El  Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques està redactant el projecte de Real Decreto pel qual es regula el règim jurídic del CONTROL INTERN DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL en desenvolupament del que estableix la Llei 27/2013 de 27 de desembre , de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local i sobre el qual el Consell de Col·legis SITAL de Catalunya ,  i d'altres interessats podran formular al·legacions per termini de quinze dies hàbils. Podeu consultar el document que ens han fet arribar des de  la Secretària de la Divisió I de la ONA., el cap de la Divisió de l'Oficina Nacional d'Auditòria, D .Ángel M. Álvarez Capón. Veure el text d'aquí del Projecte.

També podeu consultar la memòria del projecte de Reglament.

Aquí podeu consultar la carta que ens han remés . Aquí.

D’acord amb els presidents dels col·legis territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Consell de CSITAL de Catalunya recollirà i aprovarà les al·legacions que ens feu arribar.

Una vegada finalitzat el tràmit d'al·legacions obert a tots els col·legiats de Catalunya. La Junta General del CSITAL Catalunya en sessió celebrada el 15 d'abril ha aprovat el document següent ( descarregar aquí) i l'ha enviat a la Intervenció General del MINHAP.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau