Com ja us vàrem informar desprès de que diversos ajuntaments varen  presentar requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant de la Secretari General de Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, contra la Resolució  per la qual s’aprovava la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014, practicada al juliol de 2016,  argumentant un error en el càlcul dels ITE dels anys base  2004 i 2006 utilitzats en el càlcul de la liquidació, el MINHAP  ha procedit a revisar la liquidació de la PTE.

Donat resposta a les peticions dels municipis, el MINHAP ha practicat una  nova liquidació de la PTE de l'exercici 2014 que inclou uns nous índex d'evolució de l'ITE més favorables als ajuntaments. Així ara la liquidació inclou un ITE calculat  en base a l'exercici 2004 que incrementa  del 1,4797 al 1,4862, mentre que l'ITE base de l'exercici 2016 passa del 1,0892 al 1,0904. L'aplicació d'aquests  nous ITE suposa que l'import  de la nova liquidació de l'exercici 2014 sigui superior a l' anteriorment practicada.

La revisió de la liquidació de la PTE donant la raó a les argumentacions dels recursos presentats pels ajuntaments  que sostenien que en el càlcul de l' ITE no s'havia de tenir en compte  la minoració de la recaptació de l'Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) que apareixia en el certificat de la IGAE de 5 de desembre de 2014 relatiu als ingressos dels capítols 1 i 2 del pressupost d'ingressos de l'Estat -que ascendia a 340.191.089,21€- donat que mai aquests  ingressos  havien computat en el càlcul dels impostos estatals utilitzats en el càlcul del ITE.

I en conseqüència, no procedia aplicar en la liquidació de l'exercici de 2014, ni tampoc en les dels exercicis posteriors, la devolució d’ingressos de IVMDH cedit a les Comunitats Autònomes,  conegut col·loquialment  com a  “cèntim sanitari”, que va ser creat per la Llei 24/2011, de 27 de desembre, desprès que atès  que la Sentència del TJUE el 27/2/2014, Assumpte C-82/12, considerà que el IVMDH contravenia la directiva europea d’impostos especials.  

Podeu consultar  en l'Oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals les publicacions de les revisions del la liquidació de la PIE 2014, tant pel municipis en règi de cessió d'impostos com dels règim de variables aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau