Esteu aquí

Jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals

JORNADA SOBRE EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS.

El CSITAL Barcelona organitza el proper dia 15 de juny una Jornada pràctica sobre el nou Reial decret  424/2017, de 28 abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats locals del sector públic local.

 

Objectius: La jornada s'ha plantejat amb un doble objectiu:

  • Analitzar les principals novetats del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril que desenvolupa el control intern  de l'activitat econòmico-financera del sector públic local previst en l'article 213 del TRLHL, pel que fa a l'àmbit subjectiu d'aplicació, principis d'exercici, deures i facultats dels interventors, les formes d'exercici del control intern: Funció interventora i control financer, en la doble vessant de control permanent i l'auditoria pública, així com en la planificació del control, l'emissió de nous informes i la realització del Pla d'acció.
  • Presentar experiències pràctiques en la realització del control intern mitjançant actuacions de control financer. Fiscalització plena posterior de despeses i ingressos. Bestretes de Caixa fixa, manaments a justificar. Nòmines, subvencions i d’auditoria pública.

PROGRAMA DE LA JORNADA.

9’00 - 9’10

Inscripció i recollida documentació

9’10 - 9’15

Inauguració de la jornada.

9’15 - 10’00

Àmbit aplicació i principis de l’exercici del control intern. Deures i facultats dels òrgans de control. Règims d’exercici  Entrada en vigor.

Leonor Martinez Lacambra. Interventora general Ajuntament de Cerdanyola del Vallès   . 

10’00 - 10’45 

La funció interventora. Novetats: Fases, contingut. La fiscalització prèvia i limitada prèvia de requisits bàsics. La intervenció material de la inversió. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa i dels manaments a justificar

Baldomero  Rovira López. Interventor general Ajuntament de Reus.

10’45 -11’15

Pausa cafè.

11’15 - 12’00

Els reparaments i la resolució de discrepàncies i l'omissió de la fiscalització.

Tomas Carbonell Vila. Interventor general de la Diputació de Tarragona.

12’00 -12’45

El control financer: El control permanent i l'auditoria pública. La planificació i l’emissió d’informes. L'informe resum i el Pla d'acció 

Maria Petra Sáiz Antón. Interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  .

12,45 - 14'15

Experiències pràctiques en l’exercici del control intern. Funció interventora i   Pla anual de control financer:

José Fernado Chicano Javea. Interventor general de l’Ajuntament de Tarragona 

Maria Petra Sáiz Antón. Interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat .

14’15 – 14,30

Cloenda

Destinataris: Càrrecs electes locals, gestors i directius públics, personal de les corporacions locals i especialment a Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d'Ajuntaments, diputacions, consells comarcals, mancomunitats, àrees metropolitanes i els seus ens dependents: organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials,  consorcis i altres ens dependents.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. (carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@csital.org o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

ALTRA INFORMACIÓ:

Documentació : Es lliurarà la documentació facilitada pels ponents.

Quota inscripció: 125 euros col·legiats, 150 no col·legiats.

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES2801824609950201194677, o amb taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.(ref. ingrés JP23 i nom de l'assistent)

 

 

 

 

 

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]