El CSITAL Barcelona organitza el proper dia 15 de juny una Jornada pràctica sobre el nou Reial decret  424/2017, de 28 abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats locals del sector públic local.

Jornada sobre el nou reglament de control intern

Objectius: La jornada s'ha plantejat amb un doble objectiu:

  • Analitzar les principals novetats del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril que desenvolupa el control intern  de l'activitat econòmico-financera del sector públic local previst en l'article 213 del TRLHL, pel que fa a l'àmbit subjectiu d'aplicació, principis d'exercici, deures i facultats dels interventors, les formes d'exercici del control intern: Funció interventora i control financer, en la doble vessant de control permanent i l'auditoria pública, així com en la planificació del control, l'emissió de nous informes i la realització del Pla d'acció.
  • Presentar experiències pràctiques en la realització del control intern mitjançant actuacions de control financer. Fiscalització plena posterior de despeses i ingressos. Bestretes de Caixa fixa, manaments a justificar. Nòmines, subvencions i d’auditoria pública

Destinataris: Càrrecs electes locals, gestors i directius públics, personal de les corporacions locals i especialment a Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d'Ajuntaments, diputacions, consells comarcals, mancomunitats, àrees metropolitanes i els seus ens dependents: organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials,  consorcis i altres ens dependents.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. (carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@proxymatest.es/csital (link sends e-mail)o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

ALTRA INFORMACIÓ:

Documentació : Es lliurarà la documentació facilitada pels ponents.

Quota inscripció: 125 euros col·legiats, 150 no col·legiats.

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES2801824609950201194677, o amb taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.(ref. ingrés JP23 i nom de l'assistent)

 

PROGRAMA DE LA JORNADA.

9’00 - 9’10

Inscripció i recollida documentació

9’10 - 9’30

Inauguració de la jornada a càrrec de ll·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero. Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Sr. Miguel Angel Gimeno, Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sra. Maria Petra Saiz Anton. Presidenta del CSITAL Barcelona .

9’30 - 10’15

Àmbit aplicació i principis de l’exercici del control intern. Deures i facultats dels òrgans de control. Règims d’exercici  Entrada en vigor.

Leonor Martinez Lacambra. Interventora general Ajuntament de Cerdanyola del Vallès   . 

10’15 - 11'00

La funció interventora. Novetats: Fases, contingut. La fiscalització prèvia i limitada prèvia de requisits bàsics. La intervenció material de la inversió. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa i dels manaments a justificar

Baldomero  Rovira López. Interventor general Ajuntament de Reus.

11'00-11'30 Pausa cafè

11’30 - 12'15

Els reparaments i la resolució de discrepàncies i l'omissió de la fiscalització.

Tomas Carbonell Vila. Interventor general de la Diputació de Tarragona.

12’15 -13'00

El control financer: El control permanent i l'auditoria pública. La planificació i l’emissió d’informes. L'informe resum i el Pla d'acció 

Maria Petra Sáiz Antón. Interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  .

13'00 - 14'30

Experiències pràctiques en l’exercici del control intern. Funció interventora i   Pla anual de control financer:

José Fernado Chicano Javea. Interventor general de l’Ajuntament de Tarragona 

Maria Petra Sáiz Antón. Interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat .

14’30 – 14,35

Cloenda

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació