El Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de  desembre  (BOE 3/12/2016) ha modificat entre d'altres normes tributàries, l'article 32.2 del Text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, fixant els coeficients d'actualització per l'exercici 2017, d'acord amb la taula següent  . 

Aquests coeficients s'aplicaran als municipis relacionats en  l'Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, que establia la relació de municipis als quals els hi serien  d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals establerts per la Llei de pressupostos generals  de l'Estat per l'any 2017. 

Davant del la manca d'aprovació de l'esmentada  llei de pressupostos i per tal de que l'IBI dels citats municipis pugui meritar l'1 de gener de 2017 amb els coeficients actualitzats, l'article 7 del Reial Decret Llei 3/2016 a més d'efectuar l'actualització  estableix els termes per la seva aplicación.

Així mateix els articles 9 i 10 del Reial decret llei també contemplen mesures de caràcter social amb  l'actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social i els increments futurs del límit màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social.

També s’actualitzen per a l'any 2017 les quanties del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social, en els règims que ho tinguin establert, així com de les bases màximes de cotització en cada un d'ells, incrementant-les en un 3% respecte a les vigents en el present exercici.

Per últim, la disposició addicional única senyala que el Govern fixarà, d'acord amb el que estableix l’art 27.1 del Text refós de l'Estatut dels Treballadors, el salari mínim interprofessional per a 2017 amb un increment del 8% respecte del que estableix el Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2016.

Així mateix, el Govern determinarà l'afectació d'aquest increment a les referències al salari mínim interprofessional contingudes en els convenis col·lectius vigents a la data d'entrada en vigor del Reial decret que aprovi el salari mínim interprofessional per a 2017, amb la finalitat d'evitar que el mateix pogués produir distorsions en el seu contingut econòmic, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada.

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau