Resultado de imagen de boeEn el BOE de 23 de novembre s'ha publicat Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària.

En total conté cinc articles, que afecten l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre successions i donacions, a tasques de control tributari i lluita contra el frau, a l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

En primer lloc, pel que fa als impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions, les modificacions introduïdes pels articles 1 i 2 permeten que els beneficis fiscals previstos per als patrimonis protegits constituïts d'acord amb la normativa estatal també siguin d'aplicació als constituïts d'acord amb el dret civil català.

També en l'àmbit de l'impost sobre successions i donacions, s'amplia de nou el termini (fins al 31 de desembre de 2017) per poder aplicar l'ajornament excepcional a dos anys, concedit pels òrgans de gestió de l'Administració tributària, en els casos de manca de liquiditat de l'herència.

En tercer lloc, es regula la comunicació de dades amb transcendència tributària obtinguts per les administracions tributàries a l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'objectiu d'aconseguir un millor exercici de les competències en matèria tributària de la Generalitat i, alhora, detectar incompliments tributaris i impulsar la lluita contra el frau.

Quant a l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, les modificacions obeeixen a la necessitat d'adequar-se a les regles del dret europeu en matèria d'ajudes d'Estat. En aquest sentit, s'amplia el fet imposable al transport aeri de mercaderies; se suprimeix de la base imposable el límit de 20.000 vols, i s'estableix un únic tipus de gravamen.

Finalment, amb relació a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s'estableix una bonificació en la modalitat d'actes jurídics documentats que grava l'escriptura pública de separació i divorci i d'extinció de parella estable, amb la finalitat d'incentivar que aquests tràmits es realitzin per la via notarial i així es descongestionen els jutjats.

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau