparan els temes que preocupen especialment als tècnics locals, com ara: límits de embargabilitat de béns i drets; derivacions de responsabilitat, successors i embargaments sobre béns i drets de la societat conjugal; execució de les afeccions urbanístiques i connotacions en l'àmbit registral; gestió dels concursos de creditors.

Ponents:

JOSÉ MANUEL Farfán PÉREZ. Tresorer General de la Diputació de Sevilla i de l'Organisme Provincial de Recaptació (OPAEF)

ELISEO GARRIDO PÉREZ. Assessor jurídic de OPAIF

RICARDO DÍAZ ANDRÉS. Cap Departament Embargaments i Subhastes de OPAIF

De 16 a 18 h - Conferència de clausura sobre NATURALESA JURÍDICA DE LA CONTRAPRESTACIÓ exigible PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS

El ponent examinarà les línies del debat sobre la condició de taxa o tarifa que han de tenir les contraprestacions exigibles per serveis públics de recepció obligatòria, amb particular atenció al servei d'abastament domiciliari d'aigua, gestionat de forma indirecta.

Ponent: D. GONZALO MARTINEZ MICO, Magistrat del Tribunal Suprem

CSITAL Barcelona  organiza los días 19, 20 i 21 de 2016  un Curso sobre GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS LOCALES, que se celebrará en Barcelona (Col.legi Registradors de Catalunya c/Joan Miró, 10. Barcelona ) y  cuyas ponencias, asi como la extensa documentación que se facilitará, tendrán carácter  eminentemente práctico. Podéis consultar el programa definitivo aquí. Las inscripciones las podéis realizar mediante el siguiente formulario.


INSCRIPCIONS

Es poden formalitzar mitjançant carta dirigida al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona situat al carrer Girona, 48 entl. 08.009-Barcelona, mitjançant trucada telefònica al Col·legi Telfs. 93.265.51.61 - 93.265.23.38, FAX 265.52.45, e-mail: informacio@proxymatest.es/csital , o emplenant el formulari d'inscripció de la pàgina web del col·legi www.proxymatest.es/csital que trobareu aquí.

La quota d'inscripció és de 630 euros que es pot abonar mitjançant transferència al compte IBAN ES91 2013-0500-11-0500869043, o mitjançant taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.

Els que van assistir al Curs sobre Gestió, Inspecció i Recaptació d'ingressos locals organitzat pel Col · legi en el mes de novembre de 2015 pagaran 570 euros.

La quota d'inscripció dóna dret a:
• Assistir a les Jornades que s'anuncien en aquest programa i rebre la documentació i programes informàtics preparats pels ponents.
• Assistir al dinar dels dies 19 i 20 de setembre.

CERTIFICAT
S'expedirà als que acreditin l'assistència.

MATERIAL QUE ES FACILITARÀ

  • Model d'Ordenança General i d'algunes ordenances fiscals.
  • Documentació de seguiment de les ponències, integrada pel contingut de l'exposició i ampli conjunt de models de resolucions administratives, aplicables a la gestió i la inspecció tributàries.

Colabora:

  

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació