El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 23 de juliol de 2021 aquesta jornada.

OBJECTIU

En un moment de manca de seguretat jurídica i legislació, on la gestió de recursos humans va a cop de sentència, es fa necessari tenir els conceptes clars a l’hora d’afrontar la gestió del personal i en especial el personal laboral temporal i interí, sense perdre de vista els instruments com l’estabilització del personal temporal.

Persones destinatàries: Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, personal tècnic responsable del servei de recursos humans en les corporacions locals i càrrecs electes.  

 

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 120 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada RRHH  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dilluns 21 De juliol de 2021 ales 18:00h

 

PROGRAMA :

 

8.30- 9:00 Recepció de les persones assistents

9:00 – 9:10 Inauguració de la jornada

Sr. Antoni Pérez, membre de la comissió de formació del CSITAL Barcelona

9:10 – 10:00 Oferta d’Ocupació per a 2021: Criteris bàsics i elements de dubte.

10:00 – 10:45 Les taxes de reposició d’efectius: Concepte, forma de càlcul i disfuncions

10:45 – 11:15 Pausa

11:15 – 12:00 Execució de les ofertes d’ocupació.

12:00 – 12:45 Situació del personal laboral indefinit no fix al 2021.

12:45 – 13:30 Incorporació de personal temporal al 2021.

13:30 – 14:00 Estabilització de personal temporal: Reial Decret 23/2020, Llei 3/2017, Llei 6/2018 i Llei 11/2020

13:30 Cloenda

PONENT: Sr. Xavier Boltaina, Gerent Organisme Autònom Patronat Apostes de la Diputació, Àrea de Presidència.

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 21 de juliol de 2021.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza:         

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació