Com a resultat de les negociacions obertes entre la nostra organització col·legial i el MAP, s'anuncia la imminent modificació del RD 834/2003, pel que fa a la integració de la subescala de Secretaria-Intervenció. La modificació que prepara el MAP, introdueix com a propostes de millora:
1ª. La integració dels membres del col·lectiu que estiguin en possessió del títol de llicenciat universitari, sense distinció. Amb això, s'amplia en més de 350 el nombre total de beneficiaris del procés d'integració.
2ª. El procés d'integració s'articularà sobre la base d'un curs “on line”, en l'organització del qual participarà el Consell General i l'INAP, al costat de les Escoles oficials de les diferents Comunitats Autònomes i culminarà amb la presentació d'un treball final. Aquest procés romandrà obert a subsegüents edicions per a donar cobertura a les successives situacions d'accés per part dels membres del col·lectiu que reuneixin els requisits de titulació que a cada moment exigeixi la normativa.
Segons les previsions del MAP, la realització d'aquest procés tindrà lloc durant el primer semestre de 2005.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau