En el BOE 12 de maig de 2017, s'ha publicat el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril  pel qual s'aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local previst a l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Donada la importància d'aquesta norma us adjuntem una nota informativa en la qual es recullen les principals novetats del Reial Decret esmentat i us informem que el CSITAL de Barcelona ha  programat, pel proper 15 de juny,  la jornada que du per títol   "EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS" la qual té un doble objectiu:

  • Analitzar el contingut i les repercussions en el control intern de l'activitat econòmico-financera de les entitats locals derivades de les principals novetats previstes en el Reial decret.
  • Presentar experiències pràctiques en la realització del control intern mitjançant actuacions de control financer així com d’auditoria pública. 

Us adjuntem el programa provisional de la jornada i el formulari d’inscripció.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació