Jornada HAP/2105/2012

Més de 180 persones van assistir a la Jornada pràctica organitzada pel CSITAL de Barcelona, el 17 de gener de 2013, amb la col·laboració de la Excma. Diputació de Barcelona sobre l'Ordre HAP/2105/2012, el RD 1619/2012, la Llei 7/2012 i les Novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013. 

En la Jornada, en la qual  es van debatre les repercussions i la problemàtica derivada de l’aplicació de la nova normativa en els Jornada HAP/2105/2012ens locals, va ser inaugurada pel  Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, diputat d'Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, i va comptar com a ponents amb  la Sra. Purificación Sánchez García Subdirectora General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Sr Julián Àlamo Guijarro, Interventor General de l'Ajuntament de Badalona, de la Sra. Maria Petra Sáiz Anton, Viceinterventora General de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat i del Sr.  Ramon Auset Martí, Responsable de l'Àrea de Corporacions Locals de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

            Nota de premsa de la Diputació de Barcelona.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau