Organitza una jornada online el dia 29 d’abril 2021

 

JORNADA SOBRE LA DIRECCIÓ SUPERIOR D’ARXIUS I REGISTRES.

COM FER-HO BÉ.

 

 

El CSITAL de Barcelona organitza el proper dia 29 d’abril de 2021 aquesta jornada.

 

OBJECTIU

 

Amb l’aprovació del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la secretaria dels ens locals té encomanada, dins l’àmbit de la funció de fe pública, la direcció superior d’arxius i registres.

Aquesta tasca se suma a una llarga llista de responsabilitats que no es poden assumir des de la individualitat sinó des del treball en equip amb els professionals més adequats.

La legislació en matèria d’arxius i de gestió documental deriva del desenvolupament legislatiu de l’article 105 de la Constitució Espanyola on se’ns parla de l’accés als registres i als arxius. Però no només això, la recent legislació en matèria de transparència i accés a la informació, també deriva d’aquest article, mostrant una connexió més que evident entre la nova responsabilitat de la secretaria i tots els àmbits vinculats a l’accés a la informació pública.

Tot buscant una simbiosi que ens permeti un treball conjunt i que sumi més que resti, el CSITAL Barcelona ofereix aquesta formació específica per tal de fer conèixer els fonaments legislatius, teòrics i pràctics, de la bona gestió dels arxius i de la gestió documental. Aquesta segona és una metodologia de treball òptima i homologable per disposar d’un control integral de les dades, la informació i les dades que produeix una corporació local, garantint a la vegada la gestió de la seva qualitat i la preservació de la seva autenticitat. Tot plegat amb la voluntat que la fe pública vingui gestionada de la millor manera i que el capital informatiu de l’organització pugui ser reutilitzat amb plenes garanties en tot moment.

Amb aquesta formació volem presentar-vos els beneficis de la gestió documental per dotar a l’ens local d’una noció de sistema global i d’una mecànica eficient per al desenvolupament del procediment administratiu, essent de gran utilitat per ajudar-nos a transitar amb solvència la transformació digital de l’Administració local.

 

Lloc: Plataforma Zoom pel seguiment de la jornada online

 

Destinataris: Personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Arxivers i arxiveres. Personal tècnic dels ens locals que desenvolupen tasques relacionades amb aquest àmbit.

 

Documentació : Es facilitaran les ponències, que contemplaran també els enllaços amb les principals referències normatives, legislatives, jurisprudencials i doctrinals de cada matèria.

Inscripció:  Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu AQUÍ. 

Quota inscripció: 120 euros col·legiats i col·legiades, 160 no col·legiats i no col·legiades.

PagamentMitjançant transferència al compte bancari:

ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada ARXIVERS  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dilluns 26 d’abril de 2021 ales 18:00h

 

PROGRAMA :

 

8:45- 9:15 Recepció de les persones assistents.
9:15 – 9:30  Inauguració de la jornada

Sra. Aurora Corral, Presidenta del CSITAL Barcelona

9:30 – 11:30  VINCULACIÓ LEGAL DE LA DIRECCIÓ SUPERIOR D’ARXIUS I REGISTRES AMB LA PROTECCIÓ DE DADES, LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ, I LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

Ponent: Sr. Roger Cots, vicesecretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

11:30 – 11:45 Pausa

 

11:45 – 13:45  OBLIGACIONS LEGALS, NECESSITATS DE CONTROL I SOLUCIONS ORGANITZATIVES EN MATÈRIA DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIUS.

Ponent: Sr. Joan Soler Jiménez, director de l’Arxiu Històric de Terrassa

Les dues sessions tindran una duració de 2 hores. Una primera 1:30 h es dedicarà a una aproximació teòrica i pràctica a la situació. La mitja hora restant quedarà habilitada per a debat i/o resolució de dubtes.

14:00 Cloenda

 

Condicions de la inscripció:

 

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 26 d’abril de 2021.

 

Condicions de la inscripció:

 

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 18 hores del dia 26 d’abril de 2021.

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció.

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.
 
7. S’enviarà per correu electrònic certificat d’assistència a la jornada a aquelles persones que acreditin haver estat connectats un mínim de 4 hores.

8. A les persones admeses a l’acció formativa els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

Organitza:         

 

 

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació