Núm. Protocol Data signatura  CSITAL BCN CONSELL CSITAL  ENTITATS SIGNATS  OBJECTE  CONVENIS
 1   5/03/1999 X   DIBA Conveni per garantir les funcions públiques necess.
2   16/11/1998 X   DIBA Conveni Marc de formació 
3   13/06/1999 X   DIBA Conveni per a la difussió de la informació resultat eleccions
 4   14/10/1999 X   DIBA Conveni d'assessorament econòmico-financer a les Corp locals
5   29/10/1998   X FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER Conveni Marc de col·laboració
6   01/12/1998   X EAPC  Conveni Marc de col·laboració
 7   23/03/2000 X   Municipalistas por la solidaridad y el fortalecim. Munic (MUSOL) Conveni Marc de col·laboració
8   01/12/2000 x   DIBA Conveni per fer una borsa de treball per cobrir places interines
9   14.07.2004   X ACCID Conveni Marc de  participació en l'entitat
 10   01.10.2004 X   FUNDACIÓ DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL Conveni Marc de col.laboració
11   16.12.2005 X   AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ  Protocol publicació conjunta d'una guia de seguretat
 12   21/10/2006   X XALOC  Diputació Girona  Conveni Marc de formació 
  12.1 07/10/2005   X  

Protocol acció formativa de Gestió Press. i comptabilitat

    20/09/2006   X XALOC  Diputació Girona  Conveni marc de formació interna
13   13/03/2008   X ISRAEL ASSOCIATION OF MUNICIPAL CLERKS & MANAGERS (IAM) Protocol per col·laboració
14   22/05/2009   X ACM Conveni Marc col.laboració i formació
15   22/05/2009   X Fundació Aula Altes Estudis Electes Conveni Marc col.laboració i formació
  15.1 11/12/2009   X Fundació Aula Altes Estudis Electes Protocol Gestió econòmica i financera tècnics
16   06/04/2010   X Col·legi Oficial d'enginyeria tècnica informàtica de catalunya COETIC Conveni Marc de col.laboració
17   30/05/2011   X Association for Counicil Executive Secretaris Malta (ASKLM) Conveni jornades conjuntes BCN/Malta
18   18/05/2011   X Consorci Administració Oberta Catalunya  Conveni marc col.laboració i formació
19   23/05/2011   X Banc de Sabadell Serveis financers pels col.legiats
20   22/06/2011   X Col.legi de Censors Jurats de Catalunya (CCJCC) Conveni Marc col.laboració i formació
21   22/06/2011   X Col.legi Economistes de Catalunya Conveni Marc col.laboració i formació
22   1/12/2012   X Oficina Antifrau de Catalunya Convenci marc de col·laboració
23   30/05/2012 X   Comissió Jurídica Assessora Conveni marc col.laboració i formació
24   23/07/2012   X CCJCC,CEC, UB, EAPC, DIBA Postgrau Auditoria Pública.
25  

08/11/2013

  X Diputació BCN, FMC, ACM, UB.  Conveni Master Hisenda autonòmica i local 
26   30/12/2013 X   DIBA Conveni per l'Elaboració estudi costos municipis < 20.000h
28   01/09/2014   X FMC, CEC, CCJCC Conveni Marc col.laboració i formació conjunta 4 entitats
 29   01/09/2014   X FMC Conveni -marc . (Accions formatives i assessorament) Conveni Marc de col.laboració
  29.1 1/9/2014   X FMC  Protocol Assessorament Pressupost 2015
   29.2 1/9/2014   X FMC Protocol Jornada Cost efectiu servei publics
  29.3 15/04/2015   X ACM FMC Protocol Jornades de transparència, accés a la inf. Pública
  29.4 14/12/2015   X ACM I FMC Protocol emissió informe PIE
    2016   X   Protocol Assessorament Pressupost 2016
    2017   X   Protocol Edició Codi Règim Local
    2017   X   Protocol Assessorament Pressupost 2017
    2018   X   Protocol Assessorament Pressupost 2018
30   04/09/2014 x   Fundació UAB , Escola arxivistica i Gestió de Documents  Conveni Marc col.laboració i formació
31   16/12/2014   X FMC, ACM, Universitat Menendez Pelayo (Centre Ernest Lluc) Conveni Marc col.laboració i formació
32   04/04/2016 X   Agència de Desenvolupament del Berguedà  Conveni Marc col.laboració i formació
33     X   Ajuntament de Sant Boi Jornades formatives L 39/2015
34     X   Ajuntament BCN  (3 protocols) Jornades formatives comptabilitat
35     X   Mancomunitat Pendes Garraf Jornades formatives L 39/2015 i L40/2015
36      X   Consell Comarcal Osona Jornades LCSP
Data signatura

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau