Esteu aquí

Pla de Pensions

 Pla de Pensions Associat “COSITAL”

La Junta del Col•legi en sessió del dia 17 de novembre de 1998, després de realitzar un procés de consulta entre el nostre col•lectiu, va acordar promoure la constitució d’un Pla de Pensions i, previ el corresponent procés selectiu, concertar la gestió i dipositaria a través de Caixa de Catalunya (actualment, la gestora és Catalunya Caixa Vida i la dipositària Catalunya Caixa), amb la voluntat de posar a disposició dels col•legiats un nou servei, sense perjudici de les opcions individuals d’aquests.

A aquest Pla s’hi van adherir 76 col•legiats, realitzant el Col•legi una aportació única i extraordinària de 54,09€ (9.000 PTA) per a cadascun.

El Pla de Pensions “COSITAL” es va integrar en el Fons de Pensions Caixa Catalunya VIII. Aquest Fons està integrat exclusivament per Plans de Pensions promoguts per entitats locals i pels seus ens dependents. Tots els plans integrants són de la modalitat d’ocupació, excepte el nostre, la qual cosa ens atorga veu, però no vot en la Comissió de Control del Fons de Pensions.

Els principals avantatges del Pla de Pensions Associat “COSITAL” són:

-    Les comissions molt més baixes que les dels plans de pensions individuals, el 0,50%, front el 2,40% de mitjana.
-    La facilitat de mobilització des de  o cap a plans individuals.
-    La possibilitat de disposar d’informació directa i de poder opinar sobre les decisions del Fons de Pensions.

Que és un Pla de Pensions?

És un sistema d’estalvi amb grans avantatges fiscals dissenyat especialment per a la jubilació. Té per objecte proporcionar als partícips un capital, una renda o una combinació d’ambdós. Aquest capital es constitueix mitjançant aportacions realitzades al llarg de la seva vida activa. Les aportacions es recullen obligatòriament en un Fons de Pensions que custodia una Entitat Dipositària i gestiona una Entitat Gestora.

Hi ha tres modalitats:

-    Sistema d’ocupació: són aquells promoguts per una entitat o empresa, els partícips dels quals son els seus empleats.
-    Sistema associat: són aquells promoguts  per qualsevol associació o col•lectiu, els partícips dels quals són els seus afiliats o membres.
-    Sistema individual: són els promoguts per una entitat financera i els seus partícips són qualsevol persona física.

El Pla de Pensions “COSITAL” s’integra en el sistema associat.

Qui són els partícips del Pla de Pensions “COSITAL”?

Els col•legiats que manifestin la seva voluntat d’adherir-se al Pla i així ho comuniquin a la Entitat Gestora, complimentant la corresponent Butlleta d’Adhesió, a través de qualsevol oficina de Catalunya Caixa.

Els beneficiaris de les prestacions són el propi partícip i, en cas de mort, les persones que aquest hagi designat.

Quin és el règim d’aportacions?

Les aportacions poden ser:
-    Periòdiques: mensuals, trimestrals, anuals
-    Extraordinàries: les que pot realitzar el partícip en qualsevol moment.

L’import màxim de les aportacions anuals és de:
-    10.000€
-    12.500€ majors de 50 anys.

Quines són les contingències assegurades?

Ordinàries:
-    Jubilació: quan d’acord amb el Règim de la Seguretat Social s’hagi produït la jubilació, tant si és ordinària, com anticipada o posterior.
-    Jubilació parcial.
-    Bestreta de la prestació per jubilació: a partir dels 60 anys, si ha cessat en qualsevol activitat determinant de l’alta a la Seguretat Social.
-    Bestreta de la prestació per jubilació en cas de trobar-se en situació de desocupació a causa d’expedient de regulació d’ocupació.
-    Incapacitat permanent total, absoluta i permanent i gran invalidesa.
-    Situació de dependència severa o gran dependència.
-    Mort

Excepcionals:
-    Malaltia greu: del partícip, cònjuge, ascendents o descendents de primer grau.
-    Desocupació de llarga durada

Quines són les prestacions?

L’import de les prestacions estarà constituït pels drets consolidats existents en el moment de causar la prestació.

Les prestacions es podran percebre, a elecció del beneficiari, en forma de:
-    Capital
-    Renda
-    Disposicions irregulars
-    Mixta

Es poden mobilitzar els drets consolidats?

El partícip podrà mobilitzar els seus drets consolidats a un/s altre/s pla/ns, de forma total o parcial, quan ho decideixi, sol•licitant-ho a l’Entitat Gestora que haurà de donar trasllat de la sol•licitud a l’entitat de destí amb les dades necessàries i de transferir l’import resultant, en un termini màxim de cinc dies hàbils. La pèrdua de la condició de col•legiat no determinarà la mobilització dels drets consolidats, però no es podran fer noves aportacions.

Quin és el règim fiscal?

-    Les aportacions realitzades al Pla de Pensions seran deduïbles de la base imposable general de l’IRPF, en la seva integritat. L’estalvi fiscal obtingut, en funció del tram de renda serà el següent:

 

BASE LIQUIDABLE

ESTALVI FISCAL

 

Períodes 2012-2013

Resta períodes

Fins a 17.707,20€

24,75%

24%

Fins a 33.007,20€

30%

28%

Fins a 53.407,20€

40%

37%

Fins a 120.000,20€

47%

43%

Fins a 175.000,20€

53%

47%

Més de 175.000,20€

56%

49%

 

    -    Les prestacions percebudes pels beneficiaris tributaran per l’IRPF com a rendiments del treball en l’exercici en el que siguin satisfetes, tant si es perceben en forma de renda, de capital, de disposicions irregulars o de forma mixta. No s’aplicarà cap reducció. No obstant això, a les prestacions percebudes corresponents a les aportacions realitzades amb anterioritat a 31/12/2006, se’ls aplicarà una reducció del 40%.

Regulació

-    Reial Decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (modificat per la Llei 62/2003, la Llei 35/2006, la Llei 2/2011 i la llei 27/2011).
-    El Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions (modificat pel RD 439/2007, el RD 16684/2007 i el RD 1299/2009).
-    Normes de funcionament de “Caixa Catalunya VIII, Fons de Pensions”.
-    Especificacions del Pla de Pensions Associat “COSITAL”. 

Característiques específiques del Pla de Pensions “COSITAL”

-    És un Pla de renda variable mixta de caràcter eminentment conservador. D’acord amb el mandat de gestió de la comissió de Control del Fons de Pensions a l’Entitat Gestora Catalunya Caixa Vida (mandat de gestio), la composició de la cartera ha de fluctuar entre els límits següents:
            o    Renda fixa i mercat monetari: 90% +/- 10%
            o    Renda variable: 10% +/- 10%
            o    Inversions alternatives: 0% +/- 5%

-    Composició cartera
-    Comissions:
           o    Comissió de gestió: 0,40%
           o    Comissió de dipositaria: 0,10%
           o    Repercussió altres despeses: 0,0014%

Comissió de control de Pla de Pensions COSITAL

La Comissió de Control estarà formada pels membres de la Junta de Col•legi. La seva composició actual és:

-    President: Joan Ramon Sagalés Guillamón (representant en la Comissió de Control del Fons de          Pensions)
-    Secretari: Lluís Malavia Muñoz (representant en la Comissió de Control del Fons de Pensions)
-    Vocals: Aurelio Corella Colás, Eloisa González Flores, Aurora Corral Garcia, Jordi Villacrosa Fábregas, Joan Lluís Obiols Suari, Manuel Monfort Pastor, Mónica Clariana Nicolau, Maria Petra Saíz Antón, Carmen Alonso Higuera, Antoni Pérez Zúñiga, Antoni Calpe Jordà.

Informació als partícips

-    Certificat de les aportacions anuals.
-    Informació trimestral sobre l’evolució i situació del Pla.
-    Informació semestral de modificacions normatives, canvis en les normes de funcionament, política d’inversions i comissions.
-    Informació semestral resumida sobre l’evolució i situació dels actius del Fons, costos i rendibilitats, així com la rendibilitat acumulada en l’exercici, rendibilitat mitjana anual dels tres, cinc, deu i quinze darrers exercicis econòmics.

Informació sobre la situació i evolució del Pla de Pensions

(Informació situacio, anàlisi i avaluació)
(Quadre evolució)
(Gràfiques evolució)

Links d’interès

http://www.catalunyacaixa.com/Portal/ca/Comunes/PlanesEmpresas
© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]