El CSITAL Barcelona i el CSITAL Tarragona organitzen una jornada sobre Informe de verificació i l’anàlisi dels ajustos SEC 95:  problemàtica de l’ Incompliment  de l’objectiu de l’estabilitat pressupostaria i de la regla de despesa en les modificacions de crèdit”

Aquesta jornada tindrà caràcter pràctic i com a objectiu tractar els dubtes que es puguin plantejar en relació amb els temes següents  

  • Incidència de l’aplicació dels criteris de la comptabilitat nacional i del SEC 95 en l’avaluació de les obligacions de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat financera en les corporacions locals.
  • Anàlisi individualitzat de cadascun dels ajustos a realitzar, en termes SEC 95, als efectes del càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa en l’aprovació i execució del pressupost pels ens subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública Local i pressupost limitatiu i pels ens sotmesos al Pla de comptabilitat d  l’empresa privada.
  •  L’Informe de verificació: anàlisis del contingut i elaboració.  
  •  L’informe d’intervenció sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa  en l’aprovació dels expedients de modificació de crèdit. en especial en els d’incorporació de romanents de crèdit.

PONENTS:

Aurelio Corella, Interventor de l’Ajuntament de  Santa Coloma de Gramenet
Eva Pardo,  Interventora de l’Ajuntament de Canovelles
Maria Petra Sáiz, Viceinterventora de l’Ajuntament Hospitalet de Llobregat

LLOC I DATA DE REALITZACIÓ:

Data: 8 d'abril de 2013.Horari: De 9:30 a 14:00

Lloc: Institut Municipal d'educació de Tarragona. (Av. Ramon Cajal, 70, Tarragona)

INSCRIPCIONS:

Es pot formalitzar la inscripció  mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@csital.org o al tel. 93 265 51 51 / 93 265 23 97.

QUOTA D'INSCRIPCIONS I BONIFICACIONS.

70€  pels no Col•legiats i de 60€ pels col·legiats.

Es realitzarà un descompte de 10€ de la quota per aquells participants que varen assistir a la Jornada sobre l'Ordre HAP/2105/2012, el RD 1619/2012, la Llei 7/2012 i les Novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013, organitzada el 17 de gener de 2013.

Pagament:  mitjançant transferència al compte: 2013-0500-11-0500869043, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref.ingrés JP03 i nom de l'assistent)

La quota d'inscripció dóna dret a assistir a la Jornada i rebre la documentació preparada pels ponents.

CERTIFICAT:

S'expedirà a qui acrediti la seva assistència.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau