BOE de 19 d'abril. Informació d'esforç fiscal 2016 de les corporacions locals.

En el BOE de 19 d'abril s'ha publicat la  Resolució de 11 d'abril de 2018, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2016 i la seva comprovació en les delegacions d'Economia i Hisenda, es considera el 30 de juny de 2018 la data límit de presentació de la informació sobre esforç fiscal davant les delegacions d'Economia i Hisenda.

Nota informativa sobre el Règim de tutela financera dels ens locals 2018 de la DGPFAT de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat en la seva pàgina web la nota informativa, de 16 d’abril de 2018  sobre el règim de tutela financera dels ens locals per l’exercici 2018, que conté  els apartats següents:

IX Cursa Intercol·legial Sabadell Professional 2018

El dissabte 14 d'abril va tenir lloc la Cursa Intercol·legial en la qual participa des de l'edició 2016 el Consell SITAL de Catalunya conjutament amb d'altres col·legis i associacions de professionals de Catalunya organitzen  la Cursa Intercol·legial. En les dues darreres edicions hi van participar més de 700 corredors dels diferents col·legis.

Sessió informativa sobre el RD 128/2018 de règim jurídic FHN

Celebrada el 12 d’abril a Barcelona la primera de les quatre sessions programades pel CSITAL Catalunya amb l’objectiu d’explicar les principals novetats del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i que va entrar en vi

Document del MINHAFP sobre les respostes a les preguntes més freqüents sobre l'aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària a les entitats locals.

La Subdirecció General d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha editat un document que recull   una selecció de 77 de les respostes trameses a les entitats locals sobre les consultes plantejades en els darrers cinc anys en relació amb l'aplicació de les normes següents:

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació