Assemblea CSITAL Barcelona 2011. Cornellà de Llobregat.

En els darrers anys l'economia anava bé. El PIB de l'estat espanyol creixia per sobre de la mitjana europea i això es reflectia en les empreses, en les economies domèstiques i en el sector públic. Érem rics i els pressupostos de totes les administracions, també de les del sector públic local, augmentaven any darrera any amb una seqüència que semblava no tenir límit.

Però arribà la crisi i les conseqüències aviat es van deixar sentir, l'activitat econòmica es frena en sec, l'atur augmenta, cauen els ingressos en tot el sector públic, i apareix el dèficit fiscal i les retallades de despeses seguint les directrius de la Unió Europea. Però els Ajuntaments sofreixen encara més amb aquesta situació, ja que els ingressos tributaris procedents de l'activitat immobiliària pràcticament desapareixen, les transferències d'altres administracions no arriben o se'ls demanen les devolucions de les ja rebudes i l'accés al crèdit es frena en sec.

En paral·lel segueix creixent la desafecció dels ciutadans respecte de la classe política, fins al punt de ser considerats per més d'un 20% de la població, segons els sondeigs del CIS, com el tercer problema més important del país.

Aquestes circumstàncies i les noticies aparegudes als mitjans de comunicació en relació amb inversions públiques desproporcionades i poc o gens justificades per part d'administracions que avui tenen dificultats per fer front al pagament de les nòmines del seu personal, provoca que els ciutadans esperin respostes noves dels polítics tendents a evitar que en el futur es tornin a repetir aquestes conductes. Respostes que garanteixin la viabilitat i sostenibilitat de les finances públiques que correspon als gestors dels governs locals, i que estiguin basades en facilitar l'existència de suficients mecanismes de control, no solament formals, sinó també de caràcter material.

Els FHE creiem que la reforma de l'Administració pública local era ineludible ja abans de la crisi, degut al fracàs del model de "la nova gestió pública", basat exclusivament en la introducció de tècniques privades de gestió, acompanyades d'una descentralització funcional generalitzada, mitjançant la creació, no sempre justificada, de multitud d'ens instrumentals en els que la direcció s'ha dut a terme, en molts casos, seguint únicament directrius polítiques i sense l'adequada transparència, en lloc de criteris d'eficiència i professionalitat.

Avui aquesta reforma es inajornable, doncs els Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local entenem que el rigor imposat per la crisi i l'obligació del compliment de l'objectiu de consolidació fiscal marcat per la Unió Europea, la fan indispensable, la qual cosa brinda una magnífica oportunitat per a la nostra professió en les reformes que haurà d'emprendre l'Administració local i que requeriran d'una adequada definició dels serveis públics i dels nivells de prestació.

Ara més que mai els coneixements tècnics, la competència professional i la llarga experiència d'aquest col·lectiu de funcionaris, que va néixer amb la Constitució de Cadis de 1812, han de tenir un paper essencial en les nostres administracions locals davant dels nous reptes que se'ls hi presenten: Delimitació i adequació de l'oferta dels serveis públics i del nivell de prestació, associació amb altres ens locals per l'abaratiment de costos, establiment de procediments per la medició dels indicadors d'eficàcia i eficiència i de mecanismes per donar transparència als costos dels serveis i al retiment de comptes, recerca i control posterior de noves fórmules de gestió i finançament dels serveis públics locals en les que la col·laboració públic-privada pot tenir un paper rellevant, etc. I en aquest sentit el lema d'aquesta Assemblea, "CRISI, UNA APOSTA PER LA PROFESSIONALITAT," és suficientment expressiu de que encara que la crisi econòmica obliga a reformar l'Administració pública local, també ens dona una oportunitat pel canvi i la millora, en la que nosaltres hem de tenir un paper rellevant.

Per tot això aprovem la següent:
DECLARACIÓ

1. CONSIDEREM que l'Administració pública local requereix, des de fa temps, d'una reforma profunda, en especial pel que es refereix als procediments de gestió dels serveis públics, que garanteixi la viabilitat i sostenibilitat de les finances públiques dels governs locals i que estigui basada en la prevalença de criteris de racionalitat social i econòmica per sobre dels exclusivament politics.
2. LA CRISI econòmica ha de proporcionar a l'Administració local una oportunitat de canvi que alhora permeti retornar als ciutadans la confiança en l'Administració i avançar vers una societat més democràtica i transparent, que incentivi la qualitat, l'eficiència i els comportaments més beneficiosos per a l'interès general.
3. PER GARANTIR l'adequada prestació dels serveis públics i la transparència en la seva gestió, es indispensable disposar d'un eficaç assessorament jurídic, tècnic i econòmic, i d'un eficaç control intern, paper en el que els Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració local, en tant que professionals independents, preparats i coneixedors de l'administració local, estem profundament compromesos.
4. ENTENEM que la reforma de la gestió dels serveis públics s'ha de fonamentar en les accions següents:
4.1. REVISAR l'oferta de serveis públics frenant la tendència sostinguda al seu creixement indiscriminat, tant pel que fa al nombre de serveis a prestar, com als estàndards de servei a aplicar.
4.2. FOMENTAR quan sigui necessària, la prestació associada o mancomunada dels serveis públics locals.
4.3. PRIORITZAR la prestació dels serveis públics bàsics, discriminant aquells que no siguin tant essencials.
4.4. IMPULSAR l'eficiència en la prestació dels serveis públics i la implantació de procediments per la determinació dels costos i d'indicadors de medició i seguiment dels objectius fixats.
4.5. DEFENSAR la gestió professional dels serveis en l'Administració pública local, associada a mecanismes de gestió per resultats orientats a la transparència i al retiment de comptes
4.6. PROFESSIONALITZAR, les decisions referides al disseny dels serveis públics i a la elecció de les seves formes de gestió, i vetllar per l'existència de mecanismes d'assessorament i control durant el procés d'implantació i gestió.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació