La Sindicatura de Comptes de Catalunya vol aprofitar els avantatges de les tecnologies de la informació per fer més àgil i eficaç la comunicació amb les corporacions locals, els comptes de les quals està obligada a fiscalitzar per llei cada any. Per aquest motiu, a partir d’aquest any la Sindicatura ha inclòs a la seva web institucional el recordatori sobre l’inici del procés d’elaboració del compte general, que fins ara enviava per carta tots els anys a començaments de març a cadascun dels ens locals de Catalunya.
La Sindicatura vol continuar esmerçant esforços per esdevenir una eina útil a les corporacions locals, tot facilitant-hi al màxim la seva feina per tal que puguin complir amb el preceptiu retiment de comptes. Amb aquest objectiu, a la web oficial de la Sindicatura de Comptes,
www.sindicatura.org
, s’ha afegit un apartat específic amb informació rellevant per a les corporacions locals on cada any per aquestes dates es penjarà
el recordatori dels terminis de presentació del compte general
i la
relació de documentació requerida
.

Es tracta d’un primer pas cap a la consolidació d’Internet com a eina de treball, amb la confiança que en un futur proper podrem tenir a punt els mitjans tècnics necessaris per tal que totes les corporacions locals puguin fer la tramesa del compte general a la Sindicatura en suport electrònic, una alternativa més segura, més ràpida i més eficaç, però també menys costosa i més sostenible que el paper.

En aquest sentit, cal recordar que el darrer informe de la Sindicatura tramès al Parlament va posar de manifest que el grau d’incompliment en el lliurament del compte general per part dels ajuntaments continuat sent elevat, tot i les cartes recordatori de preparació i aprovació dels comptes que la Sindicatura, de forma reiterada, envia cada any i les reclamacions efectuades un cop vençut el termini legal per al lliurament dels respectius comptes generals.

Es per aquest motiu que l’administració de la Generalitat ha començat a prendre mesures per fomentar que les corporacions locals compleixin amb les seves obligacions envers els òrgans de control extern, a través dels ajuts que gestiona el Departament de Governació. Seguint les recomanacions fetes per la Sindicatura en els seus informes, la Generalitat ha establert que un dels requisits necessaris per a l’obtenció de qualsevol tipus de subvenció condicionada o específica, sigui que l’ens local beneficiari es trobi al corrent de les seves obligacions de trametre còpies del pressupost, de la seva liquidació i dels qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades, a la Generalitat, així com d’haver retut els compte general a la Sindicatura de Comptes.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau