Remunicipalització de serveis

El dia 6 de maig de 2016, el CSITAL Barcelona va organitzar una jornada sobre la municipalització de serveis públics municipals i internalització de serveis. Transcorregut més dun any, des daleshores, i havent encetat i culminat diversos municipis aquestes processos de canvi de forma de prestació del servei públic o dinternalització de serveis, amb la impartició daquest taller es pretén aprofundir, no tant en els aspectes teòrics derivats daquests processos, sinó en els aspectes pràctics, tant a nivell jurídic com a nivell econòmic, que afecten i condicionen la presa de decisions, i molt especialment, en el redactat de la Disposició Addicional 26a de la LPGE 2017.

També es vol aprofitar aquest taller per comptar amb la visió de les empreses concessionàries de serveis públics i prestadores de serveis, com a subjectes que coneixen perfectament totes les variables associades a la presa de decisions en aquesta matèria, així com els avantatges i inconvenients de les mateixes, aportant també una visió eminentment pràctica.

Lobjectiu del taller organitzat pel CSITAL Barcelona és analitzar els aspectes jurídics i econòmics que shan de tenir en compte a lhora de prendre la decisió de canviar la forma de prestació dun servei públic o dinternalitzar un servei, tenint present, que en determinades ocasions es poden tramitar de forma simultània altres procediments, com la resolució del contracte administratiu o la intervenció del servei públic.

El taller serà interactiu, comptant amb la participació de les persones assistents, que podran exposar els dubtes i realitzar les aportacions que estimin adients, de forma simultània amb els ponents, una vegada aquests hagin realitzat una breu exposició.

Data i lloc:  Barcelona, 9 de gener de 2018. Auditori del Col·legi dAgents Comercials (c/ Casp 130)

Destinataris: Càrrecs electes de les corporacions locals, secretaris, interventors i tresorers de les corporacions locals, personal tècnic dels ens locals i personal especialitzat del sector privat.

Documentació: Es lliuraran les ponències i presentacions realitzades pels ponents.

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí o mitjançant correu electrònic: informació@proxymatest.es/csital

Preus: 100 col·legiats, 130 no col·legiats.

Pagament: Mitjançant transferència al compte ES2801824609950201194677 amb referència dingrés Taller i nom de lassistent o amb taló nominatiu, a favor del CSITAL Barcelona.

 

PROGRAMA (descarrega)

900-920        Inscripció i recollida de documentació

920-930       Inauguració de la jornada 

Isidre Martí Sardà, responsable formació CSITAL Barcelona i Francesc Sibina Burón, President CCIES

930 1130 

TAULA SOBRE ASPECTES JURÍDICS RELACIONATS AMB ELS PROCESSOS DE CANVI DE FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC I DINTERNALITZACIÓ DE SERVEIS (intervenció del servei, resolució del contracte i presa de decisió)

Sra. Aurora Corral García, Secretària general de lAjuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL Barcelona.

Sr. Alejandro Jiménez Marconi,  President Comisió Jurídica de CCIES

Moderador, Sr. Alberto Dorrego de Carlos, Vicepresident de CCIES

  • TEMES A TRACTAR:

- Actuacions prèvies, execució i liquidació de la intervenció del servei.

- Actuacions prèvies a la resolució del contracte i efectes de la resolució: eventual reversió i liquidació del contracte.

- Presa de decisió: aspectes a valorar: jurídics i organitzatius.

1130 -1200 Descans

1200 a 1400

TAULA SOBRE ASPECTES ECONÒMICS RELACIONATS AMB ELS PROCESSOS DE DE CANVI DE FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC I DINTERNALITZACIÓ DE SERVEIS (resolució del contracte i presa de decisió)

Sra. Maria Petra Sáiz Antón, Interventora general de lAjuntament de LHospitalet de Llobregat i Presidenta del CSITAL Barcelona.

Sr. Francesc Martínez Peña, President Comisió Técnica de CCIES

Moderador, Sr. Javier Requejo García, Interventor general de lAjuntament de Cunit

             TEMES A TRACTAR:

- Control dels contractes de serveis i de gestió de servei públic: tècniques dauditoria i controls de qualitat.

- Actuacions prèvies a la resolució del contracte i efectes de la resolució: eventual reversió i liquidació del contracte.

- Presa de decisió: aspectes a valorar: econòmics, deficiència i sostenibilitat.

1400 a 1515  Descans

1515 a 1715

TAULA SOBRE ASPECTES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DEL PERSONAL

Sr. Joan Mauri i Majós, Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Sr.Ignacio García Perrote, Advocat i Catedràtic de Dret del Treball. 

Moderadora Sra. Aurora Corral García, Secretària general de lAjuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL Barcelona.

             TEMES A TRACTAR:

- Control dels contractes de serveis i de gestió de servei públic en els aspectes referits a personal.

- Actuacions prèvies a la resolució del contracte i efectes de la resolució: eventual subrogació de personal

- Presa de decisió: aspectes a valorar: condicions de la subrogació: article 44 TRET, subrogació convencional, limitacions LPGE 2017.

 

Col·labora:

logotip ccies

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació