En el BOE del 17 de desembre, s’ha publicat el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre  pel qual es modifica el pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre,  el pla general de comptabilitat de petites i mitges empreses aprovat pel Reial decret  1515/2007, del 16 de novembre, així com les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovats pel Reial decret 1159/2010, del 17 de setembre, i les normes d'adaptació del pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, del 24 d'octubre.
 

El RD 602/2016,  dictat de conformitat amb la disposició final  8ena  de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes i la disposició final 1a de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a l'harmonització internacional en  base a la normativa de la Unió Europea, té com a objectiu  el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el dret comptable per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, com a conseqüència del procés de  transposició de la Directiva 2013/34/UE, de 26 de juliol.

 

Entre les novetats més destacades que introdueix aquest reial decret en el dret comptable espanyol estan les següents:

  1. Simplificació de les obligacions comptables de les petites i mitges empreses:
    1. Eliminació de l'obligatorietat d'elaborar l'estat de canvis en el patrimoni net.
    2. Reducció de la informació a incloure en la memòria a les següents àrees: activitat de l'empresa, aplicació del resultat, actius financers, passius financers, fons propis, situació fiscal, subvencions, donacions i llegats, ingressos i despeses i operacions amb parts vinculades.
  2. Nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles.
  3. Procediment sancionador abreujat previst en la llei d'auditoria de comptes.
  4. Tractament comptable dels títols habilitants de la societat estatal loteries i apostes de l'estat, sa. s'estableix que aquests títols habilitants no seran objecte d'amortització, per les seves especials característiques, i hauria de ser objecte d'anàlisi almenys anualment el seu eventual deteriorament.

 
Podeu accedir al text íntegre d'aquest reial decret clicant aqui

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau