JORNADA SOBRE ELS PROCESSOS DE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT A LES ADMINISTRACIONS LOCALS: APLICACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LA LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE (GENER-JUNY DE 2022).

 

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 7 d´abril de 2022 aquesta jornada.

 

OBJECTIU

Els processos de reducció de la temporalitat regulen el procés d’estabilització de l’ocupació temporal pública, tant de funcionaris com a personal laboral, que s’haurà de gestionar entre gener de 2022 i desembre de 2024, en què s’ha fixat que tots les Ofertes i convocatòries hauran d’estar executades.

No obstant això, el procés s’articula en dues fases, si més no temporalment i de forma seqüencial: una primera, que s’ha d’aprovar i publicar a més tardar el 1 de juny de 2022 i una segona que, abans o desprès d’aquesta data en el seu inici s’haurà de desenvolupar en tot cas durant la resta de l’any 2022, 2023 i/o 2024.

En aquesta sessió del 18 de març de 2022 ens centrarem de manera exclusiva en els elements que cal tenir en compte de l’aplicació de la Llei fins el 1 de juny de 2022, deixant per una segona sessió el que es podria anomenar “segona fase”, que serà el desenvolupament dels processos selectius.

 

Persones destinatàries: Personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, personal tècnic responsable del servei de recursos humans en les corporacions locals i càrrecs electes.  

 

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 125 euros col·legiats i col·legiades, 165 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada RRHH  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dimecres 6 d´abril de 2022 ales 18:00h

 

PROGRAMA :

8.30- 9:00 Recepció de les persones assistents

9:00 – 9:10 Inauguració de la jornada

 

  1. Períodes temporals que fixa la Llei 20/2021 de 28 de desembre: primera i segona fase.
  2. Els nomenaments de funcionaris interins a partir de la Llei 20/2021. La problemàtica aplicativa del personal laboral interí a partir de la reforma laboral per RD-llei 32/2021.
  3. Definició de les places estructurals en les entitats locals.
  4. La reconducció dels processos d’estabilització de la Llei 3/2017 i 6/2018, de Pressupostos generals de l’Estat per a 2017 i 2018. Gestió del processos ja iniciats. Estat de la qüestió de la DT 4ª EBEP.
  5. Aprovació de les ofertes d’estabilització, publicació, i resolució dels processos.

10:45-11:15 Pausa

  1. Les mesures de seguiment pressupostari de la DA 3ª Llei 20/2022. Les taxes de reposició d’efectius de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, 22/2022. Taxes ordinàries i taxes dels procés d’estabilització. La nova taxa permanent de reposició de la DA 4ª RD-llei 32/2021.
  2. La interpretació de la Disposició Addicional 6ª de la Llei 20/2022 a l’hora de confeccionar l’Oferta d’Ocupació d’estabilització.
  3. Identificació de places a l’empara de la disposició addicional 8ª de la Llei 20/2021. La complexa interpretació de la DA 8ª.
  4. L’estabilització en les societats mercantils públiques, entitats publiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic: interpretació de la disposició addicional 7ª Llei 20/2021.

13:30 Cloenda

 

PONENT: Xavier Boltaina. Professor dels Estudis de Dret i Ciencia Politica de la UOC. Tècnic en Recursos Humans i Directiu de la Diputació de Barcelona.

 

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 6 d´abril de 2022

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

Organitza:         

 

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació