CSITAL Barcelona organitza el 17 de gener de 2012 una Jornada pràctica sobre l'Ordre HAP/2105/2012, el RD 1619/2012, la Llei 7/2012 i les Novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013. La jornada tindrà caràcter pràctic i com a principal objectiu resoldre els dubtes que es plantegen a les intervencions i a les tresoreries dels ens locals derivats de:

  •  La  imminent necessitat de donar compliment  a les obligacions de subministrament d' informació previstes a  la Llei 2/2012, de 27 de desembre,  d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, desenvolupades  per l'Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d'octubre.
  • La nova regulació de  l'article 84 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, en les execucions d'obres conseqüència dels contractes formalitzats pel promotor i el contractista en la urbanització de terrenys, la construcció o rehabilitació d'edificacions, introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció de la lluita contra el frau.
  •  L'entrada en vigor el 1 de gener de 2013 del  Real Decret  1619/2012, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.
  •   Les modificacions , que en matèria d'endeutament de les entitats locals, es preveu que es contemplin en la propera Llei de Pressupostos Generals de l'Estatper l'exercici 2013.

Més informació aquí.

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau