BOE del 7 de desembre de 2016

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, pel qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local.

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, per la qual s'amplia l'àmbit de funcionament del Registre Telemàtic, a la recepció dels extractes dels expedients de contractació de les entitats locals i les incidències en el seu execució, de la documentació corresponent als convenis que legalment han de remetre les entitats locals, de les seves modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i la seva extinció, i de la relació certificada comprensiva dels convenis, qualsevol que fos la seva naturalesa i quantia, formalitzats per aquestes entitats en l'exercici anterior.

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es corregeixen errors en la de 26 d'octubre de 2016, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

BOE 8 de desembre de 2016

Resolució de 7 de desembre de 2016, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 16 de setembre de 2016, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

 

 

 

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau