El 31 d'octubre  de 2017 finalitza el termini de remissió de la següent informació pressupostària i comptable, per la qual es desenvolupen les obligacions de retiment d'informació prevista en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

  • Execució del tercer trimestre del pressupost de l'exercici 2017
  • Informe del seguiment del pla d'ajust del tercer trimestre de 2017
  • Cost efectiu dels serveis de les entitats locals de l'exercici 2016.

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

 

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau