En el BOE núm 313, de 28 de desembre de 2016, s’ha publicat l’Ordre HFP/1970/2016, de 16 desembre, que modifica el Pla General de Comptabilitat Pública , aprovat per Ordre EHA/1037/2010,  de 13 d’abril. Esquemàticament la modificació introduïda és la següent:

  1. Supressió del compte 411 “creditors per periodificació de despeses pressupostàries”.
  2. Canvi de denominació del compte 413  que passa a denominar-se “creditors per operacions meritades”.
  3. Modificació en la numeració de la nota de la memòria que feia referència a “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”  que passarà a denominar-se “creditors per operacions meritades”.

El fonament d’aquesta modificació, d’acord amb l’exposició de motius, és modificar la periodicitat anual amb que es venen registrant moviments comptables al compte 413 i passar a una periodicitat mensual  per donar informació més actualitzada en el subministrament de la informació econòmic financera, així com clarificar quines són les operacions que s’han de registrar en aquest compte  (totes les operacions meritades no registrades en altres comptes del pla)

Aquesta modificació entrarà en vigor, pel que fa al Pla General de Comptabilitat Pública, el dia 1 de gener de 2017.

En el BOE núm 314, de 29 de desembre de 2016, s’ha publicat la Resolució de 20 de desembre de 2016 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera en que es fixa el tipus legal de l’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre de 2017 en el 8 per cent.

La Junta CSITAL Catalunya

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau