El Consell de Ministres ha acordat la flexibilització de l'aplicació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària a les Entitats Locals, donades les actuals circumstàncies econòmiques, tal com es va comprometre amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies el passat mes de desembre de 2008.
La mesura de flexibilitat haurà de ser concretada en les pròximes setmanes a la Comissió Nacional d'Administració Local, en la qual es determinarà el dèficit que, amb caràcter excepcional i per al conjunt de les entitats locals, es permetrà per a l'any 2008, així com el percentatge equivalent a aquest respecte als respectius ingressos no financers de les entitats locals.
D'aquesta manera, de manera excepcional, les entitats locals que, un cop aprovada la liquidació dels seus pressupostos 2008, presentin un dèficit no superior al percentatge que es determini dels seus ingressos no financers, no hauran de presentar un pla economicofinancer de reequilibri o iniciar cap altra mesura davant els òrgans que tenen atribuïda la seva tutela financera: segons els casos, Ministeri d'Economia i Hisenda o Comunitats Autònomes.
En el cas de l'any 2009, any en què s'ha posat en marxa el Fons d'Inversió Municipal de 8.000 milions d'euros, s'aplicaran també en el seu moment, i igualment amb caràcter excepcional, els mateixos criteris i procediment de flexibilitat.
Podeu consultar el text publicat aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau