Consell CSITAL Catalunya El Consell de CSITAL de Catalunya manifesta que es manté ferm en la posició sustentada des de l'any 1994 -de forma clara i reiterada- per tota l'organització col·legial catalana en defensa de l'exigència del coneixement del català, com a requisit per a la provisió de llocs de treball reservats a FHE als ens locals de Catalunya, de tal manera que, amb la regulació establerta pel Decret de la Generalitat de Catalunya 14/1994, de 8 de febrer, s'assegurava i s'assegura que els FHE que accedeixin als llocs de treball reservats a les seves subescales i categories en tots els ens locals de Catalunya han d'acreditar -com a requisit d'accés als llocs de treball, insistim- el coneixement del nivell c) de català. I referma les actuacions portades a terme pel Consell davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal de corregir aquest i d'altres aspectes del Decret 195/2008, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del funcionaris amb habilitació estatal. Aquesta posició –volem subratllar-lo- està íntegrament recolzada per l'organització col·legial d'àmbit estatal per a totes les comunitats autònomes amb llengua o idioma propi.

S'insisteix en què les modificacions posteriors sobre aquest sistema -que garantia i garanteix que qualsevol funcionari amb habilitació estatal que volgués accedir a un lloc de treball d'un ens local de Catalunya acredités el coneixement del català- introduïdes pel Decret 195/2008, en elevar el requisit del coneixement del català de conditio sine quan non de la provisió del lloc a conditio sine qua non per accedir a la professió en una escala -la de l'Habilitació Estatal- que no és Autonómica ni local sinó estatal, són les que han provocat la citada sentència del Tribunal Suprem,del 26 de setembre de 2012, al recurs de cassació presentat pel Consejo General de COSITAL a la sentencia del TSJC, de 16 de novembre de 2011, dictada pel recurs contenciós administratiu 278/2012, interposat contra l'Ordre GAP/152/2009, de 19 de març, del Departament de Governació i Administracions Públiques, per la convocatòria de proves selectives per a l'accés a la subescala d'intervenció-tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, estimant el recurs contenciós administratiu i anul·lant, per no ser conformes a dret, diverses bases referents als coneixements de la llengua catalana en les proves d'accés a l'esmentada subescala d'àmbit estatal.

Que recolza les renúncies dels FHE nomenats per la Direcció general d'Administració Local a proposta del Consell de CSITAL de Catalunya per a formar part dels tribunals dels processos selectius per a l'accés a les diferents subescales del personal funcionari d'habilitació de caràcter estatal inclosos en les convocatòries aprovades per les Ordres GRI/88/2012, GRI/89/2012, GRI/90/2012, GRI/91/2012 i GRI/92/2012, per tal de garantir la seguretat jurídica dels citats processos, atesa la voluntat manifestada per la Direcció General d'Administració Local de no suspendre els processos selectius i de no revocar ni retrotraure les actuacions continuant els processos selectius, si és acceptada parcialment la suspensió presentada

Barcelona. 31 d'octubre de 2012.
La Junta General del Consell de CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau