La Subdirecció General d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha editat un document que recull   una selecció de 77 de les respostes trameses a les entitats locals sobre les consultes plantejades en els darrers cinc anys en relació amb l'aplicació de les normes següents:

El document, que té un caràcter dinàmic, classifica les respostes en les matèries que resumidament es detallen:

  • Destí del superàvit als efectes de l'article 32 de la LOEPSF  i  l'aplicació de la regla especial pel seu destí prevista en la DA 6a.
  •  Àmbit subjectiu d'aplicació de les Inversions financerament sostenibles, procediment d'execució i règim d'autorització administrativa.
  •  Consultes referents a l'aplicació de la normativa pressupostària: Aplicació de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, fons de contingència i modificacions pressupostàries.
  • Subministrament de la informació prevista en la LOEPSF

Podeu consultar el document aquí.

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació