Assemblea CSITAL Barcelona 2006. Barcelona.

Fa ara poc més de quinze anys els secretaris, interventors i tresorers d’administració local a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona vàrem constituir el Consell de Col·legis de Catalunya i vàrem iniciar un procés de modernització de l’estructura organitzativa col·legial, amb l’ adequació dels estatuts de cadascun dels col·legis territorials. La creació del Consell tenia com a objectiu principal oferir una plataforma a la professió des de la qual l’acció dels nostres col·legis territorials guanyés en eficàcia i permetés, alhora, construir una nova visió estratègica pel nostre futur professional en una nova etapa i en un nou entorn de les organitzacions i dels governs locals a Catalunya.

L’any 1999 l’Assemblea general del Consell, celebrada a la ciutat de Tarragona, posa les bases per elaborar un Pla Estratègic de la Professió que la nostra organització col·legial aprovà a la Seu d’Urgell l’any 2003. Aquest Pla Estratègic concebut com a un gran acord trenat sobre els aspectes més rellevants per a l’exercici de la nostra professió i que tenen a veure amb la diversitat territorial, les funcions públiques necessàries i la gestió, la selecció i els sistemes de provisió, la modernització i la implantació de les TIC i la formació, ha guiat l’acció dels col.legis territorials i ha permès concretar propostes molt necessàries per millorar la nostra carrera professional. Una d’elles, compartida, colze a colze, amb el Consell General de Col·legis d’Espanya és la integració dels secretaris-interventors en el grup A) - culminat aquest any 2006.- que ha permès que avui el nostre col·lectiu sigui una escala professional pertanyent al grup A) de les més nombroses de l’Administració Pública a Espanya.

L’opció per la voluntarietat de la col·legiació i el compromís per constituir la nostra organització associativa en una eina d’utilitat a tots i cadascun dels professionals que orienten la modificació dels nostres estatuts a Barcelona, a l’any 1991, sota la Presidència de Martín Pagonabarraga Garro, s’ha demostrat encertada i ha esdevingut un valor afegit molt rellevant en la dinamització de l’acció col·legial en els darrers anys.

Avui, la realitat col·legial és, amb els seus punts forts i els seus punts febles, testimoni d’una idea compartida en l’origen constitutiu del Consell que ens ha permès arribar a on som i que els nous temps i els nous reptes ens porten a actualitzar, a projectar de nou. Renovar aquell compromís es reforçar la nostra organització col·legial.

El nostre espai professional ha canviat i ho farà encara més i a més velocitat en el futur. La vertebralitat de la nostra professió, allò que l’ha feta necessària des de la Constitució de Cadis i allò que la fa, també, necessària en molts països de la Unió Europea té a veure amb les tècniques i els procediments de les quals en som especialistes, però les organitzacions del sector públic en general i del sector públic local en particular seran molt diferents en els propers 20 anys.

Per això hem d’aconseguir que l’espai organitzatiu que l’exercici de la nostra professió requereix sigui adequat en el nou escenari que sembla obrir-se a les administracions i els governs locals. Hem passat una etapa massa llarga sense un model organitzatiu que s’hagi consolidat com a satisfactori. I ara estem davant d’una nova reforma. Es l’hora de la bona administració. La bona administració a la qual els ciutadans tenen dret. I aquí el nostre paper es fonamental, conjuntament amb la resta de empleats públics i professionals i amb els responsables polítics als quals correspon democràticament l’acció de govern.

Avui es important, molt important, recuperar confiança en les institucions i nosaltres representem un valor afegit al servei públic local no pel que som sinó per les funcions públiques que exercim i per com les exercim. Així que la millora de l’espai professional haurà de tenir en compte, molt en compte, aquests valors com a elements indispensables per una bona administració.

Valors i compromís professional per la modernització que es tradueix en l’ aposta per la implantació de l’Administració electrònica que ha garantit que tota l’administració local catalana hagi estat a l’alçada dels programes d’ implantació de la signatura digital impulsats per l’AOC. Avui tots i cadascun dels secretaris i secretaries, interventors i interventores i tresorers i tresoreres a Catalunya disposen de signatura digital garantida per l’Agencia Catalana de Certificació. La millora del nostre espai professional també té a veure amb aquest compromís que farem créixer.

Projectar pel futur la professió en les millors condicions i d’una forma útil pels governs locals requereix, cap en dins i en el marc de la nostra participació en el Consell de Col·legis d’ Espanya, continuar i reforçar els compromisos de la organització col·legial a Catalunya de manera que ens permeti, cap en fora, guanyar en interlocució amb la xarxa institucional. Per això en proposem d’acord amb la resta de col·legis territorials i d’acord amb el Consell reforçar l’organització col·legial a Catalunya per millorar el nostre espai professional.

Junta de Govern CSITAL Barcelona. Assemblea General. Barcelona. 2006Adjunt Mida
cubs.jpg 202.2 KB

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació