DOGC de 14 de desembre de 2016

RESOLUCIÓ GAH/2797/2016, de 30 de novembre, de creació i classificació dels llocs de treball de tresoreria de classe única de dotze corporacions locals, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs.

BOE de 14 desembre de 2016

Resolució de 12 de desembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es resol definitivament la primera convocatòria per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014 -2020, efectuada per Ordre HAP / 2427/2015, de 13 de novembre.

BOE del 7 de desembre de 2016

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 24 de novembre de 2016, pel qual s'aprova la instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local. (link is external)

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, per la qual s'amplia l'àmbit de funcionament del Registre Telemàtic, a la recepció dels extractes dels expedients de contractació de les entitats locals i les incidències en el seu execució, de la documentació corresponent als convenis que legalment han de remetre les entitats locals, de les seves modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i la seva extinció, i de la relació certificada comprensiva dels convenis, qualsevol que fos la seva naturalesa i quantia, formalitzats per aquestes entitats en l'exercici anterior. (link is external)

Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es corregeixen errors en la de 26 d'octubre de 2016, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. (link is external)

BOE 8 de desembre de 2016

Resolució de 7 de desembre de 2016, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 16 de setembre de 2016, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. (link is external)

BOE de 3 de desembre

El Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de  desembre  (BOE 3/12/2016) (link is external)

Resolució d'1 de desembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i es determina lloc, dia i hora del primer examen de les proves selectives per a accés a la Subescala de intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HAP / 1499/2016, de 18 de juliol. (link is external)

DOGC de 30 de novembre

RESOLUCIÓ GAH/2698/2016, de 24 de novembre, (link is external)de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017.

DOGC 28 de novembre de 2016

Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/2657/2016, de 18 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a l'atorgament de les subvencions que preveu la Resolució TES/1275/2016, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.

RESOLUCIÓ TES/2658/2016, de 18 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

BOE de 24 de novembre de 2016

Funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

    Resolució de 22 de novembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia lloc, dia i hora del primer examen de les proves selectives per a accés a la Subescala de Secretaria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HAP / 1501/2016, de 18 de juliol. (link is external)
     

    Resolució de 22 de novembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia lloc, dia i hora del primer examen de les proves selectives per a accés a la Subescala de Secretaria-Intervenció de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HAP / 1500/2016, de 18 de juliol. (link is external)

BOE de 23 de novembre de 2016

 Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària. (link is external)

En total conté cinc articles, que afecten l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre successions i donacions, a tasques de control tributari i lluita contra el frau, a l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

BOE de 16 de novembre de 2016

Resolució de 3 de novembre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es disposa la publicació conjunta de les classificacions de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Places de Catalunya.

BOE d'11 de novembre de 2016

Resolució de 26 d'octubre de 2016 d (link is external)e la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca el concurs unitari de provisió de llocs de treballs reservats a funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional.

Places convocades del concurs unitari 2016 a Catalunya.

 

DOGC de 9 de novembre de 2016

Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/2478/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica destinat a l'atorgament de les subvencions que preveu la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

BOE de 9 de novembre de 2016

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

DOGC de 7 de novembre de 2016

LLEI 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària.

Agència Catalana de l'Aigua

RESOLUCIÓ TES/2455/2016, d'11 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.

BOE 1 de novembre de 2016

Llei Orgànica 1/2016, de 31 d’octubre, (link is external) de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquesta modificació consisteix en la inclusió d’una nova disposició addicional, la setena, d’acord amb la qual quan un govern estigui en funcions podrà adoptar l’acord previst en l’article 15.1 LOEPSF per fixar els objectius d’estabilitat pressupostària i l’objectiude deute públic per als tres exercicis següents, per al conjunt de totes les administracions públiques i cadascun del seus subsectors.

DOGC de 19 d'octubre de 2016

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

RESOLUCIÓ GAH/2300/2016, de 10 d'octubre, de creació i classificació dels llocs de treball de tresoreria de classe única de dotze corporacions locals, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs.

RESOLUCIÓ GAH/2301/2016, de 10 d'octubre, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

RESOLUCIÓ GAH/2302/2016, de 10 d'octubre, per la qual es publica la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en l'àmbit de Catalunya.

DOGC de 7 d'octubre de 2016

l'Ordre HAP / 1610/2016, de 6 d'octubre, per la qual s'aprova la segona convocatòria (link is external) per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

BOE de 10 d'octubre de 2016

Ordre HAP / 1618/2016, de 3 d'octubre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria d'entrada. (link is external)

Ordre HAP / 1619/2016, de 3 d'octubre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Intervenció-Tresoreria , categoria d'entrada.  (link is external)

DOGC de 10 d'octubre de 2016

RESOLUCIÓ GAH/2260/2016, de 5 d'octubre (link is external), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016.

BOE de 14 d'octubre de 2016

Resolució de 10 d'octubre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació d'aprovats de les proves selectives per a ingrés en la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris de administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HAP / 2584/2015, de 25 de novembre. (link is external)

 Resolució de 10 d'octubre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació d'aprovats de les proves selectives per a ingrés en la subescala de Secretaria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HAP / 2581/2015, de 25 de novembre. (link is external)

Resolució de 10 d'octubre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació d'aprovats de les proves selectives per a ingrés en la subescala de Secretaria-Intervenció, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HAP / 2580/2015, de 25 de novembre. (link is external)

BOE d'1 d'octubre de 2016

Recursos d'inconstitucionalitat

    Recurs d'inconstitucionalitat núm 2501-2016, contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona (apartat primer i apartat segon en el que es refereix a l'aplicació de l'article 7) i la disposició final tercera de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Cadastre

    Ordre HAP / 1553/2016, de 29 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.
      

Dies inhàbils

    Resolució de 28 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableix el calendari de dies inhàbils a efectes de còmputs de terminis, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2016, a partir del dia 2 d'octubre del 2016.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT
Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

    Ordre ECC / 1556/2016, de 28 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECC / 2741/2012, de 20 de desembre, de desenvolupament metodològic de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera, sobre el càlcul de les previsions tendencials d'ingressos i despeses i de la taxa de referència de l'economia espanyola.

DOGC de 3 d'octubre de 2016

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2255-2016, contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei del Parlament de Catalunya 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2256-2016, contra l'article 19.6 de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Garanties Estatutàries

DICTAMEN 6/2015, de 14 de maig, sobre l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

BOE de 3 d'octubre de 2016

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Ajudes

    Resolució de 29 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es concedeixen ajudes de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocades per Ordre HAP / 2427/2015, de 13 de novembre.

BOE de 26 de setembre de 2016

En el BOE de 26 de setembre de 2016 s'ha publicat la Resolució de 14 de setembre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual s'efectua formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (link is external)

BOE de 13 d'agost de 2016

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos

Orden HAP/1373/2016, de 4 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden HAP/1324/2016, de 22 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención.

BOE de 12 d'agost de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Empleados públicos. Retribuciones

Decreto-ley 4/2016, de 21 de junio, de recuperación parcial de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña y otras medidas urgentes en materia de personal.

BOE de 11 d'agost de 2016

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

 

BOE de 5 d’agost de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Contratación administrativa

BOE de 3 d’agost de 2016

Nombramientos

Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals. 3 d'agost de 2016

Nota informativa sobre el procedimiento de comprobación de la obligación de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BOE de 25 de juliol de 2016

Nombramientos

DOGC de 22 de juliol de 2016

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Escola d'Administració Pública de Catalunya

RESOLUCIÓ GAH/1791/2016, de 14 de juliol, d'adjudicació de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals corresponents a la convocatòria de l'any 2016.

DOGC de 21 de juliol de 2016

Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

 

DOGC de 12 de juliol de 2016

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

BOE de 11 de juliol de 2016

 Ordre HAP / 1115/2016 , d'1 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de l'Escala d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Intervenció - Tresoreria , categoria superior.

Ordre HAP / 1116/2016 , d'1 de juliol, per la qual es nomenen funcionaris de l'Escala d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria , categoria superior.

BOE de 22 de juny de 2016

Fons de Finançament a entitats locals

Resolució de 16 de juny de 2016, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es dóna compliment a l'article 41.1.a ) del Reial decret llei 17/2014 , de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

Instituto Nacional d'Administració Pública. Cursos

Resolució de 17 de juny de 2016 , de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen accions formatives descentralitzades en l'àmbit local per a l'any 2016 .

Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. preus públics

Resolució de 16 de juny de 2016, de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, per la qual es fixen els preus públics per a l'elaboració d' estudis.

RESOLUCIÓ GAH/1509/2016, de 14 de juny (link is external), de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.

BOE de 7 de juny de 2016

 Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. (link is external)

DOGC de 2 de juny de 2016

DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. (link is external)

BOE de 2 de juny de 2016

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se amplía y corrigen errores en la de 9 de mayo de 2016, por la que se publican las bases del concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 9 de mayo de 2016, por la que se publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

DOGC de 31 de maig de 2016

RESOLUCIÓ JUS/1352/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableix el dret a compensació i la quantia corresponent que s'ha de satisfer a les persones idònies designades pels ajuntaments per atendre les tasques de la secretaria dels jutjats de pau.

 

DOGC de 27 de maig de 2016

RESOLUCIÓ GAH/1317/2016, de 17 de maig, de reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona i de creació i classificació dels llocs d'intervenció de classe segona i de tresoreria de classe única de l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

 

DOGC de 24 de maig DE 2016

RESOLUCIÓ GAH/1283/2016, de 12 de maig, de creació i classificació del lloc de treball de vicesecretaria de classe primera de la Diputació de Girona, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior, que s'ha de proveir pel sistema de lliure designació, com a lloc de col·laboració del lloc de secretaria, i de reclassificació del lloc de secretaria de classe primera d'aquesta Diputació, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior, del sistema de provisió de concurs al sistema de provisió de lliure designació.

La Resolució de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publiquen les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Resolució de 29 d'abril de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es disposa la publicació conjunta de les classificacions de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. (link is external)
 

Resolució de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. (link is external)

Aquí teniu tota la informació en relació al concurs ordinari 2016

BOE de 16 de maig de 2016

 
 

DOGC de 4 de maig de 2016

'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril (link is external), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obre la convocatòria.

BOE de 30 d'abril de 2016

Resolució de 29 d'abril de 2016, de la Direcció general del Tresor (link is external), per la qual s'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

20 d'abril  de 2016 Direcció General de Contractació Pública

La Instrucció 1/2016 de la Direcció General de Contractació Pública (link is external) sobre l'aplicació directa de determinades disposicions de les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE., d'acord amb l'informe 1/2016 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, i l'àmbit d'aplicació de la qual són els contractes del sector públic subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat de Catalunya, i del seu sector públic.

Podeu consultar el text aquí (link is external)

Annexos (link is external)

DOGC de 27 d'abril de 2016

RESOLUCIÓ GAH/1036/2016 (link is external), de 20 d'abril, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

DOGC 19 d'abril de 2016

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

RESOLUCIÓ GAH/968/2016, de 5 d'abril, de creació i classificació del lloc de treball de tresoreria de classe única de l'Ajuntament de Canet de Mar com a lloc de treball reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'ha de proveir pel sistema de concurs.

 

BOE de 13 d'abril de 2016

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica el tribunal de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HAP/2582/2015, de 25 de noviembre.

 

DOGC de 12 d'abril de 2016

RESOLUCIÓ GAH/912/2016, d'1 d'abril, de reclassificació dels llocs de secretaria i d'intervenció de classe segona a classe primera i de creació i classificació del lloc de tresoreria de classe única de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

DOGC de 7 d'abril

Junta Consultiva de Contractació administrativa . 6 d'abril

En data 6 d'abril s'ha publicat l'infome 1/2016,  de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'analitzen els continguts de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que han de ser d'aplicació directa a partir del dia 18 d'abril de 2016, data en què finalitza el termini per a la seva transposició. Així mateix, l'Informe també inclou una breu referència a l'aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.

Text Informe 1/2016

Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 6 d'abril

Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat als en relació amb la utilització del Document Europeu Únic de Contractació que preveu la nova Directiva de contractació pública

El 6 d'abril de 2016 la Junta Consultiva de l'Estat ha aprovat aquesta Recomanació en la qual s'inclouen recomanacions relatives a la inclusió en els plecs de les orientacions que estableix; i l'abast i àmbit del DUEC (contractes d'obres, subministraments i serveis subjectes a regulació harmonitzada que s'adjudiquin per procediments oberts, restringits ,negociats amb publicitat i diàlegs competitius -i, si escau ,negociats sense publicitat-), entre les quals es fa referència al "nou àmbit d'aplicació de la declaració responsable de l'article 146.4 del TRLCSP"; així com orientacions per emplenar el formulari normalitzat.

Text Recomanació

 

DOGC de 17 de març de 2016

Sindicatura de Comptes

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general.

 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 17 de març de 2016

Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, sobre l'efecte directe de les noves directives comunitàries en matèria de contractació pública.

En data 17 de març de 2016 s'ha publicat al BOE la Resolució de 16 de març de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica aquesta recomanació en la qual la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat es focalitza "en qüestions molt taxades respecte de les que es dilucidarà en base al seu efecte directe, els canvis que suposaran per als òrgans de contractació a partir de la data indicada (18 d'abril de 2016)", atès que, segons s'indica, "davant la impossibilitat de detallar tots els aspectes de les noves directives que puguin estar afectats pel citat efecte directe, tan sols s'aborden determinats aspectes essencials, com la consideració dels contractes subjectes a regulació harmonitzada; la publicitat; o els terminis per a presentar ofertes o per enviar invitacions de participació ".Text Recomanació

 

DOGC de 14 de març de 2016

ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria.

 

BOE de 8 de març de 2016

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

 

DOGC de 8 de març

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

RESOLUCIÓ GAH/547/2016, de 29 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la nova relació definitiva de persones aspirants que han obtingut plaça pel sistema de proves d'aptitud en el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 211).

BOE de 29 de febrer de 2016

En el BOE de 29 de febrer s'ha publicat  Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es dicten normes de registre, valoració i informació dels béns del patrimoni històric de naturalesa material a incloure en els comptes anuals.

BOE de 19 de gener de 2016

Resolucions corresponent a la relació a la  d'aprovats FHN corresponents a l'oferta 2015 de les subescales d'Intervenció Tresoreria, categoria d'entrada; Secretaria, categoria d'entrada i Secretaria- intervenció. Els aprovats tenen un termini de 20 dies naturals a comptar el dia següent d'aquest anunci per presentar els documents recollits a les bases de la convocatòria davant la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones de la Dirección General de la Función Pública, calle María de Molina, 50, 28071 Madrid).

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

 

Butlletí de la Junta Consultiva de contractació

15 de gener de 2016

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb l'assumpte C-234/14

En data 14 de gener de 2016 el TJUE ha emès aquesta sentència en la qual declara que els articles 47. 2 i 48.3 de la Directiva 2004/18/CE, sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministrament i de serveis, s'han d'interpretar en el sentit que s'oposen que un poder adjudicador pugui, mitjançant el plec de condicions d'un procediment d'adjudicació d'un contracte públic, imposar un licitador que es basa en les capacitats d'altres empresaris l'obligació de subscriure amb aquests un conveni de col·laboració o bé de constituir amb ells una
societat col·lectiva amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.

BOE de 14 de gener de 2016

Rendició de comptes . Gestió informatitzada

Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes , per la qual s'amplia l'àmbit de funcionament del Registre Telemàtic, a la recepció, a través de la seva seu electrònica , de la comptabilitat electoral i dels comptes anuals de formacions polítiques i de fundacions i associacions vinculades a les mateixes.

DOGC 14 de gener de 2016

DECRET 3/2016, de 13 de gener, (link is external)pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers iconselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.

BOE de 13 de gener de 2016

Resolució de 11 de gener de 2016, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera , per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals .

DOGC 4 de gener de 2016

Resolució GRI/3016/2015, de 17 de desembre, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Podeu consultar-les aquí.

BOE de 30 de desembre de 2015

Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 22 de desembre de 2015, sobre modificació de la Instrucció general relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions de contractes , convenis i encàrrecs de gestió celebrades per les entitats del sector públic estatal i autonòmic, aprovada per Acord del Ple de 28 de novembre de 2013. 

Podeu consultar aquest document aquí.

Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes , per la qual es publica l'Acord del Ple de 22 de desembre de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes celebrats per les entitats del sector públic local .

Podeu consultar aquest document aquí. (link is external)

En el BOE de 30 de desembre de 2015 s'ha publicat l'Ordre HAP / 2834/2015 , de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA / 1049 / 2008, de 10 d'abril ,de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

Podeu consultar aquest document aquí (link is external).

DOGC 16 de desembre de 2015

Resolució de 9 de desembre de 2015, per la qual es fa pública la creació del Tribunal de Recursos Contractuals de la Sindicatura de Comptes. Aquest Tribunal va ser creat mitjançant acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de 3 de novembre de 2015, com a òrgan unipersonal i especialitzat que actua amb plena independència funcional en l'exercici de les seves funcions en l'àmbit dels contractes que subscrigui la Sindicatura de Comptes.

Text Resolució (link is external)

BOE 15 de desembre de 2015

Resolucions de la Intervenció General de l’Estat en relació amb la Base de Dades General de Subvencions, el règim jurídic de la qual va ser modificat per la Llei 15/2014, de  16 de setembre, de Racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa 

Així mateix podeu consultar AQUÍ  (link is external)els documents publicats en relació amb la nova BDNS 2016.

BOE de 10 de desembre de 2015

Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Cuentas , per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de novembre de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les entitats Locals i el format de l'esmentat Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015. Podeu consultar el text de la resolució aquí. (link is external)

BOE 4 de desembre de 2015

Convocatòria de les proves selectives per les subescales següents:

Ordre HAP / 2580/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la subescala de Secretaria - Intervenció de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional . (link is external)

Ordre HAP / 2581/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la subescala de Secretaria, categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional . (link is external)

Ordre HAP / 2582/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la subescala de Secretaria, categoria superior , de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional . (link is external)

Ordre HAP / 2583/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la subescala d'Intervenció - Tresoreria , categoria superior , de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (link is external) .

Ordre HAP / 2584/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la subescala d'Intervenció - Tresoreria , categoria d'entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional . (link is external)

DOGC de 3 de desembre de 2015

RESOLUCIÓ GRI/2761/2015, de 26 de novembre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 209).

RESOLUCIÓ GRI/2762/2015, de 26 de novembre, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 210).

BOE de 3 de desembre de 2015

El BOE de data 3 de desembre publica  la resolució de 2 de desembre de 2015, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera , per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

DOVE de 25 de novembre de 2015

En data 25 de novembre de 2015 s'han publicat en el DOUE els Reglaments (UE) núm. 2015/2170, 2015/2171 i 2015/2172, pels quals es modifiquen les Directives 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, respectivament, pel que fa als llindars d'aplicació en els procediments d'adjudicació de contractes, l'entrada en vigor dels quals es produeix el dia 1 de gener de 2016 -data en la qual seran directament aplicables en cada Estat membre.
Així, conforme amb la nova regulació a partir del dia 1 de gener estaran subjectes a regulació harmonitzada en raó del seu import els contractes d'obres i els contractes de concessió d'obres públiques el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 5.225.000 euros, els contractes de subministrament i els contractes de serveis inclosos en les categories 1 a 16 de l'Annex II, el valor estimat del qual sigui igual o superior a 209.000 euros, en els casos en els quals l'òrgan de contractació no pertanyi a l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, o les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, o quan el seu valor estimat sigui igual o superior a 135.000 euros, en els casos de pertànyer a les administracions esmentades.

Text Reglament 2015/2170 (link is external)
Text Reglament 2015/2171 (link is external)
Text Reglament 2015/2172 (link is external)

BOE de 25 de novembre de 2015

 

El 25 de novembre de 2015, s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre mitjançant la qual es dóna publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per als mesos de gener, febrer i març de 2015, aplicables a la revisió de preus de contractes subscrits per les Administracions Públiques, així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per a 2014 i els tres primers mesos de 2015, elaborats pel Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat i aprovats per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, en la seva reunió de 29 d'octubre de 2015.

Text de l'Ordre (link is external)

BOE de 20 de novembre de 2015

Resolució de 13 de novembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es recomana un nou format normalitzat del Compte General de les Entitats Locals en suport informàtic per a la seva rendició .

BOE de 31 d'octubre de 2015

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Estatuto Básico del Empleado Público

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

MINISTERIO DE FOMENTO

Suelo. Rehabilitación urbana

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La Junta CSITAL Catalunya

DOGC de 20 d'octubre

RESOLUCIÓ GRI/2288/2015, de 16 d'octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.

 

BOE de 17 d'octubre

Llei Orgànica 15/2015 , de 16 d'octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/1979 , de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional , per a l'execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l'Estat de Dret .

 

DOGC de 28 de setembre

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/2106/2015, de 16 de setembre, de nomenament de funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 212).

RESOLUCIÓ GRI/2107/2015, de 16 de setembre, de nomenament de funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 211).

BOE de 24 de setembre

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

DOGC de 25 de setembre

Departament de Governació i Relacions Institucionals

DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

DECRET 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

BOE de 22 de setembre

Llei 34/2015 , de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003 , de 17 de desembre , general tributària.

Reial Decret 842/2015 , de 21 de setembre, pel qual es nomena Director General de la Funció Pública el senyor Javier Pérez Medina .

BOE de 18 de setembre

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

BOE de 17 de setembre

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica la composición de los tribunales de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, designado por Resolución de 24 de marzo de 2015.

Junta Consultiva de contractació administrativa 16 de setembre

Índexs de preus de la mà d'obra i materials per a l'any 2014, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques

En data 16 de setembre de 2015 s'ha publicat en el BOE l'Ordre HAP/1868/2015, de 10 de setembre, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i de materials per a l'any 2014, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques, elaborats pel Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat i aprovats per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics "fins que es produeixi l'entrada en vigor del Real Decret de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola".

Text Ordre

Junta Consultiva de Contractació administrativa de 15 de setembre

Modificació del Text refós de la llei de contractes del sector públic en matèria d'acreditació de la solvència econòmica i financera

En data 12 de setembre de 2015 s'ha publicat en el BOE el Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, mitjançant l'article 12 del qual es modifica el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) per incloure el període mitjà de pagament a proveïdors de les empreses com a mitjà d'acreditació de la seva solvència econòmica i financera en els processos de contractació pública.
D'aquesta manera, s'afegeix a l'apartat 1 de l'article 75 del TRLCSP un paràgraf del següent tenor literal: "Com a mitjà addicional als previstos en les lletres anteriors d'aquest apartat, l'òrgan de contractació pot exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors de l'empresari, sempre que es tracti d'una societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, no superi el límit que a aquests efectes s'estableixi per Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques tenint en compte la normativa sobre morositat"

Text Reial decret-llei

DOGC de 15 de setembre

ORDEN GRI/280/2015, de 4 de septiembre, de organización del Registro del sector público local de Cataluña.

Butlletí del 14 de setembre de la Junta Consultiva de contractació administrativa

Modificació de la disposició addicional cinquena del TRLCSP relativa a contractes reservats a Centres Especials d'Ocupació i a empreses d'inserció

En data 10 de setembre de 2015 s'ha publicat al BOE la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social, mitjançant l'article 4 de la qual es modifica la disposició addicional cinquena del TRLCSP. La nova redacció d'aquesta disposició, que entrarà en vigor el pròxim 9 d'octubre de 2015, estableix que per Acord del Consell de Ministres a través de l'òrgan competent en l'àmbit de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixin els percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos a Centres Especials d'Ocupació i a empreses d'inserció que compleixin amb els requisits per tenir aquesta consideració establerts en la Llei de les empreses d'inserció; o un percentatge mínim de reserva de l'execució d'aquests contractes en el marc de programes d'ocupació protegida, a condició que almenys el 30 per cent dels empleats dels centres especials d'ocupació, de les empreses d'inserció o dels programes siguin treballadors amb discapacitat o en risc d'exclusió social. Així mateix, la nova redacció també inclou la previsió que l'esmentat Acord fixi les condicions mínimes per garantir el compliment del que estableix aquesta disposició addicional, així com la necessitat, ja prevista en la redacció encara vigent, de fer referència a la mateixa en el respectiu anunci de licitació.

Text de la Llei

BOE de 12 de setembre

El BOE del 12 de setembre publica el Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures  en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.

L'esmentat Reial Decret Llei, que ha entrat en vigor el 12 de setembre, modifica l'article 92 bis de la Llei 7/1985, en el sentit d'atribuir les funcions de tresoreria a la subescala de secretaria-intervenció sense preveure cap règim transitori.

Donat que aquesta modificació ja està en vigor, la Junta del  Consell General SITAL de Catalunya farà totes les gestions que estiguin al seu abast amb la Direcció General d'Administració Local  per tal minimitzar l'impacte de  la seva l'aplicació i coordinar-la amb la recentment aprovada  disposició final segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que preveu que excepcionalment en els municipis de menys de 20.000h les funcions de tresoreria i recaptació puguin ser dutes a terme per funcionaris de carrera de la Diputació, d'acord amb el previst a l'article 36 de la  Llei 7/1985, quan sigui impossible que  les mateixes siguin desenvolupades per un funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

Així que disposem de més informació  al respecte us ho comunicarem.

La nova redacció de l'article 92 bis de la Llei 7/1985 és la següent:

Artículo 3. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

Se modifica el apartado 2 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que queda redactado como sigue:

«2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior.
b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b).
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1.a) y 1.b).»

BOE de 9 de setembre

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transporte público. Financiación

Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de Cataluña.

Protección de los animales

Ley 22/2015, de 29 de julio, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales.

Municipios. Financiación

Ley 23/2015, de 29 de julio, del régimen transitorio de la financiación específica del municipio de Badia del Vallès.

Medidas urgentes

Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Voluntariado

Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

BOE de 8 de setembre

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Medidas financieras

 • Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 de la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.PDF (BOE-A-2015-9675 - 2 págs. - 232 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Igualdad de género

Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.PDF (BOE-A-2015-9676 - 44 págs. - 672 KB)

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Ley 18/2015, de 29 de julio, de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.PDF (BOE-A-2015-9677 - 9 págs. - 207 KB)

Código civil

Ley 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña.PDF (BOE-A-2015-9678 - 10 págs. - 216 KB)

Archivos

DOGC de 8 de setembre

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1973/2015, d'1 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries en pràctiques les persones aspirants aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives de la subescala de secretaria intervenció, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional (número de registre de convocatòria 208).

RESOLUCIÓ GRI/1976/2015, d'1 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries en pràctiques les persones aspirants aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives de la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional (número de registre de convocatòria 210).

RESOLUCIÓ GRI/1977/2015, d'1 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries en pràctiques les persones aspirants aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives de la subescala de secretaria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional (número de registre de convocatòria 209).

BOE de 5 de setembre

Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

El nou Reial Decret 773/2015 entra en vigor als DOS MESOS comptats des de la seva publicació.

Nota explicativa de la Junta consultiva de contractació administrativa de Catalunya. (7 de setembre de 2015.)

BOE de 10 d'agost de 2015

BOE del 10 d'agost s'han publicat les següents Resolucions de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat  següents:

 • Resolució de 30 de juliol de 2015 per la qual es dicten instruccions per l'exercici del control financer permanent (PDF )

 • Resolució del 30 de juliol de 2015 per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública (PDF )

Aquestes Resolucions entren en vigor el proper dia 1 d'octubre de 2015 i deroguen respectivament la Circular de la IGAE 1/2009 de 16 de setembre sobre control financer permanent i la Circular 2/2009, de 16 de setembre sobre auditoria pública.  Podeu consultar l'esmentat boe a la URL: https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/10/

DOGC de 6 d'agost de 2015

DECRET 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya. Podeu desicarregar el DECRET fent clic aquí.

BOE de 6 d'agost de 2015

Ordre HAP / 1650/2015 , de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre HAP / 492/ 2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013 , de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l'Ordre HAP / 1074/ 2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques .

Nota de 31 de juliol   Junta consultiva de contractació Administrativa.

Modificació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic

EL BOE de 29 juliol 2015 publica la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social, mitjançant la disposició final setena es modifica l'article 327 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, al qual s'hi afegeixen els següents apartats:
«2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes que optin per no portar el seu propi Registre independent de licitadors i empreses classificades practicaran en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic les inscripcions d'ofici de les prohibicions de contractar a què es refereix l'apartat anterior. Podran practicar igualment en aquest Registre les altres inscripcions indicades en l'esmentat apartat quan es refereixin a empresaris domiciliats en el seu àmbit territorial i així els sigui sol·licitat per l'interessat.
3. La pràctica d'inscripcions en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic pels òrgans competents de les comunitats autònomes exigirà la prèvia subscripció d'un conveni a aquest efecte amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
4. Tant les inscripcions practicades en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic per les comunitats autònomes en virtut del que disposen els apartats 2 i 3 d'aquest article, com les practicades pels òrgans de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat tindran, sense cap distinció, els mateixos efectes acreditatius i eficàcia plena davant de tots els òrgans de contractació del sector públic."

Text Llei

DOGC de 31 de juliol de 2015

Consell de Garanties Estatutàries

DICTAMEN 26/2014, de 18 de desembre, sobre la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1763/2015, de 20 de juliol, per la qual s'autoritza la constitució de l'agrupació dels municipis de l'Estany i la Granera per al sosteniment en comú d'un lloc de treball de secretaria intervenció.

RESOLUCIÓ GRI/1780/2015, de 24 de juliol, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs singulars de la Secretaria d'Administració i Funció Pública (convocatòria de provisió núm. GRI/007/15).

RESOLUCIÓ GRI/1781/2015, de 20 de juliol, de nomenament de funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 211).

RESOLUCIÓ GRI/1782/2015, de 20 de juliol, de nomenament de funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 212).

 

BOE de 31 de juliol de 2015

Resolució de 23 de juliol de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local , per La qual es dóna Compliment a l'Article 41.1.a ) del Reial Decret -llei 17/2014 , de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic , en Relació amb l'Adhesió al Fons d'Ordenació paràgraf l'any 2016.

DOGC 24 de juliol de 2015

DOGC de 23 de juliol de 2015

En el DOGC del 23 de juliol s'ha publicat la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, la qual s'estructura en 64 articles, 5 capítols i que té per objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

La llei s'estructura en 64 artícles, cinc capítols, set disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

BOE 23 de juliol de 2015

Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, que amb la finalitat de disminuir el nombre de pisos buits amb caràcter permanent i  augmentar la disposició del lloguer social, crea un nou tribut, de naturalesa directa, que grava l'incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada.

La base imposable de l'impost ve determinada pel nombre de metres quadrats d'habitatges subjectes a l'impost de que és titular el contribuent a la data de la meritació que es fixa el 31 de desembre de cada any. La quota de l'impost es fixa mitjançant un escalat amb tipus progressius aplicables d'acord amb el nombre de metres quadrats dels habitatges subjectes a l'impost.

BOE 21 de juliol de 2015

Llei 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

BOE 17 de juliol de 2015

Al BOE de 17 de juliol s'han publicat les següents resolucions del Tribunal de Comptes:

·Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, pel qual s'amplia l'àmbit de funcionament del registre telemàtic a la recepció de comptes anuals de societats mercantils i consorcis, informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a les objeccions formulades per interventors locals i anomalies en matèria d'ingressos (link is external)

Aquesta Resolució estén la regulació de l’apartat tercer de l’Acord de la Comissió de Govern el Tribunal de Comptes, de 29 de març de 2007, sobre la creació del registre telemàtic del Tribunal de Comptes, abastant entre d’altres temes a la remissió d’informació referent als reparaments efectuats pels Interventors locals i les anomalies en matèria d’ingressos regulades en la modificació de l’article 218.3 del TRLHL introduïda per la LRSAL, establint que els requisits tècnics i de contingut de la informació s’efectuarà ajustat als formats i especificacions establerts per l’Acord del Ple del Tribunal de Comptes.

La Resolució amplia el contingut de la informació a retre prevista a l’article 218.3 de la LRSAL als acords adoptats amb l’omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

· Resolució de 10 de juliol de la presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del ple de 30 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. (link is external)

BOE de 14 de juliol

Administración de Justicia. Registro Civil

BOE de 11 de juliol de 2015

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.

Impuesto sobre Sociedades

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

BOE de 10 de juliol de 2015

Informació del sector públic

Llei 18/2015 , de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic .

Text explicatiu de la norma.

 MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT. Mesures financeres

Resolució de 7 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera , per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 5 de febrer de 2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals , i de les comunitats autònomes que s'acullin al Fons de Finançament a comunitats autònomes .

DOGC de 9 de juliol

RESOLUCIÓ TES/1521/2015, de 2 de juliol, de convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental.

RESOLUCIÓ TES/1522/2015, de 2 de juliol, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2015.

 

RESOLUCIÓ TES/1524/2015, de 30 de juny, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Territori i Sostenibilitat durant l'any 2014.

DOGC de 7 de juliol de 2015

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALSCORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució GRI/830/2015, de 23 d'abril, del director general d'Administració Local, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari de l'Administració localamb habilitació de caràcter nacional (DOGC núm. 6861, de 29.4.2015).

BOE de 3 de juliol de 2015

Al BOE núm. 158 de data 3 de juliol de 2015 s'ha publicat la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària.
 
Aquesta llei en la seva disposició final primera modifica diversos articles del Codi Civil, entre els que es troba l'article 51, que passa a tenir la següent redacció:
 
«Artículo 51.

1. La competencia para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio corresponderá al Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes o al funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil si residiesen en el extranjero.

BOE d'1 de juliol de 2015

Ordre HAP/1287/2105, de 23 de juny  per la qual es determina la informació i procediments de remissió que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques tindrà amb caràcter permanent a disposició de l’Autoritat Independent de responsabilitat Fiscal, que fou creada per la Llei Orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

L’Ordre regula els procediments d’accés general a la informació econòmico-financera per part de l’Autoritat Independents de Responsabilitat Fiscal (AIRF) a qualsevol dels subjectes inclosos a l’àmbit subjectiu regulat a l’article 2 de  la LOEPSF, les relacions entre  l’AIRF i la Central d’informació   econòmico-financera  del MINHAP, la remissió de documentació objecte d’informe, els mitjans per a la seva remissió i els procediments per a atendre els requeriments d’informació addicional que aquesta pugui fer.

Els articles 11 i 12 regulen la informació econòmico-financera relativa a les Corporacions locals que el MINHAP posarà a disposició de l’AIRF i la sol.licitud d’informació addicional que aquesta podrà requerir.

DOGC de 30 de juny de 2015

 Resolució ECO/1416/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració de la Generalitat de Catalunya que regula la interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació d'informació entre la Plataforma de Contractació del Sector Públic i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya; donant compliment a la previsió continguda en el segon paràgraf de la disposició addicional tercera de la Llei estatal 20/2013, de garantia de la unitat de mercat.

BOE de 29 de juny de 2015

En el BOE de 29 de juny de 2015 s'ha publicat la Resolució de 29 de juny de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, que fixa  el tipus legal d'interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l'any 2015, en la qual s'estableix que durant aquest període el tipus legal d'interès de demora a aplicar és el 8,05 per 100

DOGC de 25 de jun de 2015

Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refòs de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprovat per Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Podeu consultar aquí les 10 claus de la Llei de Reforma de la Llei hipotecaria i del text refòs de la Llei de cadastre.

Generalitat de Catalunya . 26 de juny de 2015

Ordre ENS/188/2015 de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants de Catalunya, destinades a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2015-2016.

BOE de 18 de juny de 2015

Ordre HAP/1162/2015, de 11 de juny per la que se aproven modificacions relacionades amb la comptabilitat pública. Concretament es modifica la Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la s'aprova la instrucció de la Comptabilitat per a la Administració institucional de l'Estat i la Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre per la s'arpova la Instrucció de Comptabilitat per a la Administració General de l'Estat.

BOE de 13 de juny de 2015

En el  BOE de 13 de juny  s'ha publicat  la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Entre moltes qüestions de finançament (atenció a les execucions de sentències, Disposición adicional primera. Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades locales) o diverses modificacions de la factura electrònica (Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público), és important tenir en compte que reobre la possibilitat de contractar personal per part dels consorcis:

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del Procedimiento Administrativo Común.

Se modifica el apartado quinto de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. EI personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones  participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar  las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en  atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.»

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Contratació administrativa

Orden HAP/1098/2015, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.

Altres publicacion d'interés.

 
10 de juny Oficina virtual de Coordinaciò financera amb les entitats locals del MINHAP

Publicacions de l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les  entitats locals del MINHAP Ja es pot consultar a l’Oficina Virtual de Coordinació financera amb les  entitats locals del MINHAP  la publicació dels Plans Econòmics-Financers de corporacions locals i els informes de seguiment de los PEF de tutela de l'Estat.

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Butlletí dia 10 de juny de 2015

Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre l'aplicació del nou règim jurídic de revisió de preus creat com a conseqüència de la disposició addicional 88a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2014 i la Llei 2/2015, de 30 de març, de Desindexació de l'Economia Espanyola. Text recomenació.

DOGC de 11 de juny de 2015

Departament de Governació i Relacions Institucionals

DECRET 95/2015 , de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya . 

ORDRE ECO / 172/2015 , de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions .

 

DOGC de 8 de juny

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1188/2015, de 26 de maig, de creació i classificació d'ofici dels llocs de secretaria i d'intervenció de classe segona del Consell Comarcal del Moianès.

RESOLUCIÓ GRI/1189/2015, de 26 de maig, de creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera a l'Ajuntament de Riudecols com a lloc de treball reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, a proveir pel sistema de concurs.

RESOLUCIÓ GRI/1190/2015, de 26 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants que han obtingut plaça pel sistema de concurs de mèrits, per ordre de puntuació obtinguda, en el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria superior (número de registre de convocatòria 211).

RESOLUCIÓ GRI/1191/2015, de 26 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants que han obtingut plaça pel sistema de concurs de mèrits, per ordre de puntuació obtinguda, en el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (número de registre de convocatòria 212).

BOE de 20 de maig de 2015

ENTIDADES LOCALES

DOGC de 20 de maig de 2015

BOCG  de 18 de maig de 2015

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals. CONGRÉS DELS DIPUTATS, el Projecte de Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

Projecte de Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

BOE de 6 de maig de 2015

Resolució de 10 de març de 2015, aprovada per la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes , en relació amb l'Informe de fiscalització de l'efectivitat de les mesures recollides en el Reial decret llei 8/2011 , d'1 de juliol, per al compliment per les entitats locals de les seves obligacions comercials

BOE de 9 de maig de 2015

En el BOE de 9 de maig de 2015 s'ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera,per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 5 de febrer de 2015,per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

És substitueix  l'annex 1 de la Resolució de 5 de febrer de 2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, per tal de complir amb l'obligació d'actualització mensual del cost de financiació de l'Estat a cada termini.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació oficial.

BOE de 28 d'abril de 2015

S’ha publicat la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que inclou una disposició final cinquena, de “modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios”; per la qual s’introdueix un nou títol amb un règim sancionador per a les activitats sotmeses a aquella llei.

Aquest títol comporta tipificar les infraccions i sancions derivades de l’incompliment de les obligacions contingudes al títol I de la Llei 12/2012  de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados Servicios, i en concret afecta a les  declaracions responsables i comunicacions prèvies que preveu, aquesta llei en el seu article 4r, i en el marc de la potestat dels ens locals de comprovació posterior dels elements i circumstàncies posades de manifest er l’intressat en la seva declaració responsable o comunicació prèvia.

Aquesta disposició final cinquena classifica les infraccions així com les sancions corresponents per les infraccions que es puguin haver comés.

DOGC de 29 d'abril de 2015

RESOLUCIÓ GRI/827/2015, de 22 d'abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2015.

RESOLUCIÓ GRI/830/2015, de 23 d'abril, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

DOGC 22 d'abril de 2015

Departament de Cultura

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

RESOLUCIÓ CLT/759/2015, de 16 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis per a la redacció del projecte de construcció o adequació de biblioteques públiques.

RESOLUCIÓ CLT/760/2015, de 16 d'abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de 15 d'abril de 2015 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a municipis per a la redacció del projecte de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2015.

BOE de 2 d'abril de 2015

BOE de 3 d'abril de 2015

BOE de 31 de març de 2015

Llei  2/2015, de 30 de març , de desindexació de l'economia espanyola

Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la que es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Llei orgànica 2/2015, de 30 de març, per la que es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria de delictes de terrorisme.

Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l’activitat econòmic financera dels partits polítics, per la que es modifiquen la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol sobre finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics y la Llei orgànica 2/1982, de12 de maig del Tribunal de Comptes.

Llei orgànica 4/2105, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici  de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat

BOE de 26 de març de 2015

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

 

BOE de 24 de març de 2015

En el BOE de 24 de març es publica el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Resolució de 6 de març de 2015, de la Direcció General de la Funció Pública. Podeu consultar-ho aquí.

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria , per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats locals , sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Padrón municipal de habitantes

BOE de 6 de març de 2015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Medidas financieras

BOE de 5 de març de 2015

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

 

BOE de 2 de març de 2015

DOGC de 9  de febrer de 2015

​Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/151/2015, de 28 de gener, de modificació de la classificació del lloc de treball de secretaria de l'Ajuntament de Quart per passar de classe segona a classe tercera i supressió del lloc de treball d'intervenció.

RESOLUCIÓ GRI/152/2015, de 28 de gener, de creació i classificació de dos llocs de treball de secretaria intervenció del Servei d'Assistència Tècnica de la Diputació de Tarragona.

RESOLUCIÓ GRI/153/2015, de 28 de gener, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Medidas financieras

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Circular 1/2015 de la IGAE sobre l'obligatorietat de la factura electrònica a partir del 15 de gener de 2015.

Ja està disponible al web de l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL del MINHAP, l'aplicatiu de captura relativa a l'obligació de comunicació i publicació del Període Mig de Pagament (PMP)calculat d'acord amb el previst en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les AAPP. Termini de tramesa de la informació: fins el 30 de gener de 2015.

 BOE de 22 de gener de 2015 : Resolución de 8 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la quese dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

 

BOE de 2 de gener de 2015
 

En el BOE de 2 de gener de 2015 s’ha publicat la Resolució de 29 de desembre de 2014 per la que es dicten instruccions per a l’aplicació efectiva, en l’àmbit del sector públic estatal, de les previsions de la disposició addicional desena segona, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a 2015. Podeu accedir a la Resolució aquí ( http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf )

 S’ha de tenir en compte que la Disposició addicional desena primera de la Llei 36/2014, de 26 de desembre preveu que l’aprovació per cada Administració Pública de les mesures previstes en aquell article estaran condicionades al compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

 BOE de data 15 de desembre 2015

S'ha publicat l'ampliació i correcció d'errors de la convocatòria del concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.

Podeu consultar aquí la resolució.   

Tota la informació complementaria sobre les relacions individualitzades de mèrits per subescales, per omplir les sol·licituds i la informació sobre les preguntes més freqüents en relació amb el concurs unitari es poden consultar a aquesta adreça: 

DOGC de 7 d'octubre de 2014

Departament de la Presidència

DECRET 133/2014, de 6 d'octubre, de nomenament dels membres de les comissions de seguiment de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya.

 

DOGC de 3 d'octubre

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/295/2014, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de finançament a càrrec del Fons Financer de l'Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT), i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

BOE de 30 de setembre

S’ha publicat la Providència del Tribunal Constitucional de data 29 de setembre de 2014 per la qual es suspen la vigència de determinats articles de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Al mateix BOE també es publica la Providència del Tribunal Constitucional de data 29 de setembre de 2014 per la qual es suspen el Decret 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de consulta popular no  referendària sobre el futur polític i els seus annexes, així com la resta d'actuacions de preparació per a la convocatòria d'aquesta consulta o vinculades amb ella. 

 Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos  Generales del Estado para 2015.

BOE de 23 de setembre

Decreto-ley 4/2014, de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

BOE de 17 de setembre

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

BOE de 6 de setembre
 

DOGC de 8 de setembre

S'obre el període d'al·legacions i informació pública de l'Avantprojecte de llei de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
 

EDICTE de 3 de setembre de 2014, d'informació pública de l'Avantprojecte de llei de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

 

BOE 2 de setembre de 2014

9045

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/02/pdfs/BOE-A-2014-9045.pdf

9044

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/02/pdfs/BOE-A-2014-9044.pdf

DOGC de 5 d'agost de 2014

LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=668687&type=01&language=ca_ES

BOE d'1 d'agost de 2014

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8293.pdf

DOGC d'1 d'agost de 2014

RESOLUCIÓ 774/X del Parlament de Catalunya, per la qual es fa pública la derogació del Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=668519&type=01&language=ca_ES

 

BOE de 30 de juliol de 2014

BOE de 24 de juliol de 2014

Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Addenda al Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía  ejecutiva de los recursos de derecho público de las corporaciones locales.

BOE de 25 de juliol de 2014

Decreto-ley 2/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona.

DOGC de 24 de juliol de 2014

DECRET LLEI 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

BOP de Barcelona de 4 de juliol de 2014

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Concertació Local.

ANUNCI d'aprovació del "Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

DOGC de 4 de juliol de 2014

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/1541/2014, de 30 de juny, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la  Resolució TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada.

BOE de 7 de juliol de 2014

Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las  Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por las Entidades Locales para adaptarse a la disminución de ingresos, fundamentalmente, de los procedentes de la gestión urbanística.

DOGC DE 1 de juliol de 2014

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por

 la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante

el segundo semestre natural del año 2014.

BOE de 11 de juny de 2014

Ministerio de presidencia

Medidas financieras

Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

DOGC de 11 de juny de 2014

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1300/2014, de 2 de juny, per la qual es designa el tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció (núm. de registre de convocatòria 208).

RESOLUCIÓ GRI/1301/2014, de 2 de juny, per la qual es designa el tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 209).

RESOLUCIÓ GRI/1302/2014, de 2 de juny, per la qual es designa el tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 210).

RESOLUCIÓ GRI/1303/2014, de 2 de juny, per la qual es designa el tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 211).

RESOLUCIÓ GRI/1304/2014, de 2 de juny, per la qual es designa el tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 212).

BOE de 7 de juny de 2014

Ministerio de Hacienda y administracions públicas

Medidas tributarias

Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

DOGC de 5 de juny

DECRET LLEI 1/2014, de 3 de juny, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

DOGC de 29 de maig

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1168/2014, de 20 de maig, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals, reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

DOGC de 23 de maig

DOGC de 16 de maig

DECRET 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya.

BOE de 14 de maig de 2014

Entidades locales

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

BOE de 10 i 12 de maig

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.

BOE de 8 de maig

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

DOGC de 30 d'abril
 
 
 
DOGC de 29 d'abril
 
BOE de 26 i 28 d'abril
 

Real Decreto 288/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral.

BOE de 23 d'abril

Ley 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

BOE de 15 d'abril

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

DOGC de 14 d'abril
DOGC d'11 d'abril
DOGC de 10 d'abril

RESOLUCIÓ PRE/767/2014, de 7 d'abril, per la qual s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l'any 2014.

DOGC de 9 d'abril
DOGC de 3 d'abril
 
 
BOE d'1 d'abril

Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo.

DOGC de 31 de març

ORDRE GRI/73/2014, de 17 de març, de modificació de l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.

RESOLUCIÓ BSF/673/2014, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2014.

BOE de 28 de març

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

DOGC de 27 de març
BOE de 26 de març
BOE de 21 de març

1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2014.

BOE de 19 de març

Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

DOGC de 17 de març

ORDRE ECO/60/2014, de 5 de març, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya.

BOE de 14 de  març

Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

DOGC de 13 de març
BOE de 8 i 10 de març

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

BOE de 7 de març

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE de 4 de març

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE de 1 i 3 de març

Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

DOGC de 3 de març

RESOLUCIÓ JUS/483/2014, de 21 de febrer, per la qual s'atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau.

DOGC de 27 i 28 de febrer

ORDRE EMO/36/2014, de 25 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 2015.

EDICTE sobre aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i ens de promoció econòmica municipals, membres de la XSLPE.

RESOLUCIÓ GRI/415/2014, de 12 de febrer, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala de secretaria intervenció de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 208).

RESOLUCIÓ GRI/416/2014, de 12 de febrer, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala de secretaria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 209).

RESOLUCIÓ GRI/417/2014, de 12 de febrer, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 210).

RESOLUCIÓ GRI/418/2014, de 12 de febrer, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala de secretaria, categoria superior, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 211).

RESOLUCIÓ GRI/419/2014, de 12 de febrer, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses corresponent a les proves selectives d'accés a la subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de la convocatòria 212).

DOGC de 26 de febrer
BOE de 25 de febrer

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

DOGC de 24 de febrer

LLEI 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

DOGC de 19 de febrer
BOE de 15 i 17 de febrer

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

DOGC de 10, 11 i 12 de febrer

DOGC de 7 de febrer

RESOLUCIÓ GRI/207/2014, de 31 de gener, de nomenament de funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (número de registre de convocatòria 207).

BOE de 1,3 i 4 de febrer

Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

DOGC de 4 de febrer
BOE de 31 de gener

Decreto-ley 4/2013, de 22 de octubre, por el que se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas a constituir una sociedad anónima para que actúe como entidad de crédito y se modifican determinados preceptos del Texto Refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre.

Decreto-ley 5/2013, de 22 de octubre, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña.

DOGC de 31 de gener

RESOLUCIÓ GRI/138/2014, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a la nova relació definitiva de persones aspirants que han obtingut plaça pel sistema de concurs de mèrits, per ordre de puntuació obtinguda, amb indicació del document nacional d'identitat, i se'n proposa el nomenament en el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (núm. de registre de la convocatòria 207).

RESOLUCIÓ GRI/139/2014, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants que han obtingut plaça pel sistema de proves d'aptitud i se'n proposa el nomenament en el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (núm. de registre de la convocatòria 207).

BOE de 30 de gener

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

DOGC de 30 de gener
BOE de 25 i 27 de gener

Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.

Orden HAP/53/2014, de 20 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden HAP/12/2014, de 9 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

DOGC de 16 de gener

RESOLUCIÓ GRI/39/2014, de 8 de gener, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries de carrera de l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció (núm. de registre de convocatòria 203).

RESOLUCIÓ GRI/40/2014, de 8 de gener, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries de carrera de l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 204).

RESOLUCIÓ GRI/41/2014, de 8 de gener, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries de carrera de l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 205).

 
BOE de 15 de gener

Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, por la que se regula el Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

 

BOE de 8 de gener

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 

BOE de 3 de gener

Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.

 

BOE de 1 i 2 de gener

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

 

BOE de 17, 18 i 19 de desembre

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.

 

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Aragón.

Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

 

BOE de 13 i 16 de desembre

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

 

BOE de 11 de desembre de 20113

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

 

Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

 

DOGC de 9 de desembre de 2013

ORDRE GRI/305/2013, de 2 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció.

 

ORDRE GRI/306/2013, de 2 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria d'entrada.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=650168&type=01&language=ca_ES

ORDRE GRI/307/2013, de 2 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=650177&type=01&language=ca_ES

ORDRE GRI/308/2013, de 2 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria superior.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=650138&type=01&language=ca_ES

ORDRE GRI/309/2013, de 2 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=650133&type=01&language=ca_ES

BOE de 7 de desembre de 2013

Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.

BOE de 6 de desembre de 2013

Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/pdfs/BOE-A-2013-12771.pdf

BOE de 2 de desembre de 2013

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE de 29 de novembre de 2013

Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, así como otra normativa tributaria.

 

BOE de 28 de novembre de 2013

Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2014 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE de 27 de novembre de 2013

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE de 21 de novembre de 2013

Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por dichas entidades.

BOE de 20 de novembre de 2013

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12147.pdf

BOE de 15 de novembre de 2013

Jefatura del Estado

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

BOE de 14 de novembre de 2013
Ministerio de la presidencia

Medidas financeras

Orden PRE/2088/2013, de 4 de noviembre, por la que se hacen públicas las características principales del segundo tramo de la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores, aprobado mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 10 de octubre de 2013.

Orden PRE/2090/2013, de 7 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 18 de julio de 2013 sobre las características de las operaciones de préstamo a suscribir con Entidades Locales en la segunda fase del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

DOGC de 14 de novembre de 2013
DOGC 13 de novembre de 2013
DOGC de 11 de novembre de 2013
 
DOGC de 7 de novembre de 2013
Departament de Cultura
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 
DOGC 4 de novembre de 2013
BOE de 30 d'octubre
Jefatura del Estado

Medidas tributarias y financieras

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

DOGC del 14 d'octubre de 2013
DOGC del 10 d'octubre de 2013

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/2059/2013, de 2 d'octubre, per la qual s'atorguen subvencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau.

DOGC del 8 d'octubre de 2013

DOGC de 5 de setembre de 2013

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d'atur, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

ORDRE EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'any 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1847/2013, de 27 d'agost, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries en pràctiques les persones aspirants aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives de la subescala de secretaria intervenció, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de convocatòria 203).

RESOLUCIÓ GRI/1848/2013, de 27 d'agost, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries en pràctiques les persones aspirants aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives de la subescala de secretaria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (núm. de registre de convocatòria 204).

RESOLUCIÓ GRI/1849/2013, de 27 d'agost, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries en pràctiques les persones aspirants aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives de la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (número de registre de convocatòria 205).

RESOLUCIÓ GRI/1850/2013, de 27 d'agost, per la qual s'efectua la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals, reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

DOGC de 2 de setembre de 2013

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1598-2004, interposat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció que en fa la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local (sentència).

DOGC de 30 d'agost de 2013

Departament d'Economia i coneixement

ACORD GOV/119/2013, de 27 d'agost, pel qual es modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig.

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/202/2013, de 22 d'agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014

DOGC de 27 d'agost de 2013

Institut Català de les Dones

RESOLUCIÓ BSF/1814/2013, de 13 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones dins l'exercici 2013.

BOE  de 24 d'agost de 2013

BOE de 15 d'agost de 2013

Funcionarios con habilitación de carácter estatal (Alcorcón)

DOGC de 8 d'agost de 2013

Departament d'Economia i Coneixement

ORDRE ECO/190/2013, de 6 d'agost, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014.

BOE de 7 d'agost de 2013

Funcionarios con habilitación de carácter estatal (Las Palmas de Gran Canaria)

DOGC 5 d'agost de 2013

RESOLUCIÓ GRI/1718/2013, de 29 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives de la subescala de secretaria, categoria d'entrada, de l'escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (número de registre de convocatòria 204).

RESOLUCIÓ GRI/1719/2013, de 29 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives de la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, de l'escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (número de registre de convocatòria 205).

RESOLUCIÓ GRI/1720/2013, de 29 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives de la subescala de secretaria intervenció, de l'escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (número de registre de convocatòria 203).

BOE de 3'agost de 2013

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Ministerio de hacienda y administraciones públicas.

Sector público. Contabilidad

Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

Comunidad autónoma de Catalunya

Medidas tributarias

BOE d'1 d'agost de 2013
Ministerio de hacienda y adminstraciones públicas.

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

DOGC d'1 d'agost de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

DECRET 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d'execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.

BOE de 27 de juliol de 2013

Disposiciones generales. Jefatura del estado.

Emprendedores. Creación de empleo

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

BOE de 30 de juliol de 2013

Ministerio de Hacienda y administraciones públicas. Medidas urgentes.

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

DOGC de 30 de juliol de 2013

BOE de 27 de juliol de 2013

JEFATURA DEL ESTADO
Emprendedores. Creación de empleo

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
    

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Real Decreto-ley 10/2013, de 26 de julio, por el que se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa y suplementos de crédito para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
 

DOGC de 22 de juliol de 2013
Departament de la Presidència

LLEI 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles.

BOE de 20 de juliol de 2013

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

DOGC de 17 de juliol de 2013

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓ GRI/1550/2013, de 8 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 1104/2011, de 19 d'octubre de 2011, per la qual s'anul·len i es deixen sense efecte els articles 7, 12.1, 14.1 i 24.5, i les disposicions transitòria primera i addicional cinquena del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.

DOGC de 10 de juliol de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1493/2013, de 25 de juny, d'agrupació dels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.

Agència de Residus de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1498/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica l'apartat 11.1 de la Resolució TES/1348/2013, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a l'any 2013 d'ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

DOGC de 8 de juliol de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució GRI/1418/2013, de 18 de juny, per la qual se seleccionen les operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos) i eix 4 (desenvolupament sostenible local i urbà) (DOGC núm. 6408, de 2.7.2013).

BOE de 5 de juliol de 2013

Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunitat Valenciana.

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunitat Valenciana.

Jefatura del Estado. Transportes.

Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.

Transportes terrestres. Seguridad Aérea

Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE de 2 de juliol de 2013

Ministerio de Economía y competividad.

Medidas financieras

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la de 4 de marzo de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

DOGC de 2 de juliol de 2013
Departament de Governació i Relacions Institucionals
 

DOGC de 28 de juny de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/1371/2013, de 29 de maig, de reclassificació del lloc de treball de secretaria de la Diputació de Girona per a la seva provisió pel sistema de concurs.

RESOLUCIÓ GRI/1372/2013, d'11 de juny, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

BOE de 27 de juny de 2013

Jefatura del estado.

Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

DOGC de 27 de juny de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals
 
DOGC de 26 de juny de 2013

Agència de Residus de Catalunya

DOGC DE 25 de juny de 2013

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sector público estatal

Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal.

JEFATURA DEL ESTADO
Contaminación

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Animales

Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

BOE de 7 de juny de 2013

Sector público. Contabilidad

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la publicación del Informe de Auditoría de las cuentas anuales junto con la información regulada en el artículo 136.4 de la Ley General Presupuestaria y se detalla el contenido mínimo de la información a publicar en el "Boletín Oficial del Estado" por las entidades del sector público empresarial estatal que no tengan la obligación de publicar sus cuentas anuales en el registro mercantil y que a su vez deban formular cuentas anuales consolidadas.

DOGC de 6 de juny de 2013

RESOLUCIÓ GRI/1189/2013, de 28 de maig, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals,reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

BOE DE 3 de juny de 2013

Plan General de Contabilidad

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.

DOGC de 30 de maig de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

EDICTE de 28 de maig de 2013, d'informació pública de l'Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya.

DOGC de 24 de maig

Parlament de Catalunya.Sindicatura de Comptes

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2013, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics.

BOE de 23 de maig

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación. Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

DOGC DE 22 de maig

Servei d'Ocupació de Catalunya

ORDRE EMO/89/2013, de 30 d'abril, de modificació de l'Ordre EMO/313/2012, de 9 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la formació i contractació de persones en situació d'atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 i la convocatòria anticipada per al 2013.

 • DOGC de 7 de maig de 2013
  Departament de Governació i Relacions Institucionals

  RESOLUCIÓ GRI/952/2013, d'11 d'abril, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

  DOGC de 6 de maig de 2013
  Departament d'Empresa i Ocupació
  Servei d'Ocupació de Catalunya

  RESOLUCIÓ EMO/944/2013, de 30 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social per a la realització del Projecte Treball als barris.

   RESOLUCIÓ EMO/947/2013, de 29 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades als programes de desenvolupament local.

 • BOE de 4 de maig de 2013
  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
  Seguridad Social. Prestaciones Decreto-ley 2/2013, de 19 de marzo, de modificación del régimen de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas
 • DOGC de 30 d'abril de 2013
  Departament d'Empresa i Ocupació
  Servei d'Ocupació de Catalunya
  RESOLUCIÓ EMO/907/2013, de 22 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions desenvolupades en el marc del Projecte Treball als barris.
   
 • DOGC de 26 d'abril de 2013
  Servei d'Ocupació de Catalunya

  RESOLUCIÓ EMO/885/2013, de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques concedides per finançar accions complementàries a la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial en l'àmbit del projecte Treball als barris per a l'any 2007, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya.

 • BOE de 24 d'abril de 2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, correspondientes al año 2013.

Instalaciones térmicas en edificios. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

 • BOE de 12 d'abril de 2013
  Poder Judicial Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Registro Electrónico Común

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común.

 •  BOE de 10 d'abril de 2013

       Servicios públicos.

Acceso electrónico Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, por la que se crean y regulan sedes electrónicas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 • BOE de 3 d'abril de 2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada Orden ECD/522/2013, de 25 de marzo, por la que se regulan las comunicaciones electrónicas para procedimientos de las ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, gestionadas por la Subdirección General de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

 • BOE de 2 d'abril de 2013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

 • DOGC de 2 d'abril de 2013

Servei d'Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMO/666/2013, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions desenvolupades en el marc del Projecte Treball als barris.

RESOLUCIÓ EMO/667/2013, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la pròrroga dels agents d'ocupació i desenvolupament local.

 • BOE de 30 de març de 2013

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tasas

Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

 • DOGC de 27 de març de 2013
  Departament d'Empresa i Ocupació

  RESOLUCIÓ EMO/615/2013, de 18 de març, per la qual es publiquen els canvis en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2013.

 • BOE de 26 de març de 2013

I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

 •  DOGC de 24 de març de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals
RESOLUCIÓ GRI/583/2013, de 6 de març, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

 • BOE DE 23 de març de 2013

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas financieras
Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

 •  BOE de 19 de març de 2013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Impuesto sobre el Patrimonio Corrección de errores del Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio.

 • BOE de 16 de març de 2013

JEFATURA DEL ESTADO
Vida laboral Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

 • BOE de 15 de març de 2013

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

 • DOGC de 14 de març de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

DECRET 136/2013, de 12 de març, de modificació del termini establert en la base tercera, apartats 3.1 i 3.2, de les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel que fa a les actuacions corresponents a les anualitats 2011 i 2012.

 •  
 • DOGC de 12 de març de 2013

Consell de Garanties Estatutàries
DICTAMEN 2/2013, de 21 de febrer, sobre la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica.

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/483/2013, de 25 de febrer, per la qual es modifica la composició del tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 205).

 • BOE de 11 de març de 2013.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corporaciones locales. Información tributaria Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

 • DOGC de 7 de març de 2013

Departament d'Interior

DECRET 127/2013, de 5 de març, de fixació d'un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 • BOE de 4 de març de 2013

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6687-2012, contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual.

 Recurso de inconstitucionalidad n.º 630-2013, contra los artículos 1.2, letras a) a e) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto-ley 4/2012; los artículos 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada por el artículo 2 del Decreto-ley 4/2012 y el artículo 5 del Decreto-ley 4/2012.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

 • DOGC de 4 de març de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

ORDRE GRI/35/2013, de 17 de gener, de modificació de l'Ordre GRI/320/2012, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s'obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

 

 • BOE de 1 de març de 2013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas financieras

Decreto-ley 1/2013, de 22 de enero, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria.

 • DOGC d'1 de març de 2013

Servei d'Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMO/374/2013, de 13 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d'atur, durant l'any 2012.

 •  BOE de 28 de febrer de 2013

JEFATURA DEL ESTADO
Emprendedores.

Creación de empleo Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Justicia.

Tasas Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

 • DOGC de 28 de febrer de 2013

  Departament de la Presidència
 
ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013.

 • BOE del 26 de febrer de 2013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Impuestos

Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

Simplificación administrativa

Decreto-ley 6/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa.

Impuesto sobre el Patrimonio

Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio.

Derecho civil de Cataluña. Sucesiones

Decreto-ley 8/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones.

 • DOGC de 26 de febrer

Agència Tributària de Catalunya

RESOLUCIÓ ECO/329/2013, de 18 de febrer, per la qual s'aprova el model de subministrament d'informació previst a la disposició addicional segona del Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

 •   BOE de 23 de febrer:

JEFATURA DEL ESTADO

Justicia. Tasas
Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Emprendedores. Creación de empleo
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

 • DOGC de 22 de febrer de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals
RESOLUCIÓ GRI/301/2013, d'11 de febrer, per la qual es dóna publicitat a diversos ajuts atorgats durant l'any 2012 als ens locals de Catalunya.
 

 • BOE del 18 de febrer de 2013

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Medidas urgentes Orden ESS/220/2013, de 14 de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias comunidades autónomas.

 

 • DOGC de 18 de febrer de 2013

Parlament de Catalunya

RESOLUCIÓ 6/X, de 23 de gener de 2013, de validació del Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (tram. 203-00004/10).

RESOLUCIÓ 7/X, de 23 de gener de 2013, de validació del Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 203-00001/10).

RESOLUCIÓ 8/X, de 24 de gener de 2013, de validació del Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l'impost sobre el patrimoni (tram. 203-00003/10).

RESOLUCIÓ 9/X, de 24 de gener de 2013, de validació del Decret llei 8/2012, del 27 de desembre, de modificació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (tram. 203-00002/10).

 • BOE DE 16 febrer de 2013

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

 • BOE de 15 de febrer de 2013

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

 • DOGC de 15 de febrer de 2013

Departament d'Empresa i Ocupació
Servei d'Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMO/208/2013, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la formació i contractació de persones en situació d'atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi.

RESOLUCIÓ EMO/209/2013, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació.

 • BOE de 14 de febrer de 2013

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Civil Instrucción de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre lugar de celebración de matrimonios civiles por los alcaldes.

 

 • DOGC de 6 de febrer de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/136/2013, de 28 de gener, per la qual es modifica la composició del tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció (núm. de registre de convocatòria 203).

RESOLUCIÓ GRI/137/2013, de 28 de gener, per la qual es modifica la composició del tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 204).

RESOLUCIÓ GRI/138/2013, de 28 de gener, per la qual es modifica la composició del tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada (núm. de registre de convocatòria 205).

RESOLUCIÓ GRI/139/2013, de 28 de gener, per la qual es modifica la composició del tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 206).

RESOLUCIÓ GRI/140/2013, de 28 de gener, per la qual es modifica la composició del tribunal que ha d'avaluar el procés selectiu per a l'accés a l'escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala d'intervenció tresoreria, categoria superior (núm. de registre de convocatòria 207).

BOE d'1 de febrer de 2013

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a Corporaciones Locales en atención a determinadas necesidadess derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

 • BOE de 4 de febrer de 2013

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

 •  DOGC de 31 de gener de 2013

DECRET 90/2013, de 29 de gener, per qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020.

 • DOGC de 30 de gener de 2013

Departament de Governació i Relacions Institucionals

RESOLUCIÓ GRI/83/2013, de 16 de gener, per la qual es fan públiques resolucions en matèria de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

 • BOE de 26 de gener de 2013

JEFATURA DEL ESTADO
Empleo. Medidas urgentes
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas.
  

 • DOGC de 24 de gener de 2013

Departament de Benestar Social i Família

Departament de la Presidència
DECRET LLEI 1/2013, de 22 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

 • BOE: de 17 de gener de 2013

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo al nuevo artículo 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

 • DOGC de 17 de gener de 2013

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/1/2013, de 9 de gener, de modificació de l'Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013.

 • BOE de 14 de gener de 2013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales Resolución INT/2955/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2013.

 • DOGC de 14 de gener de 2013

Departament de la Presidència
Consell Català de l'Esport

RESOLUCIÓ PRE/3055/2012, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Consell Català de l'Esport durant el tercer trimestre de 2012.

RESOLUCIÓ PRE/3056/2012, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Consell Català de l'Esport d'import igual o superior a 3.000 euros durant el segon trimestre de 2012.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=625589&type=01&language=ca_ES

 • BOE de 12 de gener de 2013

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW.

                          2012

 • BOE del 29 de desembre de 2012.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración General del Estado. Ausencias por enfermedad o accidente

Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.
      
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

 • DOGC de 19 de desembre de 2012.

Consell de Garanties Estatutàries
DICTAMEN 16/2012, de 30 de novembre, sobre la Resolució de 31 d'agost de 2012, de la Secretaria d'Estat de Cultura, per la qual es convoquen ajuts a corporacions locals per a activitats culturals que fomentin la comunicació cultural, corresponents a l'any 2012.
 
Departament de la Presidència

DECRET LLEI 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

 • BOE de 13 de desembre de 2012

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administració electrònica

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de aprobación de la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado y se anuncia su publicación en la sede correspondiente.

 • DOGC de 13 de desembre de 2012.

Departament d'Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013.

 • DOGC de 11 de desembre de 2012

Departament de Territori i Sostenibilitat

ORDRE TES/404/2012, de 4 de desembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior aprovades per l'Ordre TES/152/2012, de 7 de juny.

Publicacions oficials d'interès anteriors.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau