El CSITAL de Barcelona organitza el divendres dia  30 de setembre de 2022 aquesta jornada.

 

OBJECTIU

 

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de la operativa de les tresoreries locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

 

 

Al final de cada intervenció, a partir de les diferents exposicions de les ponències, s’obrirà un espai on poder exposar i compartir sobre aquestes problemàtiques que es plantegen en el dia a dia de la tresoreria i que es podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el divendres 23 de setembre a les 14:00h, a través de l’adreça electrònica de la coordinació de la jornada formacio@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió.

 

Per a qualsevol altre qüestió contacteu a través del correu informacio@csital.org amb la secretaria del Col·legi.

 

Documentació: Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives i jurisprudencials de cada matèria.

Persones destinatàries: Tresorers, interventors i secretaris-interventors d’administració local. Personal dels ens adscrits als departaments de tresoreria.

Lloc: Format mixt Presencial Carrer de Girona, 48, 08009 Barcelona / On line Plataforma Zoom.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. confirmant l’assistència presencial / on line.

Com l’aforament en presencial està limitat a 50 persones, es prioritzarà les inscripcions en presencial de col·legiats i col·legiades per ordre d’inscripció. En cas de no poder atendre la vostra petició d’assistència en presencial se us comunicarà el canvi a la modalitat online durant els dos dies hàbils següents al tancament d’inscripcions.

En tot cas, qualsevol inscripció fora de termini s’entendrà feta amb l’opció online i únicament si l’aforament ho permet s’oferirà el canvi a presencial.

Quota inscripció: 110 euros col·legiats i col·legiades, 155 no col·legiats i no col·legiades.

Pagament: Mitjançant transferència al compte bancari:
ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)
(ref. ingrés Jornada JAT  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Divendres 23 de setembre de 2022.

PROGRAMA :

9:00h.   Recepció i admissió d'assistents

9:10h.   Inauguració i presentació de la jornada

Vocal Csital BCN i coordinadora de la jornada, Sònia Ramírez Domínguez

9:20h.   III Jornada d'actualització de tresoreria, presenta i modera Fernando González-Santacana Martín

09:30h.- 10:00h.  Pagament a compte d'impostos estatals a través de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

10:00h. - 10:30h  Pagaments en efectiu: limitacions i drets. Situació actual i perspectives dels avals electrònics/digitals; Breus apunts.

Fernando González-Santacana Martín. Tresorer General Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

10:30h.10:45h. Contestació preguntes dels participants

10:45h.-11:15h. Pausa cafè

11:15h.- 12:15h. Pla de control d’ingressos.

Verónica Barquero Miró. Vicetresorera Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

12:15h.12:30h. Contestació preguntes dels participants

12:30h.-14:00h. Taula rodona entre representants d’entitats financeres (BBVA, Caixabank, B.Santander i B. Sabadell) sobre Suplantació d’identitat i frau en els pagaments, situació actual i perspectives de futur.

 

BBVA: Malu Ruiz Cabeza. Business Process Security & Fraud-Security Cross Discipline Leader

Caixa Bank: Sergio del Río Director.CIB Cash Management

Banco de Santander: Jordi Torné García. Responsable Corporaciones Locales de Barcelona y Provincia

Banco de Sabadell: Victor López Gracia. Director de Prevención de Fraude y Hechos Delictivos.

Participa i modera Inmaculada Turu Santigosa. Tresorera General Ajuntament de Barcelona

14:00h. Cloenda

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 23 de setembre de 2022

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa online els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza:

Texto</p>
<p>Descripción generada automáticamenteCsitalBCN_Formació

JORNADES D’ACTUALITZACIÓ SITAL

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació