El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 07 de juliol de 2022 aquesta jornada una Jornada sobre els sistemes de responsabilitat de les autoritats i personal al servei dels ens locals, en especial la responsabilitat comptable, penal i disciplinària.

OBJECTIU

 La jornada té com a objectiu analitzar, amb professionals expertes en cada tema, aquests tres tipus de responsabilitat que ens pot arribar a afectar. 

  • Responsabilitat comptable.

Anàlisi dels requisits perquè es produeixi la responsabilitat comptable, diferents procediments per a exigir-la i comunicació al Tribunal de Comptes.

  • Responsabilitat penal.

Riscos de responsabilitat penal en l’exercici de les funcions reservades. Menció a les possibles formes de participació en el presumpte delicte. Els canals de denúncia com a mecanismes de prevenció del frau.

  • Responsabilitat disciplinària.

Novetats jurisprudencials. Singularitat de la responsabilitat disciplinària a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran les principals referències normatives, legislatives i jurisprudencials i/o doctrinals de cada matèria.

Persones destinatàries: Secretaris i secretàries, interventors i interventores, tresorers i tresoreres d'administració local. Personal dels ens locals, advocats i advocades i professionals del dret.

 

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 124 euros col·legiats i col·legiades, 164 euros no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada RES  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dimarts 5 de juliol de 2022 a les 18:00h

Les persones inscrites podran formular, amb antelació a la celebració de la jornada, fins el divendres 1 de juliol a les 14:00h, les seves consultes a les ponents a través de l’adreça electrònica de la coordinació de la jornada sonia.ramirez@csital.cat o bé formular-les en l’espai que s’habilitarà en la pròpia sessió “Preguntes i respostes” a la finalització de cada una de les ponències.

 

 

PROGRAMA :

9:00 Recepció dels assistents

9:20 Inauguració de la jornada

Presidenta del Csital BCN. Carme Torres Morales.

9:30 – 10:30 RESPONSABILITAT COMPTABLE. Anàlisi dels requisits perquè es produeixi la responsabilitat comptable, diferents procediments per a exigir-la i comunicació al Tribunal de Comptes.

Ponent: Sra. Marta Junquera Bernal. Directora de l'Assessoria Jurídica Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 “Preguntes i respostes”

11:00 – 11:30 Pausa

11:30 – 12:30 RESPONSABILITAT PENAL. Riscos de responsabilitat penal en l’exercici de les funcions reservades. Menció a les possibles formes de participació en el presumpte delicte. Els canals de denúncia com a mecanismes de prevenció del frau.

Ponent: Sra. Rosa María Sánchez Sánchez. Directora d’Anàlisis (òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern) de l’Ajuntament de Barcelona.

 “Preguntes i respostes”

12:45 – 13:45 RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA. Novetats jurisprudencials. Singularitat de la responsabilitat disciplinària a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Ponent: Sra. Montserrat Borrego Jordana. Funcionària d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en excedència. Advocada de la Generalitat de Catalunya. Assessoria  Jurídica Departament de la Presidència.

“Preguntes i respostes”

14:00 Cloenda

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 5 de juliol de 2022

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

Organitza:         

 

CsitalBCN_Formació

JORNADES D’ACTUALITZACIÓ SITAL

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació