En data 3 de febrer en la web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública del MINHAFP es va publicar una nota informativa sota el títol " Criterios para el ejercicio de las funciones de Tesorería en Corporaciones Locales de menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2017".

Al respecte el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, posa de manifest el seu total desacord amb el procediment emprat pel Ministeri  d’Hisenda i Funció Pública per tal d’executar la previsió continguda a la Disposició Transitòria Setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en la redacció donada per la Llei 15/2015, per considerar que no solament suposa una falta de respecte cap els operadors jurídics encarregats d’aplicar aquesta previsió legal, sinó que contravé d’una forma molt preocupant els principis de legalitat i seguretat jurídica que ha de respectar tot tipus d’actuació administrativa.

En aquest sentit el  Consell de CSITAL de Catalunya considera que la redacció de la citada Disposició Transitòria Setena és contraria a la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu y al Comitè de les Regions "Legislar millor" per obtenir millors resultats", de 15 de desembre de 2015, que té com a objectiu garantir que les normes siguin adequades als seus objectius i que generin el mínim perjudici a les empreses, els ciutadans i a les administracions públiques i, a més, contravé els principis de bona regulació, preconitzats per l'article 129 de la Llei 39/2015, ja que la regulació proposada per les tresoreries de les entitats locals manifesta un total desconeixent de la situació realitat municipal que, com era evident, ha impedit assolir les finalitats que es perseguien i ha evidenciat no sols que aquest no era l'instrument  adequat per garantir  l'objectiu perseguit sinó que ha afegit encara més inseguretat jurídica.                                               

El Consell de CSITAL de Catalunya ja s'ha manifestat en anteriors ocasions en contra de l’emissió de documents, sense cap valor jurídic i sense signatura, que es publiciten sense previ avís a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant els quals s’interpreten de forma sui generis les normes aprovades, al considerar que aquesta és  una mala praxis i que aquests documents en cap cas poden vincular als poders i empleats públics.

També es considera inadmissible, que en aquest mateix document, es faci referència a aspectes relatius al règim retributiu del personal funcionari que realitza les funcions de tresoreria, tenint en compte que aquesta matèria està reservada a una norma legal per l’article 43 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel què es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Podeu visualtizar l'Acord de la Junta General del Consell SITAL de Catalunya pres en data 8 de març i que hem remès a la al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació Catalana de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis i al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau