Estatuts del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5550 de 21 de gener de 2010.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Àmbit territorial

El Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya (en endavant designat en aquest text solament amb el mot .Consell.) té com a àmbit d'actuació tot el territori inclòs en la demarcació territorial de Catalunya i està integrat pels respectius Col·legis provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Article 2

Domicili

El Consell haurà de tenir en tot cas el seu domicili en qualsevol indret de Catalunya, segons determinin els seu òrgans de govern. Inicialment es fixa en la ciutat de Barcelona, carrer Girona, 48, entresol.

El canvi de domicili dins de la mateixa població, podrà realitzar-se previ acord de la Junta General, en sessió ordinària.

Aquests requisits no seran necessaris per a celebrar reunions dels òrgans de govern en altres indrets de Catalunya, sempre que ho cregui convenient la Junta General.

Article 3

Norma obligatòria

Aquests estatuts tenen el caràcter de norma d'obligat compliment per a tots els que integren el Consell.

Article 4

Norma jurídica

El Consell, en la seva actuació dins l'àmbit territorial que li és propi, es regirà per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, per les disposicions reglamentàries que la desenvolupin, per aquests estatuts, per les normes que dicti el mateix Consell en exercici de la potestat normativa que li reconeix la llei i, amb caràcter supletori, per les normes administratives que li siguin d'aplicació.

Com a corporació de dret públic, està sotmès a les normes del dret administratiu. En l'exercici de llurs relacions privades el Consell resta sotmès al dret privat. També queda inclòs en aquest àmbit privat els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació i a les relacions amb el personal contractat, les quals estan sotmeses a la jurisdicció laboral.

Article 5

Personalitat jurídica

El Consell, com a corporació de dret públic, representativa dels interessos professionals, reconeguda i emparada per la Constitució, l'Estatut de Catalunya i la Llei 7/2006, de 31 de maig, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per al compliment de les finalitats i funcions que té assignades.

En conseqüència, i d'acord amb les lleis, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, administrar-los i donar-los la destinació que millor convingui als seus interessos professionals i econòmics.

Podrà, així mateix, comparèixer davant els tribunals i autoritats dels distints ordres i graus de jerarquia per exercitar les accions, excepcions i peticions que cregui adients en defensa de la professió, del seu patrimoni i, en general, dels drets que dimanin d'aquests Estatuts i disposicions concordants.

Com a òrgan superior de l'organització col·legial a Catalunya, té per objecte representar la professió davant la Generalitat, l'Administració de l'Estat i l'organització central representativa de la professió.

Article 6

Fins essencials

Són fins essencials del Consell els de coordinar els col·legis integrats al Consell i representar la professió especialment en les seves relacions amb les administracions públiques, d'acord amb les necessitats de la societat en relació a aquestes professions.

Article 7

Funcions

Són funcions pròpies del Consell, als efectes d'assolir els seus objectius, les que es desprenen del contingut d'aquests estatuts, de la definició de les professions col·legiades que integra i especialment les següents:

1. Exercir la representació i la defensa generals dels secretaris, interventors i tresorers d'administració local en l'àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis que els representen.

2. Elaborar les normes relatives a l'exercici professional i al règim disciplinari aplicable als secretaris, interventors i tresorers d'administració local a Catalunya. A tal efecte, elaborarà un codi deontològic i de bones pràctiques pel bon exercici de les professions col·legiades a Catalunya, sense perjudici i al ple respecte a la normativa aplicable.

3. Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis professionals o, si s'escau, resoldre'ls, per via arbitral i exercir les funcions disciplinàries en relació amb membres de les juntes de govern dels col·legis integrats en el Consell.

4. Vetllar perquè l'actuació dels col·legis integrats s'ajusti a les normes que regulen l'exercici de les professions col·legiades i perquè l'actuació dels referits col·legis s'ajusti al principi d'igualtat d'oportunitats entre home i dona.

5. Organitzar, amb caràcter supletori, activitats i serveis comuns de caràcter professional i cultural, per reeixir en l'òptim nivell professional, tècnic i cultural, per a millor servei de la pròpia Generalitat i corporacions locals catalanes. A tal fi organitzarà seminaris, cursos, conferències, col·loquis, etc., per si o amb col·laboració amb altres òrgans de l'administració o de la docència. Tindrà especial relació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, oferint-li la màxima cooperació i ajuda, dins les seves possibilitats, així com amb totes les altres escoles i institucions de l'Estat espanyol relacionades amb la funció pública. Fomentar, crear i organitzar, amb caràcter supletori, institucions que, en relació amb la professió tinguin per objecte l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme.

6. Emetre els informes o dictàmens que li siguin sol·licitats, tant pel Govern de la Generalitat com per altres organismes, en relació a qüestions que entrin dins de les pròpies de la professió o, d'alguna manera, hi siguin concordants i, especialment, informar sobre projectes normatius que els trameti el Govern o un departament de la Generalitat.

7. Aprovar els seus estatuts i pressupostos i fixar equitativament les aportacions al Consell dels col·legis integrats.

8. Establir acords amb altres entitats que hi estiguin interessades, o amb organitzacions o col·legis de les mateixes professions o concordants amb elles, situats en altres demarcacions territorials de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol.

9. Exercir les funcions públiques que li siguin delegades pel Govern de la Generalitat.

10. Totes les altres funcions que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials o que siguin atribuïdes al Consell per la normativa vigent.

Article 8

Relacions externes

1. Les relacions del Consell amb l'Administració de la Generalitat es regeixen pels principis de coordinació i cooperació.

2. La intervenció de l'Administració de la Generalitat sobre l'actuació i funcionament del Consell només es podrà produir en els supòsits establerts per la llei i té caràcter reglat.

3. El Consell es relaciona amb l'Administració de la Generalitat per mitjà del departament d'aquesta que resulti competent, podent correspondre aquesta relació amb òrgans diferents de l'Administració autonòmica en el cas d'haver de versar sobre aspectes institucionals i corporatius, que prevegi la normativa sobre col·legis professionals, o sobre el contingut de la professió i les funcions públiques que la defineixen.

4. El Consell lliurarà a l'administració de la Generalitat la informació que aquesta li requereixi en relació a l'exercici de les seves funcions públiques. Així mateix, elaborarà i trametrà a la Generalitat una memòria anual de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i baixes produïdes i altres dades d'interès general, que contempli la normativa vigent.

5. El Consell es relaciona, si s'escau, amb l'Administració de l'Estat per mitjà dels òrgans o organismes d'aquesta que resultin competents, sense perjudici de la representació que, a nivell estatal, tingui el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).

6. Pel que fa referència, exclosa Catalunya, a la resta de l'Estat espanyol, es mantindrà la relació amb el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local o bé l'òrgan que pugui substituir-lo, com a vincle d'unió amb els respectius col·legis provincials, consells territorials i federacions de col·legis, amb els que es mantindran estretes relacions de companyonia, formalitzant, si cal, els corresponents acords entre col·legis i federacions interessades. Correspondrà a l'esmentat COSITAL, la coordinació i direcció de les activitats col·legials i professionals a nivell estatal, excepció feta de Catalunya. A tal fi rebrà d'aquest Consell el corresponent suport d'ordre informatiu.

Capítol II

Drets i obligacions dels col·legiats

Article 9

Drets

Seran drets dels col·legiats:

1. Concórrer, amb vot i veu, a les assemblees congressuals del Consell.

2. Fiscalitzar l'actuació dels òrgans de govern.

3. Ser elegit per càrrecs directius, en les condicions que estableixen aquests estatuts.

4. Assistir als actes que celebri el Consell.

5. Ser defensat pel Consell en l'exercici professional o amb motiu d'aquest, si així ho creu adient la Junta de Govern.

6. Participar en la vida col·legial i presentar a la Junta totes les proposicions, suggeriments i peticions que consideri convenients per la professió i el propi Consell.

7. Sol·licitar, en forma reglamentària, la inclusió de temes de debat a l'ordre del dia de les assemblees congressuals del Consell.

8. Exercir tots els drets derivats dels presents estatuts i dels reglaments del Consell.

9. Utilitzar tots aquells serveis que s'estableixin en el Consell i assistir als cursos de formació o especialització professional.

Article 10

Obligacions generals

Seran obligacions generals dels col·legiats:

1. Observar en tot temps i circumstàncies una conducta professional exemplar, digna de la seva condició i rang del càrrec que exerceixi, i desplegar-lo amb imparcialitat, objectivitat, neutralitat política, honra, zel i competència, com a qualitats que determinen els principis deontològics del cossos.

2. Tenir com a guia d'actuació el servei a la comunitat i el compliment escrupolós de les obligacions deontològiques pròpies de la professió.

3. Establir, mantenir i reforçar les relacions d'unió i companyonia entre tots els funcionaris que formen els cossos.

Article 11

Obligacions especials

Seran obligacions especials dels col·legiats:

1. Exercir amb zel les funcions directives o delegades que li siguin confiades.

2. Acatar i complir amb disciplina els acords que adoptin els òrgans del Consell, en la seva esfera de competència.

3. Prestar la seva col·laboració personal i professional en bé del col·lectiu.

4. Acceptar la realització de funcions que els siguin encomanades pels òrgans rectors del Consell.

Capítol III

Organització del Consell

Article 12

Òrgans de govern

Els òrgans de govern i administració del Consell seran els següents:

a) El president

b) La Junta General

c) L'Assemblea Congressual

Article 13

El/la president/a

El/la president/a del Consell ho serà també de la Junta General i de l'Assemblea Congressual.

La presidència és l'òrgan unipersonal elegit per la pròpia Junta General entre qualsevol dels seus propis membres per un període de tres anys.

La presidència serà òrgan unipersonal de caràcter rotatori, el titular de la qual serà el president/a del col·legi provincial que pertoqui, per ordre alfabètic de noms de les províncies, d'acord amb mandats coincidents amb l'any natural. Actuarà de vicepresident aquell a qui pertoqui, a l'any següent fer-se càrrec de la presidència.

Si per circumstàncies especials, en qualsevol moment no hi hagués president/a ni vicepresident que exercités les funcions, quedarà habilitat com president/a el membre de més edat de la Junta General.

Article 14

Junta General

1. La Junta estarà formada per 18 membres: quatre representants per cada col·legi provincial, tres d'ells coincidiran amb els càrrecs de president/a, vicepresident/a i secretari/ària de les respectives juntes de govern i el quart serà designat per cadascuna de les citades juntes de cada col·legi, entre funcionaris/àries d'habilitació estatal col·legiats en qualsevol de les corporacions de l'organització col·legial.

2. Els membres de la Junta General podran delegar en altres funcionaris/àries col·legiats la seva assistència i el seu vot en qualsevol dels òrgans col·legiats del Consell de col·legis preferentment en persones que siguin membres de les juntes de govern dels col·legis de Catalunya.

La delegació que podrà tenir caràcter puntual o permanent es formalitzarà davant la Junta General per qualsevol forma admesa en dret.

No serà possible la delegació en la presa de possessió del càrrec o l'elecció de president.

3. La possessió de tots els membres de la Junta i els respectius càrrecs s'efectuarà a la seu del Consell, en reunió de la Junta. S'entregarà a cada nou possessionat una credencial acreditativa de la seva elecció, possessió, càrrec assignat i duració d'aquest. Només hauran de prendre possessió els nous membres que es vagin incorporant a la Junta de Govern com a conseqüència dels canvis produïts als quatre col·legis.

4. La possessió de nous membres de la Junta o el canvi en algun càrrec de la mateixa serà comunicada en el termini de 10 dies, a la Generalitat de Catalunya, i al Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

5. Per a l'adopció dels seus acords, la Junta adoptarà el sistema de vot ponderat que atorgarà el president de cada col·legi en relació al nombre de col·legiats en actiu a cada col·legi provincial. Per aquells casos en que no es fixi una majoria qualificada, serà suficient la majoria simple, que representi com a mínim dos col·legis provincials.

6. En la primera sessió en la que es constitueixi o es modifiqui la composició de la Junta, es procedirà a l'elecció dels càrrecs del Consell de col·legis per un termini de tres anys.

7. La Junta General actuarà en plenari amb la composició indicada a l'apartat 1, o en Comissió Permanent formada pel president del Consell, els quatre presidents dels col·legis i el secretari.

Article 15

Distribució de vots a la Junta General

1. El tant per cent de vot ponderat que correspon a cada membre de la Junta General quan aquesta actua en plenari, es determinarà de la següent manera:

Durant el mes de gener de cada any, cada col·legi provincial remetrà una llista actualitzada dels col·legiats en actiu al Consell de col·legis a 31 de desembre de l'any anterior.

La Junta General del Consell, en la primera sessió que celebri passat el mes de gener, aprovarà el tant per cent de vot ponderat que correspon a cada col·legi, tenint en compte la proporció directa del nombre de col·legiats en actiu de cada província sobre el total de Catalunya.

2. Un cop atribuït el nombre de vots que correspongui percentualment a cada col·legi provincial es dividiran cadascú dels resultats per quatre, així el quocient resultant determinarà el nombre de vots que s'assignen individualment a cada membre de la Junta General.

A cada membre de la Junta correspondrà com a mínim un vot. Les fraccions resultants inferiors a 0,25 vots es corregiran per excés o per defecte fins a 0,25, 0,50, 0,75 o a la unitat.

3. Quan la Junta General actua en Comissió Permanent correspon un vot a cadascú dels seus membres.

Article 16

Assemblea Congressual

L'Assemblea o Congrés és l'òrgan del Consell, integrat per tots el afiliats de ple dret dels col·legis provincials. Tots hi tenen veu i vot, llevat que estiguin afectats de sanció que comporti la suspensió d'activitats col·legials en general.

L'Assemblea Congressual tindrà caràcter deliberant, no obstant els seus acords, que prendran la forma de dictàmens, declaracions i ponències aprovades seran confirmats de forma vinculant per la Junta General en la primera sessió que celebri després del Congrés.

Capítol IV

Atribucions dels organs de govern

Article 17

Del president: Corresponen al president, com a òrgan rector del Consell, les següents atribucions i facultats:

1. Tenir plenament i en tots els casos la representació del Consell davant tota classe d'autoritats, organismes, tribunals, entitats, corporacions i particulars.

2. Convocar, presidir, obrir i aixecar les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta General (en plenari o en Comissió Permanent) i de l'Assemblea Congressual, canalitzant les deliberacions i evitant que es tractin altres assumptes que els que constin en l'ordre del dia, excepció feta de les mocions que en la mateixa sessió siguin declarades d'urgència pel vot majoritari dels assistents.

3. Executar els acords de la Junta i de l'Assemblea.

4. Adoptar, en cas d'urgència, les resolucions provisionals necessàries, donant-ne compte a l'òrgan competent en la primera sessió que celebri.

5. Designar representants del Consell en tribunals, comissions i organismes de tota mena.

6. Disposar la incoació d'expedients disciplinaris, decretar la suspensió preventiva del personal al servei del Consell, i imposar, si s'escau, la sanció d'apercebiment.

7. Ordenar els pagaments amb càrrec als fons del Consell.

8. Decidir la tramitació a donar als assumptes, per al seu millor i diligent tràmit.

9. Vetllar per l'exacte compliment de les disposicions legals que afectin a la professió dels col·legiats, i del que es preveu en aquests estatuts.

10. Decidir amb vot de qualitat els empats que es produeixin en qualsevol tipus de votació, si ho considera convenient.

11. Assistir, en representació del Consell, a les reunions del Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, així com a la de les entitats i organitzacions de la professió, dintre o fora de Catalunya, podent delegar tal representació en qualsevol altre membre de la Junta de Govern.

Article 18

De la Junta General

La Junta de General actuant en plenari en tindrà les següents atribucions i facultats:

1. Acordar els informes que calgui dirigir a autoritats i organismes oficials.

2. Imposar multes als col·legiats.

3. Aprovar els pressupostos, les seves modificacions i visar els comptes.

4. Impedir l'exercici professional als que no estiguin col·legiats, perseguir l'intrusisme davant dels tribunals competents i evitar la competència deslleial.

5. Adoptar qualsevol resolució urgent en defensa dels interessos dels col·legiats o del Consell, sens perjudici de donar-ne compte a l'Assemblea General en la primera sessió que celebri.

6. Exercir les facultats disciplinàries respecte als col·legiats d'acord amb la normativa continguda en aquests estatuts, nomenant instructor de l'expedient.

7. Emetre informe en relació als acords adoptats pels col·legis provincials relatius a la modificació del seu àmbit territorial per dissolució, segregació, unió fusió, o bé en canvi de nom d'algun o alguns d'ells, tenint sempre en compte que dins d'un mateix àmbit territorial no es podran constituir més d'un col·legi professional de secretaris, interventors i dipositaris d'administració local.

8. Determinar el règim interior del Consell i les seves oficines.

9. Acordar les peticions i propostes que calgui dirigir a autoritats i organismes oficials.

10. Designar ponència o comissions, temporals o permanents per a estudiar, informar o intervenir en la redacció de projectes o bé informes i estudis de qüestions d'interès pel Consell o els col·legiats.

11. Formar la plantilla i, si cal, els escalafons del personal del Consell i nomenar-lo, sancionar-lo, i separar-lo d'acord amb les disposicions vigents.

12. Acordar els actes de contractació i disposició necessaris, dintre dels crèdits pressupostats.

13. Adoptar qualsevol resolució urgent en defensa dels interessos dels col·legiats o del Consell, sens perjudici de donar-ne compte a la Assemblea General en la primera sessió que celebri.

14. Determinar les entitats bancàries o d'estalvi on s'hagin d'obrir comptes corrents o d'estalvi del Consell i determinar les persones que puguin signar talons per a retirar fons dels esmentats comptes.

15. Fixar equitativament les aportacions dels col·legis provincials al sosteniment del Consell.

16. Vigilar i controlar l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea General i la Junta de Govern.

17. Preparar i emetre els informes i propostes dels quals tinguin que conèixer i decidir els òrgans superiors del Consell.

18. L'organització de seminaris, cursos, conferències, col·loquis, i actes de semblant naturalesa.

19. L'adquisició i venda de béns immobles i la constitució d'hipoteques o servituds sobre aquests.

20. Aprovar les memòries anyals de secretaria i intervenció.

21. Aprovar els comptes del Consell.

22. L'aprovació i modificació dels estatuts.

23. Adoptar els acords que calgui sobre la bona marxa i administració del Consell que la Presidència o la Junta de Govern sotmetin al seu coneixement i resolució.

24. Totes aquelles funcions no assignades a altre òrgan del Consell.

La Junta de General actuant en Comissió Permanent exercirà les funcions delegades que preveu l'article 63.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Article 19

Del funcionament de l'Assemblea Congressual

1. L'Assemblea en congrés serà convocada pel president/a prèvia conformitat de la Junta General a qui correspon fixar l'ordre del dia del Congrés.

2. Les normes de funcionament de l'Assemblea de caràcter temporal o permanent seran prèviament aprovades per la Junta General. La regulació podrà preveure la creació de comissions de treball o de ponències per l'estudi i preparació de les resolucions del Congrés.

3. La Comissió Permanent es constituirà com a taula del congrés per assistir a la presidència si les normes de l'Assemblea no disposen un òrgan de suport diferent.

4. L'Assemblea Congressual adoptarà acords en forma de dictàmens, ponències o declaracions en relació als temes que de conformitat amb l'ordre del dia siguin sotmesos a la seva consideració.

Capítol V

Funcions d'alguns càrrecs en particular

Article 20

Del secretari

Corresponen al secretari del Consell les següents funcions:

1. Redactar els esborranys d'actes de les sessions que celebrin els òrgans del Consell, autoritzant amb la seva rúbrica tots els plecs o fulls numerats que les continguin. Conjuntament amb el president, signar les actes aprovades. Cuidar de la seva custòdia, així com del seu relligament per a formar els corresponents volums.

2. Rebre i donar tràmit als documents que es presentin o es rebin al Consell, donant-ne compte al president.

3. Autoritzar conjuntament amb el president, les credencials dels càrrecs directius i del personal del Consell, amb referència als acords de designació.

4. Expedir certificacions dels extrems que constin en documents o llibres confiats a la seva custòdia.

5. Custodiar tota mena de documentació del Consell, excepció feta de la que correspon a l'interventor.

6. Redactar anyalment una memòria descriptiva de les activitats del Consell, per a coneixement dels diferents òrgans de govern.

7. Ésser fedatari de tots els actes i acords.

El secretari serà substituït pel vicesecretari. Si, per circumstàncies especials, en qualsevol moment no hi hagués secretari ni vicesecretari que exercités les funcions, quedarà habilitat com a tal el membre de menys edat de la Junta de Govern que no tingui cap altre càrrec específic.

Article 21

De l'interventor

Corresponen a l'interventor del Consell les següents funcions:

1. Redactar l'avantprojecte de pressupost del Consell.

2. Expedir els manaments de pagament o d'ingrés que corresponguin segons el pressupost, acords adoptats i ordres de la presidència.

3. Proposar a la Junta de Govern les habilitacions o suplements de crèdit que cregui convenients.

4. Proposar fórmules d'increment d'ingressos i reducció de despeses quan sigui necessari.

5. Portar els llibres de comptabilitat que siguin necessaris.

6. Redactar anualment una memòria descriptiva de la situació econòmica del Consell.

7. Custodiar els documents i llibre de comptabilitat.

8. Expedir certificacions dels extrems que constin en documents o llibres confiats a la seva custòdia.

9. Conjuntament amb la persona o persones que determini la Junta, signar talons per a retirar fons dels comptes corrents o d'estalvi del Consell.

10. Redactar la liquidació dels pressupostos per a sotmetre-la al coneixement de la Junta General.

Article 22

Del/de la tresorer/a

Corresponen al tresorer/a del Consell les següents funcions:

1. Custodiar els fons del Consell.

2. Efectuar els pagaments i cobraments.

3. Verificar els arqueigs de caixa que siguin necessaris.

4. Portar els llibres necessaris per a desenvolupar degudament les seves funcions.

5. Signar, conjuntament amb la persona o persones que designi la Junta, els talons per a retirar fons dels comptes corrents o d'estalvi del Consell.

Capítol VI

Règim de les sessions

Article 23

Classes de sessions

Les reunions de la Junta General, podran ser ordinàries o extraordinàries.

Article 24

Sessions de junta

La Junta de General es reunirà en sessió ordinària en els períodes que ella mateixa determini en l'acte de constitució o renovació de la Junta, amb un mínim d'una vegada cada tres mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària quan ho decideixi el president per sí mateix, o bé acollint la petició o iniciativa d'una tercera part dels membres de la Junta.

La convocatòria escrita a sessió ordinària s'haurà de realitzar amb un mínim de vuit dies naturals, indicant l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

Les sessions extraordinàries podran ésser convocades amb solament vint-i-quatre hores d'antelació, inclòs per correu electrònic, indicant en tot cas, els assumptes a examinar.

En les sessions extraordinàries no podran tractar-se més assumptes que els que hi figurin en l'ordre del dia.

En l'exercici del vot, cada membre de la Junta General tindrà un nombre de vots determinat a l'article 15 d'acord al nombre de col·legiats del col·legi que representi a 31 de desembre de l'any anterior.

Malgrat això, per poder prendre acords vàlids, es requereix que votin a favor, com a mínim, més d'una quarta part dels col·legiats que hom pugui representar. En matèria disciplinària, cada membre de la Junta tindrà un sol vot.

Article 25

Desenvolupament de les sessions

Per a celebrar sessió en primera convocatòria, serà necessària l'assistència del president i secretari, o de qui reglamentàriament els substitueixi, i el nombre necessari de membres del corresponent òrgan fins a sumar un terç dels seus components.

En segona convocatòria, la sessió podrà celebrar-se mitja hora més tard de la fixada, sigui quin sigui el nombre d'assistents, i en tot cas, amb l'assistència del president i el secretari.

Els assumptes seran, primer, deliberats i, després, votats. En les deliberacions es concediran dos torns a favor i dos en contra. Les intervencions del president i ponent (si n'hi hagués), no consumiran torn.

Llevat els casos en que sigui necessària la unanimitat, o bé un quòrum determinat, els acords es prendran, en primera votació, per majoria absoluta legal i, en segona votació, que es realitzarà tot seguit, per majoria simple.

El sistema de vot de la Junta de Govern serà el vot ponderat, d'acord amb els articles 14 i 15; a l'Assemblea Congressual, cada membre assistent tindrà un vot; en qualsevol cas, el vot a l'Assemblea serà indelegable.

Les votacions podran ser ordinàries, nominals o secretes. Seran nominals quan ho demani algú dels assistents i secretes quan ho exigeixin les disposicions legals, ho disposi el president o bé ho demani la majoria dels assistents.

El president dirigirà les deliberacions, concedirà, denegarà o retirarà l'ús de la paraula, atraurà l'ordre, i adoptarà segons el seu prudent criteri, les mesures que cregui adients a l'eficàcia i ordre de les reunions.

De qualsevol sessió dels òrgans de govern, s'estendrà la corresponent acta, que serà autoritzada amb les signatures del president i el secretari. Aquest rubricarà també tots els fulls o plecs comprensius de l'acta.

Capítol VII

Personal al servei del Consell

Article 26

Règim del personal

1. D'acord amb el que disposa l'article 66.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, les relacions del Consell amb el seu personal estaran subjectes al dret laboral.

2. Tanmateix, contra la resolució d'expedients disciplinaris al personal al serveis del Consell, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, sens perjudici de la interposició potestativa del previ recurs de reposició.

Capítol VIII

Règim econòmic

Article 27

Ingressos en general

El Consell es nodrirà econòmicament amb els següents recursos:

1. Les aportacions dels col·legis provincials. Aquestes seran proporcionals a les quotes mínimes obligatòries dels col·legiats en actiu i dels supernumeraris de cada col·legi provincial a 31 de desembre de l'exercici anterior.

2. Les rendes, fruits, interessos i drets que s'obtinguin dels béns del Consell.

3. Les donacions i llegats.

4. Les subvencions, donatius i aportacions d'ens públics, persones jurídiques o particulars.

5. El rendiment que s'obtingui per la prestació de serveis i els beneficis en contractes o concerts amb entitats o particulars.

6. Les multes que imposi la Junta de Govern.

7. Les taxes o altres contraprestacions que d'acord amb la llei es poguessin girar per a la prestació dels serveis que corresponen a les seves funcions públiques.

A proposta de l'interventor del Consell, la Junta General podrà acordar sotmetre la gestió financera i pressupostària a una auditoria externa, sens perjudici de la funció fiscalitzadora, que pot realitzar la Sindicatura de Comptes pel que fa als recursos pressupostaris, que, en el seu cas, haguessin estat transferits per l'Administració de la Generalitat o les entitats locals.

Article 28

Procediments d'apressament

En cas de demora en el pagament de les aportacions econòmiques dels col·legiats provincials, el president del Consell invitarà al president de cadascun dels Col·legis morosos a que liquidi el seu deute en el termini de dos mesos.

Transcorregut aquest sense haver-ho fet així, la Junta de Govern adoptarà acord d'apressament. Per a l'efectivitat del deute, podrà seguir-se el legal procediment administratiu d'apressament.

Capítol IX

Règim disciplinari

Article 29

Expedient disciplinari

1. No es podrà imposar cap sanció col·legial sense instrucció prèvia d'expedient disciplinari, la tramitació del qual es regirà per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o normes que, si s'escau, les substitueixin.

2. A la tramitació de l'expedient disciplinari, i de conformitat amb les previsions substantives i procedimentals de la vigent llei de procediment administratiu, s'haurà d'observar:

a) L'aplicació dels principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat i no concurrència de les sancions.

b) El nomenament d'instructor correspon a la Junta General, segons el que preveu l'article 18 paràgraf 7, d'aquests estatuts, i podrà reposar-se de conformitat amb el que disposa la llei de procediment administratiu.

c) Ningú no podrà ser sancionat per fets no tipificats com a falta als presents Estatuts o a la llei, ni ser objecte de sanció diferent de les previstes en les referides normes.

d) En cap cas no es podrà imposar sanció, sense audiència prèvia de l'interessat, garantint-se el dret de l'inculpat a la presumpció d'innocència.

e) La resolució final serà sempre motivada.

Article 30

Anotació de sancions

Totes les sancions, així com també la incoació d'expedient disciplinari i el resultat d'aquest, exceptuant si s'escau la instrucció d'informació reservada, es faran constar en l'expedient particular del col·legiat.

Article 31

Jurisdicció disciplinària

El Consell de col·legis té jurisdicció disciplinària per a sancionar les faltes comeses per professionals en l'exercici de la seva activitat professional o col·legial:

1. Quan la persona afectada tingui un càrrec de govern en el col·legi.

2. Quan la persona afectada tingui un càrrec de govern en el Consell.

En aquest últim cas, la persona afectada no podrà prendre part en les deliberacions i votacions que es produeixin per a sancionar les faltes.

Article 32

Faltes punibles

Tindran la consideració de faltes, amb la seva graduació corresponent, les conductes determinades com a tals en els estatuts de cada col·legi. A les conductes tipificades com a faltes, els seran aplicables les sancions en els estatuts de cada col·legi. Aquestes faltes i sancions seran d'acord amb el règim d'infraccions i sancions que preveuen els articles 17 a 22 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, o preceptes que, en el seu moment, els substitueixin.

Article 33

Graduació de les faltes

En defecte del que determinin els estatuts dels col·legis, la graduació de les faltes és la següent:

Lleus: negligència en el compliment de les normes estatutàries, i reglamentàries del col·legi respectiu, així com dels seus acords i els del Consell sempre que aquesta conducta no suposés una infracció de major gravetat d'acord amb els presents estatuts; les faltes reiterades i injustificades a les reunions dels òrgans de govern del respectiu col·legi o Consell i les desconsideracions poc transcendents envers qualsevol altre col·legiat.

Greus: la vulneració de les normes essencials de l'exercici i la deontologia professionals; l'incompliment dels deures professionals quan d'això en resulti un perjudici per a les institucions o persones privades destinatàries de l'esmentada activitat; l'incompliment de l'obligació de denunciar els supòsits d'intrusisme professional dels que siguin coneixedors i les actuacions que vulnerin els principis constitucionals i internacionals d'igualtat i de no discriminació; el descobert en el pagament de les obligacions econòmiques amb el col·legi; l'incompliment de normes deontològiques o d'ètica professional dictades pel col·legi o el Consell; la desconsideració ofensiva greu amb qualsevol col·legiat; la realització d'activitats i treballs que, per la seva naturalesa, atemptin contra el prestigi professional; i, la reincidència dintre d'un any, en faltes lleus degudament sancionades.

Molt greus: l'incompliment dels deures professionals quan d'això en resulti un perjudici greu per les persones destinatàries de l'activitat professional; la comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació que es produeixin en l'exercici de la professió i la vulneració del secret professional.

Article 34

Sancions imposables

Les sancions que es podran imposar seran els següents:

1. Com a sanció de caràcter lleu:

a) L'amonestació privada verbal.

b) L'amonestació privada per escrit.

2. Com a sanció de caràcter greu:

La multa d'entre 1.001 a 5.000 euros.

3. Com a sanció de caràcter molt greu:

La suspensió en l'exercici de la professió fins un termini màxim de tres mesos, sens perjudici, si es creu adient, de recomanar a la respectiva corporació, la incoació d'expedient disciplinari per a sancionar, per qui correspongui, més adequadament la falta.

Article 35

Prescripció de les faltes

1. Les faltes molt greus prescriuen als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus a l'any a comptar d'ençà del dia en que la infracció es va cometre.

2. La prescripció queda interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar si l'expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable al col·legiat presumptament infractor.

Article 35 bis

Prescripció de les sancions

1. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de 3 anys, les imposades per faltes greus prescriuran als 2 anys i les imposades per faltes lleus prescriuran al cap d'1 any. El còmput del termini de prescripció s'inicia des de l'endemà del dia que esdevingui ferma la sanció.

2. La prescripció queda interrompuda, amb el coneixement de la persona interessada, del procediment d'execució. El termini de prescripció es torna a iniciar si el procediment d'execució resta aturat durant més de sis mesos per una causa no imputable a la persona infractora.

Article 36

Rehabilitació

El sancionat podrà demanar a l'òrgan sancionador la seva rehabilitació amb la conseqüent cancel·lació de la nota en el seu expedient personal.

Els terminis per a la rehabilitació, un cop complerta la sanció, seran els següents:

a) Per a faltes lleus, als sis mesos.

b) Per a faltes greus, als dos anys.

c) Per a faltes molt greus, als quatre anys.

d) Per a les faltes molt greus que suposin l'expulsió, als tres anys a comptar de l'efectivitat de la sanció.

Article 37

Procediment

1. El president del Consell podrà, d'ofici o a petició d'algun col·legi integrant, prendre l'acord d'iniciar actuacions disciplinàries.

2. En l'acord d'incoació de l'expedient sancionador es farà constar la identificació de la persona o persones presumptament responsables; els fets que motivin la incoació de l'expedient; l'instructor i, si s'escau, el secretari del procediment, que hauran de ser membres de la Junta General; l'òrgan competent per adoptar la sanció d'acord amb els presents estatuts i les mesures cautelars que, eventualment, s'hagin adoptat. El nomenament de l'instructor haurà de ser ratificat per la Junta General, sens perjudici que aquest òrgan, en paral·lel a l'acord d'incoació esmentat, pugui designar directament l'instructor.

3. L'acord d'incoació es notificarà al presumpte responsable i al denunciant, si n'hi hagués, i es donaran quinze dies al referit presumpte responsable per tal que pugui formular plec de descàrrecs, en el qual formular al·legacions i presentar els documents que al seu dret interessi. Així mateix el presumpte responsable podrà demanar que s'obri el procediment a prova, en els termes que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu.

4. Rebut el plec de descàrrecs referit en el punt anterior, l'instructor podrà acordar u període de prova per un període no superior als trenta dies. També podrà rebutjar de forma motivada la pràctica de proves proposades pels interessats.

5. Conclòs el període de prova, l'instructor formularà proposta de resolució on es fixaran, de forma motivada, els fets que es consideren provats i la seva qualificació jurídica; la infracció que aquells constitueixin; la persona responsable; la sanció que s'ha adoptat i l'òrgan competent per adoptar la resolució sancionadora. En altre cas, determinarà l'absència de responsabilitat disciplinària.

6. De la proposta de resolució referida es donarà un tràmit d'audiència als interessats en el procediment sancionador per un termini de quinze dies, desprès del qual l'òrgan competent podrà adoptar la resolució sancionadora o d'absolució.

Article 37 bis

Mesures cautelars

Durant la tramitació de l'expedient sancionador es podran adoptar les mesures cautelars que siguin imprescindibles per assegurar l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. L'adopció d'aquestes mesures requerirà un acord motivat i l'audiència prèvia del col·legiat afectat.

Article 38

Recursos

Contra els acords dictats pels òrgans del Consell, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sense perjudici de poder-se interposar també recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'hagués dictat. En qualsevol cas, el règim de recursos i terminis aplicable serà el que fixi la normativa administrativa vigent en cada moment.

Article 39

Efectivitat de les sancions

Les sancions imposades que tinguin el caràcter de multa hauran de fer-se efectives en metàl·lic, en el domicili del Consell, en el termini fixat per la resolució.

En cas contrari, seran exigibles per via d'apressament, sens perjudici de la nova sanció que pugui correspondrà al col·legiat, incomplidor d'aquella obligació.

Capítol X

Dissolució del Consell

Article 40

Dissolució

El Consell es podrà dissoldre per raó de la dissolució de tots els col·legis que l'integren; de la reducció d'aquests en un de sol o llur fusió en un únic col·legi d'àmbit català. L'extinció del consell es realitzarà mitjançant decret de la Generalitat.

Article 41

Liquidació

En el cas de dissolució del Consell, la Junta General prendrà les mesures que les circumstàncies aconsellin i autoritzarà la destinació del patrimoni, quan sigui procedent.

El patrimoni social es destinarà, en primer lloc, a cobrir el passiu. A l'actiu restant es donarà la destinació que hagi acordat l'Assemblea General.

Capítol XI

Modificació dels Estatuts del Consell

Article 42

Regim de la sessió de modificació estatutària

La modificació dels estatuts del Consell ha de ser acordada per la Junta general, actuant en plenari, convocada especialment per aquest efecte. Se n'exceptua l'acord de canvi de domicili en la mateixa localitat, que pot ser aprovada per aquest òrgan en sessió ordinària.

Article 43

Comunicació a la Generalitat

La modificació dels estatuts del Consell serà comunicada a la Generalitat de Catalunya perquè qualifiqui la seva adequació a la legalitat i en disposi la inscripció i publicació legalment establertes.

Disposicions transitòries

Primera

La nova Junta de General, integrada d'acord amb el que especifica l'article 14 dels presents estatuts, es constituirà en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la modificació i adaptació dels presents estatuts a la Llei 7/2006, de 31 de maig. A aquests efectes, qui ostenti el càrrec de president del Consell, convocarà dins aquest termini la sessió de la Junta de General per a la presa de possessió dels seus membres i la seva constitució. Fins a aquest moment, els qui ostentin càrrecs en els òrgans del Consell continuaran en el seu exercici, i cessaran en el moment de presa de possessió dels nous membres de la Junta.

Segona

En el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor de la modificació.adaptació dels presents estatuts, cada col·legi trametrà una llista actualitzada del seu cens de col·legiats. En la primera sessió que celebri la Junta de General passat aquest mes, que coincidirà amb la presa de possessió dels seus nous membres, es procedirà, com a punt immediatament posterior a l'atorgament de la possessió, i immediatament anterior a l'elecció del president/a i a la resta dels càrrecs, a la fixació del tant per cent de vot ponderat que correspon a cada col·legi i a cada membre de la Junta, seguint els criteris fixats a l'article 15. Fins a aquest moment, el sistema de votació serà el d'una persona, un vot.

Tercera

En la primera sessió de la Junta General, fins que no s'escollissin els càrrecs respectius, actuarà de president/a qui en aquest moment exerceixi el càrrec, i de secretari/a el membre més jove.

(09.345.127)

Adjunt Mida
201705_Borsa_CSITAL.jpg 453.25 KB

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació