Assemblea CSITAL Barcelona, Sitges 2010 
 
En els darrers anys la nostra professió no ha estat aliena a la important transformació que ha tingut lloc en l’Administració pública local basada en la denominada “Nova Gestió Pública,” que es fonamenta en la introducció de tècniques privades de gestió per afavorir l’increment de l’eficàcia i de l’eficiència de la gestió dels serveis públics. Aquesta transformació ha suposat la incorporació en les Administracions locals de les tècniques gerencials de gestió, que ha anat acompanyada d’una descentralització funcional caracteritzada per la creació d’ens instrumentals per a la gestió dels serveis públics que s’ha traduït en el traspàs de la seva gestió a una xarxa d’institucions públiques i privades, reduint les dimensions de l’ Administració tradicional, i menystenint, en molts casos, les aptituds i la capacitat tècnica i de gestió dels funcionaris i resta d’empleats públics.
 
El model preconitzat per “la nova gestió Pública” no s’ha consolidat satisfactòriament i ha evidenciat que no garanteix la qualitat dels serveis públics ni la transparència en la gestió, a causa de la manca d’implantació d’instruments de planificació i de procediments de control i d’avaluació. Aquest fet, unit als recents incidents de corrupció, ha provocat en la ciutadania un cert desencís en la credibilitat en les institucions públiques i un allunyament de la res pública.
 
Els Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona som funcionaris professionals i qualificats de l’Administració pública local i sabem que les propostes modernitzadores de l’Administració han d’anar acompanyades de quelcom més que una voluntat innovadora importada sense més des del sector privat. Sabem per experiència que la prestació de serveis públics requereix de la conjunció de coneixements tècnics de gestió, encaix en les normes jurídiques reguladores i, el més important, eficaç cobertura de les necessitats de la ciutadania d’acord amb les seves expectatives en termes de qualitat, agilitat, accessibilitat i fiabilitat, però atenent alhora als principis ètics i constitucionals de transparència, integritat, neutralitat, imparcialitat, responsabilitat, eficàcia, eficiència, qualitat i esperit de servei que ha de caracteritzar la prestació dels serveis públics.
 
El nostre col·lectiu professional és conscient que l’Administració pública local, en un moment de crisi econòmica com l’actual, s’ha de qüestionar el seu model organitzatiu i replantejar una nova estratègia de canvi i millora de la qualitat dels serveis en base a una revisió de la seva tipologia i dimensió, donant prioritat a aquells que li són propis i que son més necessaris. Però alhora ha de simplificar procediments i tràmits, apropar els serveis als ciutadans i usuaris, rebaixar costos i, el que és més important, recuperar la confiança dels ciutadans, oferint més qualitat i transparència.
 
Els Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona, entenem que la transparència i la qualitat són valors fonamentals de l’ètica pública, i que assolir la màxima transparència i qualitat i l’arrelament de la cultura del retiment de comptes és una qüestió de consciencia i de compromís amb els valors ètics i socials, ja que sense transparència, sense accés a la informació i sense retiment de comptes no hi ha autèntica democràcia ni un correcte exercici del poder, ni de l’ètica pública. Coneixedors del paper que juguem en les nostres Administracions degut a les funcions públiques que tenim legalment encomanades, apostem per una actuació professional que enforteixi la recuperació de la confiança de la ciutadania en les nostres institucions i en el nostre espai professional i, ens pronunciem de forma decidida per una Administració transparent i de qualitat, comprometent-nos, novament, a impulsar en l’activitat diària de forma especial aquests dos principis, ja inclosos en el nostre Codi ètic professional que avui elevem a lema de la nostra Assemblea 2010. Q+T: QUALITAT I TRANSPARÈNCIA. EL NOSTRE REPTE PROFESSIONAL.
Els Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona entenem que el nivell de transparència i d’accés a la informació pública és un indicador de qualitat dels sistemes democràtics, i que un govern transparent i que gestiona amb qualitat els seus serveis genera confiança i rendeix un millor servei a la societat. Aquestes son les raons per les que, mitjançant aquesta declaració, adoptem els compromís, en la nostra activitat professional a:
1. SOTMETRE la nostra activitat professional als principis ètics establerts en el Codi Ètic dels Secretaris, Interventors i Tresoreres d’Administració Local i, en especial, als principis de qualitat i transparència. 
2. GARANTIR, en el marc de la legalitat, el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública com una pràctica de bon govern.
3. FACILITAR la transparència en les nostres organitzacions, per entendre que aquesta constitueix un valor indiscutible que coadjuva a una bona administració i dona la possibilitat als ciutadans de conèixer millor i vigilar l’exercici de les potestats de l’Administració i la prestació dels serveis, estimulant als poder públics a un funcionament eficient.
4. APROFUNDIR en les possibilitats de millora que ofereixen les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, a fi d’afavorir la relació entre l’Administració i la ciutadania, com a eina estratègica interna de gestió i com a instrument de planificació, coordinació, control i avaluació dels diferents ens públics i privats que gestionen serveis públics, sempre sota criteris d’ètica pública que garanteixin la privacitat dels ciutadans i el lliure accés a la informació, sense exclusió social.
5. IMPULSAR la qualitat en l’Administració pública local, entesa com una filosofia de millora d’acció continua, amb la finalitat d’obtenir uns serveis públics gestionats amb criteris d’eficàcia i excel·lència, en el context de l’ètica global del servei i de la responsabilitat en l’ús adequat dels fons públics.
 
Sitges, 17 de desembre de 2010. Junta de Govern CSITAL. Barcelona.
 
 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació