CSITAL Barcelona organitza el 18 de març de 2013 una jornada sobre Informe de verificació i l’anàlisi dels ajustos SEC 95:  problemàtica de l’ Incompliment  de l’objectiu de l’estabilitat pressupostaria i de la regla de despesa en les modificacions de crèdit”

Aquesta jornada tindrà caràcter pràctic i com a objectiu tractar els dubtes que es puguin plantejar en relació amb els temes següents  

  • Incidència de l’aplicació dels criteris de la comptabilitat nacional i del SEC 95 en l’avaluació de les obligacions de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat financera en les corporacions locals.
  • Anàlisi individualitzat de cadascun dels ajustos a realitzar, en termes SEC 95, als efectes del càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa en l’aprovació i execució del pressupost pels ens subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública Local i pressupost limitatiu i pels ens sotmesos al Pla de comptabilitat d  l’empresa privada.
  •  L’Informe de verificació: anàlisis del contingut i elaboració.  
  •  L’informe d’intervenció sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa  en l’aprovació dels expedients de modificació de crèdit. en especial en els d’incorporació de romanents de crèdit.

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació