ASSEMBLEA CSITAL BARCELONA 2014. Podeu descarregar el document aquí.

PLA D'ACTUACIÓ COL·LEGIAL 2014-2018

 1. FOMENTAR L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL.
 2. REFORÇAR L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL
 3. MILLORAR ELS SERVEIS ALS COL·LEGIATS
 4. ACONSEGUIR LES MILLORS CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ.
  1. Requerir la participació en els àmbits legislatius que regulin els aspectes professionals
  2. Millorar l’accés a la professió: processos selectius i provisió de llocs de treball.
  3. Aprofundir  el diàleg amb les institucions públiques i privades
 5. PROMOURE EL RECONEIXEMENT PÚBLIC DE LA PROFESSIÓ I DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL.

PLA D’ACTUACIÓ COL·LEGIAL 2014-2018

El Pla d’Actuació Col·legial pel període 2014-2018 desenvolupa els principis programàtics en els que es va fonamentar la presentació de la candidatura de la Junta de govern constituïda el  10 de juny de 2014.

La candidatura composada, en més del cinquanta per cent, per col·legiats que ja havien compartit en diferents àmbits, responsabilitats i tasques en  l’anterior Junta de Govern i per noves incorporacions, aglutina experiència i il·lusió i constitueix un equip que assoleix el compromís i el repte de dur a terme aquest Pla d’actuació col·legial.

Pla,  amb el que es pretén donar continuïtat a un projecte força consolidat, però alhora també impulsar noves propostes d’actuació  amb professionalitat, rigor i esperit de servei, seguint els preceptes del nostre Codi Ètic, treballant  des de el CSITAL de Barcelona per assolir els objectius fixats en el Pla Director Professional dels Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya aprovat per l’Assemblea General del Consell de Col·legis de Catalunya.

Sabem que el camí recorregut fins ara per l’organització col·legial no ha estat exempt de dificultats i reptes per les necessàries adaptacions als canvis normatius i les peculiaritats intrínseques del sector en el qual desenvolupem la nostra activitat professional, però estem convençuts de que és absolutament necessari  contribuir, des de l’exercici de les funcions públiques estructurals inherents a la nostra professió, a les reformes que de ben segur hauran d’afrontar els governs i l’administració local  en uns moments en els que és indiscutible que cal recuperar, i molt, la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

El nostre espai professional ha canviat força en els darrers anys i molt probablement encara ho farà més i més ràpid en els propers. Estem convençuts que caldrà que les administracions  trobin models organitzatius diferents de l’actual per tal que els diferents agents, ciutadans, proveïdors, entitats financeres etc, tornin a creure en els governs locals i aquests puguin sortir de les dificultats econòmiques en la que estan immersos a causa de la crisi econòmica.

Aquesta situació pot ser un punt fort per al nostre col·lectiu, no pel que som i el que representem, si no per les funcions públiques que duem a terme, per com les  duem a terme i pel valor afegit que podem aportar al servei públic local.  Per això, en aquests moments, més que mai,  el Col·legi i els col·legiats hem de fer camí plegats i hem de estar a l’alçada, sabent adaptar-nos als canvis organitzatius i de modernització de les nostres organitzacions, aportant valors i un fort compromís professional  als governs locals.     

Tots plegats hem de saber ser l’element aglutinador dels valors públics representats en la nostra professió, projectant-la, en fora, davant de les institucions i dels ciutadans i internament amb una forta cohesió professional, fent prevaldre els valors que transmet el nostre Codi Ètic professional: transparència, legalitat, eficàcia, eficiència, etc.,

Els principis programàtics d’aquest Pla d’actuació representen les diferents línees d’actuació que la Junta de Govern vol dur a terme, conjuntament amb els col·legiats del CSITAL de BCN, durant el mandat 2014-2018, els quals pivoten sobre el eixos estratègics següents: 

 1. Fomentar l’organització col·legial
 2. Reforçar l’organització col·legial
 3. Millorar els serveis als col·legiats
 4. Aconseguir les millors condicions per a l’exercici de la professió
 5. Promoure el reconeixement públic de la professió i de l’organització col·legial
 1. FOMENTAR L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL.

Avui l’organització col·legial és una realitat consolidada  des de fa anys gràcies als esforços de molts companys i companyes, però també sabem que aquesta realitat no es pot descuidar i que s’ha de seguir vetllant per la nostra  l’organització i per adaptar-la a les necessitats dels col·legiats en el canviant escenari de les organitzacions i institucions on treballem.

Per això s’ha de fomentar i impulsar l’organització col·legial com a instrument idoni al servei dels col·legiats com a única forma de poder captar les seves necessitats i poder-ne fer front de forma participativa, tot i la necessitat de trobar noves formes d’obtenció de recursos econòmics per poder finançar les activitats col·legials.  

Convençuts que l’organització col·legial ha de ser la institució aglutinadora de la professió que ens legitima i representa davant de les institucions, amb esperit de servei a ‘ interès públic i un elevat concepte de l’ètica,  proposem potenciar al màxim, el  Consell de Col·legis de Catalunya com a representant de l’organització col·legial a Catalunya i com a òrgan de representació territorial als òrgans de govern del Consell General de Col·legis d’Espanya. Des de la Junta de Govern del CSITAL de Barcelona es continuarà promovent l’elaboració d’un projecte de reforma que contempli una nova organització col·legial a Catalunya. 

L’altra línea d’actuació pel foment de la nostra organització col·legial és seguir reforçant la xarxa de delegats comarcals i de delegats per comeses especials, per entendre que aquesta ha estat una fórmula que s’ha demostrat idònia per impulsar nous projectes i fomentar l’organització col·legial.

En concret, per tal d’assolir aquest objectiu s’ha creat la figura del delegat especial d’assumptes comarcals com a representant del CSITAL Barcelona que mantindrà  un contacte constant amb els diferents delegats comarcals, per tal de conèixer les necessitats relatives a la millora de l’exercici de la professió que manifestin els diferents col·legiats, a través de les periòdiques trobades comarcals o bé per altres mitjans, i alhora proposar als diferents responsables de cada comissió les mesures i activitats que considera que poden satisfer aquestes necessitats. Aquesta tasca requerirà una coordinació molt estreta entre els delegats comarcals, el delegat especial d’assumptes comarcals i els responsables de cada comissió.

2.-REFORÇAR  L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL.

S’han creat tres comissions internes de treball amb la finalitat de millorar l’organització col·legial i optimitzar els esforços. Al front de  les àrees esmentades està un membre de la Junta de govern, el qual és el responsable de conformar i coordinar el seu equip de treball. Aquestes àrees són:

 • ÀREA DE FORMACIÓ I QUALITAT: Les seves missions principals seran:
 • L'estudi i proposta de noves possibilitats i noves iniciatives de formació i la coordinació i gestió d’aquestes iniciatives.
 • Elaborar el pla de formació anual.
 • Coordinar les actuacions de formació amb el Consell de Col·legis de Catalunya.
 • Aconseguir que les diferents institucions públiques efectuïn encàrrecs de gestió al Col·legi en l’àmbit de la formació i
 • Impulsar la publicació de temes relacionats amb l’exercici de la professió i donar suport a les iniciatives de col·legiats en aquest àmbit.   
 • ÀREA D'ASSISTÈNCIA AL COL·LEGIAT I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL: Les seves missions principals seran:
 • Coordinar l’assessorament i assistència als col·legiats en matèries relacionades amb l’exercici de la seva professió i amb la subscripció d’assegurances que cobreixin la responsabilitat derivat de l’exercici de la professió.
 • Vetllar per evitar l’intrusisme professional.
 • Actualització d’un arxiu de les places vacants reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional als municipis de la província de Barcelona
 • Coordinar les demandes de treball dels col·legiats i dels ens locals.
 • ÀREA D'ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: Les seves missions principals seran:
 • Coordinar els continguts de la pàgina web i de les informacions a distribuir als col·legiats.

 • Facilitar als col·legiats informació sobre la normativa de directa aplicació al món local, sobre jornades i cursos que puguin ser d’interès desglossades per blocs, sobre jurisprudència, sobre  convocatòries i resolucions de concursos de trasllats, etc.

 • Coordinació del personal del col·legi.

 • Actualització de l’arxiu col·legial.

 • Millora de l’organització interna de la seu col·legial per tal que els col·legiats puguin tenir un referent i un espai que sigui operatiu i còmode pel treball del dia a dia.

A més a més de les citades comissions, que no tenen la consideració de numerus clausus, els col·legiats podran proposar als delegats comarcals la creació d’altres comissions de treball quan tinguin interès per dur a terme un projecte concret per tal que sigui estudiat per la Junta de Govern.

3.-MILLORAR ELS SERVEIS AL COL·LEGIATS

En aquest període es continuaran prestant els següents serveis als col·legiats:

 • Cursos de formació per als col·legiats, trobades professionals i fòrums de discussió, per afrontar la necessitat permanent d’actualització en diverses disciplines: jurídiques, comptables, de control, tributàries etc.
 • Accions formatives, en el marc dels convenis de col·laboració subscrits amb les Diputacions i les organitzacions municipalistes.
 • Gestió i seguiment del Pla de Pensions de CSITAL.
 • Accés restringit a la base de dades de les places reservades a FHN.
 • Tramesa als col·legiats d’informació rellevant per a l’exercici de la seva professió.

Per tal de reforçar l’activitat col·legial i impulsar noves activitats, que són impossibles de cobrir amb les quotes col·legials, serà necessari replantejar, en aquest moment de crisi econòmica, l’actual model d’accions formatives, reconsiderar les activitats a realitzar i incloure un major nombre d’actuacions de menor durada que reforcin les que ja es venen realitzant i afegir noves activitats com la confecció d’estudis tècnics, informes, formularis etc.

En aquest cas torna a tenir rellevància la figura del delegat especial d’assumptes comarcals com a representant del CSITAL Barcelona que mantindrà  un contacte constant amb els diferents delegats comarcals, per tal de conèixer fins a quin punt estarien disposats els col·legiats a ser receptors d’aquests nous serveis col·legials. Aquesta tasca requerirà una coordinació molt estreta entre els delegats comarcals, el delegat especial d’assumptes comarcals i els responsables de cada comissió.

4.- ACONSEGUIR LES MILLORS CONDICIONS  PER L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ.

Per millorar les condicions per l’exercici de la professió es proposen les següents línies d’actuació:

4.1 REQUERIR LA PARTICIPACIÓ EN ELS ÀMBITS LEGISLATIUS QUE REGULIN ELS ASPECTES PROFESSIONALS

Tot i ser conscients de les dificultats per poder incidir com a organització col·legial en els àmbits legislatius que regulin aspectes professionals del nostre interès, des de CSITAL Barcelona ens coordinarem amb el Consell de Col·legis de Catalunya i amb el Consell de General de Col·legis d’Espanya, per oferir-nos i demandar als òrgans legislatius la nostra participació en els processos legislatius que afectin a la nostra professió, amb el doble objectiu de millorar les normes que ens puguin afectar a la gestió quotidiana o a l‘interès públic i per ratificar la competència del col·lectiu i el seu coneixement de l’administració pública local.

En concret, es dedicarà una especial atenció a formular propostes per tal que siguin tingudes en compte en el futur reglament que reguli el nostre règim jurídic, a l’empara de les novetats introduïdes per l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, referides entre d’altres aspectes a la previsió de criteris objectius per a la creació de places reservades a funcionaris d’habilitació nacional, la previsió de garanties en el cas d’incoació d’expedients disciplinaris, la definició i garantia d’exercici de les funcions reservades o la regulació de les diferents situacions administratives.

4.2 MILLORAR L’ACCÈS A LA PROFESSIÓ: PROCESOS SELECTIUS I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

Des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2006 en el que es fixa el nou escenari de competències compartides entre l’Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’organització col·legial sempre ha recolzat les línies de descentralització endegades en els processos selectius, però també ha perseguit  l’objectiu d’aconseguir una regulació bàsica que garanteixi, en termes d’homogeneïtat i equivalència,  la provisió de llocs de treball respectuosa amb les realitats territorials i alhora compatible amb la mobilitat en l’àmbit de tot l’Estat.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’intentarà que la garantia de convocatòria de processos selectius cada any així com la inclusió de totes les places vacants en cada concurs de provisió de llocs de treball que es convoqui, es reculli de forma expressa en el futur reglament que reguli la nostra professió.

L’assoliment d’aquest objectiu també requerirà l’estudi de la viabilitat de la prestació per part del CSITAL Barcelona i el CSITAL Catalunya de determinats serveis addicionals als col·legiats tals com la impugnació, tant en seu administrava com contenciosa-administrativa, de tots aquells actes referits a la creació i provisió de places reservades al nostre col·lectiu que siguin contraris a l’ordenament jurídic o perjudiquin els interessos dels col·legiats.

Aquesta tasca requerirà una coordinació molt estreta entre els delegats comarcals, el delegat especial d’assumptes comarcals i la personal responsable de l’àrea d’assistència al col·legiat i deontologia professional.

4.3.- APROFUNDIR EL DIÀLEG AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

Conjuntament amb el Consell de Col·legis de Catalunya, es seguirà propiciant el diàleg amb la Generalitat de Catalunya i les diferents institucions públiques i privades, determinant la posició del nostre col·lectiu per tal de garantir l’exercici de les funcions públiques reservades evitant l’intrusisme professional i el lliure accés a la professió.

D’acord amb els principis programàtics enunciats en aquest apartat, en aquest mandat es seguiran impulsant les següents tasques:

 • Aconseguir una regulació idònia de la professió tant en l’àmbit estatal com autonòmic.
 • Anticipar estratègies per tal d’assolir una posició proactiva  i consensuada prèviament amb el col·lectiu.
 • Conservar allò que és estructural de la nostra professió però sense descartar noves perspectives que no en desnaturalitzin la seva essència
 • Preservar les funcions reservades i l’intrusisme professional.
 • Assolir una cobertura suficient de vacants, intentant que les provisions interines i accidentals siguin únicament l’últim recurs.
 • Defensar  els processos selectius que garanteixin els principis de mèrit i capacitat.
 • La transparència i regularitat dels processos de provisió de llocs de treball per tal que aquests no obstaculitzin l’efectiva provisió .

5.- PROMOURE EL RECONEIXEMENT PÚBLIC DE LA PROFESSIÓ I DE L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL.

Es promourà davant de les institucions i de la societat en general el reconeixement públic dels valors aportats  pels FHN i la seva positiva contribució a l’acció dels governs locals, com a garants de la legalitat i de la millora de la transparència, mitjançant l’assessorament legal, la fe pública, la fiscalització dels fons públics, la comptabilitat, els comptes i la tresoreria, sempre en favor de la ciutadania i amb completa independència, capacitació i experiència professional. 

Per assolir aquest objectiu es proposa seguir enfortint les relacions i la col·laboració amb institucions públiques i privades, Universitats, Entitats municipalistes, etc, i es seguirà reforçant la projecció col·legial ja sigui realitzant les activitats que el Col·legi te programades o impulsant-ne de noves.

En concret es potenciaran les activitats del Col·legi amb  institucions públiques: Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals, Universitats, etc., així com amb Col·legis professionals, Associacions municipalistes, Sindicats, Entitats socials, i societat civil en general.

Continuarem amb la nostra presència a l’ACCID, i en altres àmbits i organitzacions del mon local: Administració Oberta de Catalunya, LOCALRET etc. S’aprofitaran les sinèrgies que ofereix la pertinença a una organització d’àmbit europeu com UDITE, en la seva qualitat d’observador permanent en el CLARE del Consell d’Europa, per establir nous contactes amb altres agrupacions o associacions professionals supranacionals en matèria de comptabilitat pública i control.

Amb totes les institucions i organitzacions esmentades i en aquelles altres amb les que s’estableixen contactes  es  propiciaran noves col·laboracions en tot allò que ens aporti nous valors i sinèrgies, especialment en aspectes com les noves tecnologies, la signatura electrònica o la formació i s’impulsaran  actes conjunts, conferències, congressos, seminaris,  etc.

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació