DIA 14 D'OCTUBRE-DIMECRES

8,45h Recepció i recollida documentació

9,00h- LES ORDENANCES COM A INSTRUMENTS DE L'AUTONOMIA LOCAL I LA TRANSPARÈNCIA.

S'examinaran  diversos models d'ordenances fiscals, i instruccions per a l'exercici de la transparència  i el compliment dels principis de protecció de dades. Així mateix, s'estudiaran models d'informes econòmics per a la determinació de taxes i preus públics.

Ponent: ANGELA ACIN FERRER. Interventora d'Administració Local

11,00h -PROJECTES DE MODERNITZACIÓ TRIBUTÀRIA EN EL NÚVOL.
S'explicarà l'experiència real d'un projecte de modernització tributària plenament operatiu i gestionat des del núvol.

S'exposaran les claus necessàries per a l'èxit en la implantació del projecte tributari .

Ponent: JUAN MANUEL GÓMEZ ACÍN . Responsable unitat "Economia i Hisenda" de TAO-T-Systems

12 h a 13:30 h- COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Des d'una vessant pragmàtica s'examinarà l'aplicació de procediments de comprovació limitada i inspecció en l'àmbit local.

Ponent: SUSANA GARCÍA ARENAS, Cap de la secció d'ICIO del ORGT.

13,45  h  MENJAR COL·LECTIU

De 15,30 h  a  17,00 h - COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Com a continuació de la sessió anterior, s'examinarà la comprovació i inspecció en relació amb l'IAE.

Ponents: LORENA FABREGAT PORQUERAS. Inspectora de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

De 17:15 a 18:45 JURISPRUDÈNCIA D'INTERÈS PER A la GESTIÓ TRIBUTÀRIA LOCAL.

Seran analitzades  significatives sentències de diversos Tribunals de Justícia, relatives a la problemàtica de gestionar els diversos tipus d'ingressos  de dret públic locals.

Ponent: PILAR GALINDO MORELL. Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

DIA 15 D'OCTUBRE - DIJOUS

De 9 h a 13,30 h -GESTIÓ DE L'IBI I COL·LABORACIÓ CADASTRAL.

S'analitzaran temes tan importants com  la incidència de les modificacions de la normativa cadastral en l'IBI, la gestió de l'impost, o les vies per facilitar la comunicació amb els ciutadans i el compliment dels seus deures tributaris.

Ponents: IGNACIO OLONDRIZ RIERA. Cap del Servei de Gestió Cadastral  de l'ORGT;   ANTONIO ÁLVAREZ DUMONT  . Inspector d'hisenda de l'Estat ( Ex-director de l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid)  ;   LUIS MARTIN-VILLAMUELAS. Cap de Servei de l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid.

14 h  MENJAR COL·LECTIU

De 16 h a  18,30 h- LA HISENDA  PÚBLICA DAVANT ELS PROCESSOS CONCURSALS: criteris bàsics d'actuació.

De gran interès serà conèixer i debatre  les actuacions més eficients per respondre, des de l'àmbit municipal, davant els nombrosos processos concursals.

Ponent: JUAN MASSO ORIOL. Cap de la Unitat Regional de Procediments concursals de l'AEAT a Barcelona

DIA 16 D'OCTUBRE - DIVENDRES

De  9 h a 11,30 h -CRISI ECONÒMICA I MESURES AMB INCIDÈNCIA EN LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL.

El ponent proposarà com adaptar la recaptació municipal  a les noves situacions economicofinanceres  dels contribuents, per aconseguir els objectius fixats  en període voluntari i executiu.  

Ponent: JOSE MANUEL FARFAN.Tresorer Diputació de Sevilla

De  12 h a 13,30 h  PROBLEMES  PRÀCTICS DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA MUNICIPAL.

El ponent  es referirà a la col·laboració inter-administrativa i exposarà diverses actuacions per minorar la problemàtica de la recaptació executiva municipal.

Ponent: MARCELINO J. FERRO PARGA. Sotsdirector General de Coordinació de l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid (+m)

De 15,30 h a 18,30 h  CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES URBANÍSTIQUES.

Una anàlisi exhaustiva d'aquestes categories d'ingressos de dret públic pot aportar interessants pautes  per millorar la tresoreria municipal.

Ponent: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LEAL. Secretari general de l'Ajuntament de Manresa

INSCRIPCIONS

Es poden formalitzar mitjançant carta dirigida al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona situat al carrer Girona, 48 entl. 08.009-Barcelona, mitjançant trucada telefònica al Col·legi Telfs. 93.265.51.61 - 93.265.23.38, FAX 265.52.45, e-mail: informacio@csital.org , o emplenant el formulari d'inscripció de la pàgina web del col·legi www.csital.org que trobareu aquí.

La quota d'inscripció és de 630 euros que es pot abonar mitjançant transferència al compte IBAN ES91 2013-0500-11-0500869043, o mitjançant taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.

Els que van assistir al Curs sobre Gestió, Inspecció i Recaptació d'ingressos locals organitzat pel Col · legi en el mes de novembre de 2014 pagaran 570 euros.

El pagament d'una quota dóna dret que assisteixin persones diferents a cada ponència. La documentació entregada només  serà una.

La quota d'inscripció dóna dret a:
• Assistir a les Jornades que s'anuncien en aquest programa i rebre la documentació i programes informàtics preparats pels ponents.
• Assistir al menjar dels dos primers dies.

CERTIFICAT
S'expedirà als que acreditin l'assistència.

MATERIAL QUE ES FACILITARÀ

  • Model d'Ordenança General i d'algunes ordenances fiscals.
  • Normativa tributària actualitzada.
  • Documentació de seguiment de les ponències, integrada pel contingut de l'exposició i ampli conjunt de models de resolucions administratives, aplicables a la gestió i la inspecció tributàries.
  • Complet MODELARIO DE RECAPTACIÓ

Organitza:    Inici

 

Col·labora:

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau