El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 6 de juliol de 2021 aquesta jornada.

OBJECTIU

La jornada té com a objectiu tractar diverses problemàtiques actuals de la operativa de la gestió econòmica i control en les entitats locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

  • Actualitzacions recents que impacten en la gestió econòmica local
  • Repercussió de modificacions en el control previ dels expedients i comentaris en la seva tramitació
  • Aplicació de les novetats jurídiques i econòmiques en el control de les àrees gestores i control financer de la gestió econòmica de l’entitat local.
  • Àmbit comptable, patrimonial i pressupostari. Estabilitat i sostenibilitat.
  • Jurisprudència dels Tribunals .

 

Persones destinatàries: Personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional i personal dels ens locals adscrits als departaments de gestió econòmica i pressupostària i que tramitin propostes de contingut econòmic.

 

Documentació : Es facilitaran les ponències que es facin servir al llarg de la jornada, així com les principals referències normatives i jurisprudencials de cada matèria.

LlocPlataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 120 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada ECO  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dissabte 3 de juliol de 2021 a les 18:00h

PROGRAMA :

9:00 Recepció dels assistents.

9:15 - Inauguració de la jornada.

Vicepresidenta del CSITAL BCN. Mª Criseida Ramírez .

9:30-10:30. TEMAS D’INTERÈS AMB IMPACTE EN LA GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA i SENTÈNCIES ACTUALS.

Ponent: Carme Torres . INTERVENTORA DELEGADA  DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

10:30-11:00 Pausa cafè

11:00-12:00 LA FISCALITZACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES APORTACIONS A PARTITS POLÍTICS

Ponent:  Criseida Ramírez. INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS

12:00-14:00 ASPECTES PRÀCTICS SOBRE EL COMPLIMENT DEL CONTROL  FINANCER EN BASE A UN ANÀLISI DE RISCOS. PLANS D’ACCIÓ I EL SEU SEGUIMENT.

Ponent:  Sonia Ramírez . INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT D’ESPARRAGUERA i Francesc Aragon . INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

 

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 3 de juliol de 2021.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

Organitza:

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació