Resultado de imagen de boeEn el Butlletí Oficial de l’Estat del dia 1 de novembre de 2016 ha sortit publicada la Llei Orgànica 1/2016, de 31 d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquesta modificació consisteix en la inclusió d’una nova disposició addicional, la setena, d’acord amb la qual quan un govern estigui en funcions podrà adoptar l’acord previst en l’article 15.1 LOEPSF per fixar els objectius d’estabilitat pressupostària i l’objectiude deute públic per als tres exercicis següents, per al conjunt de totes les administracions públiques i cadascun del seus subsectors.

Aquesta Llei Orgànica 1/2016, també inclou altres modificacions:

  • La Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’impost sobre societats, modifica la incidència del Règim Econòmic Fiscal de Canàries i de la bonificació de les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla en el càlcul dels pagaments fraccionats.
  • Autorització per a la formalització de garanties a l’Entitat Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i a SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo.

 

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau