El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, i el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, han presentat el pla TIC.cat avui, dilluns 18 de maig, en el context del BDigital Global Congress. Durant l’acte també han intervingut el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch; la directora general d’ACC1Ó CIDEM|COPCA, Carme Botifoll, i el director general de Societat de la Informació, Josuè Sallent.
El TIC.cat és un pla integral per potenciar la competitivitat de les empreses TIC catalanes , amb l’objectiu de millorar les seves possibilitats de creixement i de negoci. El pla és una iniciativa conjunta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, i d’ACC1Ó CIDEM|COPCA, l’agència de suport a l’empresa adscrita al  Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
El pla TIC.cat neix del convenciment que les tecnologies de la informació i comunicacions són un sector estratègic en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. D’aquesta manera, és cada cop més necessari disposar d’un sector TIC potent i capdavanter perquè contribueixi a la modernització i evolució dels sectors industrials clàssics i esdevingui un motor de creixement econòmic i de cohesió social i territorial. Amb aquest pla es vol fomentar el desenvolupament de les empreses TIC catalanes perquè millorin la seva competitivitat i la potència comercial dins d’un mercat global.
 

 
Sis àmbits d’actuació
El pla TIC.cat es desenvolupa en sis àmbits d’actuació principals, que es tradueixen amb tota una sèrie de mesures concretes:

Informació i assessorament: divulgació de les actuacions incloses en el Pla i establiment d’un punt centralitzat de contacte amb les empreses del sector mitjançant el web del programa (www.tic.cat) i el servei de finestreta única d’atenció personalitzada per a les empreses del sector.

Servei d’atenció personalitzada: punt de contacte centralitzat amb l’objectiu de facilitar a l’empresa l’accés als diferents programes de l’Administració, atendre les seves consultes i assessorar-los mitjançant plans d’acció individualitzats.
Portal web del Pla: www.tic.cat inclou informació sobre les diferents actuacions i permet la interrelació entre les empreses i els diferents agents públics o privats involucrats en el desenvolupament del Pla.
Oficina tècnica: responsable del seguiment del Pla i de la coordinació dels agents involucrats en l’execució de les actuacions dirigides a empreses TIC.

Intel·ligència competitiva: generació i gestió de coneixement per al sector i generació d’un espai de valor on s’encoratgi les empreses a innovar i internacionalitzar-se mitjançant la dinamització i el treball en xarxa.

Gestió d’informació dels observatoris: tractament i posada a disposició de les empreses de la informació generada pels observatoris vinculats a les entitats promotores.
Comunitat d’interès TIC de l’Anella: el portal TIC.cat esdevindrà també un punt de trobada per als empresaris i professionals i es convertirà en la Comunitat d’interès TIC de l’Anella (www.anella.cat).
Mapa de recursos tecnològics (MapaTIC 2.0): un espai de mercat basat en tecnologies web on les empreses puguin donar a conèixer les seves propostes de valor.

Finançament: fonts de finançament disponibles, tant d’inversió en capital per a la creació i el desenvolupament de noves empreses, com mitjançant línies de préstecs per al creixement i l’execució de nous projectes a les empreses ja consolidades.

Programa Gènesis: línia d’ajuts destinada a cobrir les despeses de l'anàlisi de la viabilitat empresarial d'un projecte de base tecnològica, amb un import de fins a 20.000 euros per projecte.
Capital Concepte: línia de préstecs dirigida a empreses de base tecnològica de fins a dos anys de vida, destinats a impulsar-ne el creixement i la consolidació en el mercat.
Línies de préstecs: préstecs en condicions preferents per finançar projectes de recerca i desenvolupament, d’innovació i d’internacionalització.
Informació d’ajuts i finançament: informació centralitzada sobre les diferents línies d’ajuts i finançament disponibles per a les empreses.

Promoció sectorial i internacionalització: iniciatives per a la promoció col·lectiva i suport a les empreses en el desenvolupament de nous mercats, especialment els internacionals.  

Esdeveniments sectorials: suport al desenvolupament de diferents esdeveniments que es duen a terme a Catalunya (Mobile World Congress, BDigital Global Congres, ITWorld.edu i HiT Barcelona) i promoció de la participació de les empreses catalanes.
Suport al desenvolupament de reptes: es potenciarà el desenvolupament a Catalunya de col·lectius d’empreses TIC (salut, educació, seguretat, cultura, mobilitat, etc). 
Programa de noves oportunitats de negoci: suport a empreses que entrin en nous models de negoci amb capacitat de creixement.
Eines per a la internacionalització: es posa a l’abast de les pimes catalanes serveis que ajudaran a afrontar totes les fases de l’activitat internacional: iniciació, expansió i consolidació.
Xarxa d’oficines a l’exterior: es posa a disposició de les empreses el coneixement, l’experiència i les estructures de què es disposa arreu del món (centres de promoció de negocis, plataformes empresarials i àrees d’aterratge).

Qualitat i gestió empresarial: actuacions per millorar els nivells de qualitat i productivitat de les empreses TIC, a la vegada que intenta enfortir les estructures empresarials des del plantejament estratègic i en els àmbits de gestió.

Servei de reflexió estratègica 360º: servei personalitzat de suport a l’empresa per millorar els diferents àmbits associats a la gestió i l’estratègia empresarial.
Pla de formació de professionals TIC: anàlisi de la situació actual sobre les necessitats formatives dels professionals del sector a Catalunya i desenvolupament d’un pla d’acció per millorar els nivells de certificació dels professionals de les empreses catalanes. 
Programa Enginycat: programa multidisciplinari que té com a objectius principals atreure més joves als estudis, millorar els resultats acadèmics dels estudiants d’enginyeries i l’ajustament laboral entre oferta i demanda.

R+D+I i e-infraestructures: suport als projectes de recerca, desenvolupament i innovació dins de les empreses TIC i per millorar les col·laboracions amb universitats i centres tecnològics. Promoció d’estructures clau per a la recerca i el desenvolupament tecnològic del sector.

Ajuts per a la creació de nuclis d’alta tecnologia: ajuts per a projectes cooperatius de recerca i desenvolupament amb un alt repte cientificotècnic i capaços de generar teixit.
Ajuts del programa Inforegió: ajuts per al desenvolupament de projectes “tractors” de recerca industrial i desenvolupament experimental en els àmbits d’e-salut, e-cultura i e-infraestructures.
Ajusts del programa Innoempresa: suport a les pimes per a la realització de projectes d’innovació, així com en la sistematització del procés d’R+D+I.
Assessor tecnològic TIC: serveis d’un professional especialista en TIC per tal de donar suport als projectes de recerca i desenvolupament de les empreses.
CatLab (Xarxa Catalana de Living Labs): els living labs són entitats de dret públic-privat on empreses, organismes públics, centres de recerca i ciutadans s’involucren en el procés d’innovació cocreant i validant tecnologies, plataformes, productes, serveis i models de negoci en entorns i contextos reals i quotidians. 
BDigital i i2CAT: aquestes entitats són els centres de referència en l’aplicació de les polítiques de recerca i innovació per part dels agents promotors del Pla TIC.cat.
TECNIO: la xarxa tecnològica de Catalunya que aglutina les capacitats tecnològiques diferencials al servei de l’empresa. Més de 5.000 experts, que col·laboren amb 8.000 projectes empresarials a l’any.
CESICAT: entitat responsable d’executar el Pla nacional de seguretat de la informació: donar suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals, promocionar un teixit empresarial català en seguretat.
CESCA: infraestructura de càlcul d'altes prestacions al servei de la comunitat cientificotècnica i ara també a les empreses per desenvolupar la recerca.
CATNIX: punt neutre d’intercanvi de trànsit de dades d'Internet en l'àmbit català.
Anelles sectorials: servei d’interconnexió mitjançant infraestructures d’alta capacitat per fomentar la competitivitat de determinats sectors d'activitats empresarials catalans.

Col·laboració amb diferents agents
L’execució del Pla TIC.cat es durà a terme amb d’acord amb els diferents agents del sector, com associacions empresarials, col·legis i associacions professionals, entitats de suport, administracions públiques, etc. L’aplicació del Pla es farà amb la màxima coordinació dels diferents agents involucrats, així com l’execució i el seguiment de les actuacions i iniciatives de cadascun dels àmbits en què es desenvolupi.
 

Font: 
gencat.cat

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau