Publicat al DOG el Decret 195/2008, de 7 d'octubre pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal FHE de les entitats locals de Catalunya.
El Diari Oficial de la Generalitat publica avui el Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal FHE de les entitats locals de Catalunya. Podeu descarregar-lo des d'aquí.

La Disposició Adicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), en relació amb la seva Disposició Transitòria 7ª, determina la regulació bàsica de l'estatut de la nostra professió i defineix l'àmbit competencial que correspòn a les Comunitats Autònomes pel desenvolupament normatiu d'aquesta regulació.

En aquest sentit i pel que fa a la selecció dels funcionaris amb habilitació estatal, la Ordre del Ministeri d'Administracions públiques de 31 de gener de 2008 (BOE Núm. 48, de 25 de febrer de 2008) fixa de manera taxativa el sistema d'oposició lliure per accedir a la professió. El Decret 195/2008, però no assegura en cap cas aquest sistema de selecció que les normes bàsiques determinen.

La Junta de Govern del Consell de Col.legis de Catalunya, com a resultat del procès de seguiment en l'elaboració d'aquesta disposició -veure document d'esmenes a l'avant projecte de Decret aqui-, a la vista dels informes emesos a l'efecte i en execució dels acords adoptats, interposarà recurs jurisdiccional contra l'esmentat Decret la materialització del qual es durà a terme en els propers dies.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau