pol

 

 

JORNADA: Com incloure la planificació estratègica en el pressupost de l'Administració Pública: PRESSUPOSTOS ORIENTAT A RESULTATS (POR).

 

El CSITAL de Barcelona juntament amb l'empresa PKF ATTEST organitza el pròxim dia 28 de maig  de 2021 aquesta jornada.

 

Objectiu: L'eina de gestió més estesa a nivell públic és el pressupost (tant d'ingrés com de despesa).

 

Històricament hem tractat d'introduir en l'administració pública eines de gestió més avançades en diversos àmbits de gestió com el de la planificació (p.e. Pla Estratègic o de legislatura, Pla gestió anual), en el control de gestió (p.e. quadres de comandament, indicadors), en la governança (p.e. òrgans de coordinació polític-tècnics), en la rendició de comptes (p.e. transparència), amb un resultat, en els millors casos, qüestionable.

El Pressupost Orientat a Resultats (d'ara endavant PER) es pot definir com el sistema de planificació, pressupost i avaluació de les polítiques públiques que relaciona els recursos que s'assignen (euros) amb els resultats que s'esperen obtenir (en termes de productes oferts i d'impactes aconseguits). Dit d'una altra manera, introduir la planificació estratègica en el pressupost.

Un dels principals objectius del PER és l'eficiència, entesa tant com la distribució de recursos entre les prioritats del govern que tenen un major impacte, segons els objectius perseguits com l'augment de la producció d'un bé o servei sense utilitzar més recursos, o bé mantenir la producció d'un bé o servei amb menys recursos.

La planificació estratègica i el pressupost són components integrats de la gestió per resultats o PER. Mentre que els plans estratègics assenyalen l'orientació, el pressupost facilita els recursos per a poder implantar els plans.

La situació ideal per a començar en una organització pública un procés de PER seria que al començament de la legislatura, l'organització en qüestió elabori el seu Pla Estratègic (legislatura o mandat) en el qual es recullin, d'una banda, els objectius prioritaris de la gestió, les línies estratègiques i d'actuació de l'organització per a la legislatura, i d'altra banda, el procediment de gestió per a orientar l'acció del conjunt de l'organització cap al compliment dels objectius establerts.

Com és habitual en les administracions públiques el pressupost és l'eina que permet gestionar de forma ordenada el conjunt d'ingressos i despeses amb la finalitat d'aconseguir els objectius que els responsables institucionals han fixat en l'acompliment de la seva acció de govern (Pla Estratègic).

 Però, al mateix temps, en l'actualitat comença a estendre's la idea que el pressupost és una eina a la qual s'ha d'exigir més. En la visió tradicional el pressupost informa de quant es gastarà; qui el gastarà; i, en què es gastarà. Avui, en canvi, un nou corrent qüestiona al pressupost amb qüestions com ara: per a què es gastarà; quin resultat es vol obtenir; i, a quin cost.

El POR tracta de superar una qüestió cultural que fa que en l'actualitat el pressupost s'elabori i valori en termes de quantia de la despesa i no en termes de productes/serveis i resultats. El pressupost es confecciona a partir dels límits de creixement i no des dels objectius del Pla Estratègic. Per a superar aquesta manca la gestió orientada a resultats integra com a components complementaris la planificació estratègica i el pressupost. Mentre que els plans estratègics assenyalen l'orientació, el pressupost facilita recursos per a poder implementar els plans. Un pla estratègic deslligat del pressupost no té sentit com tampoc el té un pressupost sense orientació estratègica.

Un dels pilars en què se sustenta el pressupost per resultats, com en tots els components del cicle de gestió, són els sistemes d'informació i,más concretament, la informació de resultats. La informació de resultats es compon de dos elements fonamentals: els indicadors de resultats i l'avaluació.

Una vegada fet les anteriors tasques, els següents passos aniran en la línia de consolidar el procés de canvi, impulsar una dinàmica de contrast i millora amb els departaments o unitats administratives de manera que s'obtingui el màxim rendiment de la nova orientació a resultats.

Per tant i com a conclusió, la informació del PER ha de ser útil tant als gestors de les àrees de producció de béns i serveis del govern per a poder formular les peticions pressupostàries al departament o àrea encarregada de les finances públiques, com per als parlamentaris o regidors que disposaran de més elements (indicadors de resultats) per a valorar la proposta de pressupost de l'executiu.

La informació del PER és una eina que aspira a informar de les decisions (d'assignació de recursos, de gestió de serveis, de priorització de la despesa) i a augmentar la transparència i la rendició de comptes en l'ús dels recursos públics.

 

Destinatarios/aries: Personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.  

 

DocumentacióEs facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

Lloc: Plataforma Zoom pel seguiment de la jornada online.

Inscripció: 

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 50 euros euros col·legiats i col·legiades, 65 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de la jornada)

(ref. ingrés Jornada POR I nom i cognom de la persona assistent).

Tancament d'inscripcions: Dimarts  25 de maig de 2021 ales 18:00h

 

PROGRAMA :

8:50- 9:00 Recepció de les persones assistents.

9:00 – 9:05 Inauguració de la jornada. Presentación CSITAL y PKF Attest

Sra. Verónica Barquero, vocal del CSITAL Barcelona

Sr. Aitor Garmendia, Socio-director PKF Attest

9:05 – 9:15

 1. EXPERIÈNCIES VISCUDES: Ajuntment d’Ermua

 

 • L'Ajuntament d'Ermua realitzarà la introducció a la jornada exposant la seva vivència sobre el Pressupost Orientat a Resultats (POR).

9:15 – 10:30

 

 1. ANTECEDENTS: Què és POR, models i els seus beneficis.

 

 • Què és POR: explicar breument què és POR
 • Beneficis POR: explicar breument els principals beneficis
 • La cadena de valor: explicar breument sobre la gràfica cadena valor.

 

 1. PLANIFICACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I EL PRESSUPOST

 

 • Programa de Govern i Pla de Mandat/Legislatura: explicar alineació del programa de legislatura amb el pla de mandat.
 • Explicar una integració també política transversals.
 • Estructura orgànica i programes pressupostaris: explicar la dificultat d'un programa contra diversos objectius.
 •  Els programes pressupostaris: explicar com s'han integrat les polítiques transversals en AALL.
 • Integració de les polítiques transversals: explicar com s'han integrat les polítiques transversals en DFG.
 • Alineació dels plans de 2n nivell (plans sectorials): explicar importància i dificultat de l'alineació.
 • “Finestres” temporals per a modificació de la planificació estratègica: explicar el cicle complet de planificació i execució anual, planificació PP, execució PP i rendició de comptes.

 

 1. EXECUCIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

 

 • Òrgans de coordinació (Ple Municipal, Junta Govern, Comissió Interdepartamental i Comissions Departamentals): explicar els 3 nivells d'òrgans de coordinació, components, freqüència i ordre del dia.
 • Seguiment polítiques transversals.
 • Triple seguiment de les polítiques públiques: compliments objectius, grau avanci dels projectes i execució pressupostària.

 

 1. EVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 • Què, quan i qui: explicar hmtas, dinàmiques i Apps d'avaluació de polítiques públiques (hmtas d'autodiagnòstic en els programes pressupostaris, avaluació programes pressupostaris, avaluació el conjunt de les ajudes i subvencions,)

 

 1. RENDICIÓ DELS COMPTES DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 • Informes per als òrgans de coordinació: explicar els informes que disposen els 3 òrgans de coordinació.
 • Informe anual del Pla Legislatura.
 • Compte general: explicar cg.
 • Web AALL i DFG: explicar la rendició de comptes pública actual (Pla legislatura, Norma de Bon Govern i Transparència i Programes Pressupostaris).

 

Sr. Aitor Garmendia, Socio-director PKF Attest

 

 

10:30 Clausura Jornada.

Sra  M Criseida Ramírez, vicepresidenta del CSITAL Barcelona

 

 

Condicions de la inscripció:

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 25 de maig de 2021.

2.        La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d’inscripció

3.    La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.

 6. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

7. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

8. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

 

Organitza:         

 

logo

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació