Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5480 de 8 d'octubre de 2009.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Denominació i àmbit territorial

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona (d'ara endavant, Col·legi) integra els funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal i té com a àmbit d'actuació tot el territori inclòs en la demarcació territorial de la província de Barcelona.

Article 2

Seu col·legial

La seu del Col·legi radica a Barcelona ciutat i al domicili que determinen els seus òrgans de govern, actualment al carrer Girona, número 48, entresòl.

Article 3

Norma obligatòria

Aquests Estatuts tenen el caràcter de norma de compliment obligat per a tots els que s'integrin al Col·legi.

Article 4

Normativa

El Col·legi, per la seva situació a l'àmbit territorial que li és propi, es regeix per la Llei del Parlament de Catalunya 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; per la normativa reglamentària que la desplegui; per aquests Estatuts; pel reglament de règim interior que aprovi el Col·legi, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, i, amb caràcter supletori, per les normes administratives que li siguin aplicables.

Com a corporació de dret públic, està sotmès a les normes del dret administratiu.

S'exceptuen les qüestions d'índole civil o penal, les quals seran atribuïdes a la jurisdicció ordinària, així com també les relacions amb el personal contractat, les quals estan sotmeses a la jurisdicció laboral.

Article 5

Personalitat jurídica

El Col·legi, com a corporació de dret públic representativa dels seus col·legiats per a la defensa dels seus interessos professionals, reconeguda i emparada per la Constitució, l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei, pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, administrar-los i donar-los la destinació que millor convingui als seus interessos professionals i econòmics.

Així mateix, pot comparèixer davant els tribunals i les autoritats dels diferents ordres i graus de jerarquia per a l'exercici d'accions, excepcions i peticions que cregui adients en defensa de la professió, del seu patrimoni i, en general, dels drets que dimanin d'aquests Estatuts i les disposicions concordants.

Article 6

Finalitats essencials

Són finalitats essencials del Col·legi:

1. Donar suport i vigilar, dins el marc de les lleis i altres normes aplicables, l'exercici de les professions del col·legiat.

2. Representar els interessos generals dels col·legiats, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques.

3. Defensar els interessos generals dels col·legiats.

4. Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi a la normativa legal.

Vetllar perquè l'actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat.

Garantir el compliment de la bona pràctica i obligacions deontològiques dels col·legiats.

5. Informar sobre les normes que prepari l'òrgan escaient de la Generalitat sobre les condicions generals de l'exercici professional, les funcions, els àmbits i el règim d'incompatibilitats dels secretaris, interventors i tresorers de l'Administració local, així com també les que puguin correspondre a altres administracions.

6. Col·laborar amb les institucions competents en l'assistència als municipis mancats de funcionaris que tinguin atribuït l'exercici de funcions legalment reservades, mitjançant les fórmules que en cada cas es convinguin.

Article 7

Funcions

Són funcions pròpies del Col·legi, als efectes d'assolir els seus objectius, les que es desprenen del contingut d'aquests Estatuts, de la definició de la professionalització i, especialment, les següents:

1. Vetllar per l'observació dels principis d'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèria col·legial i professional.

2. Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan sigui requerit per fer-ho.

3. Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i similars que siguin d'interès per als col·legiats.

4. Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre els professionals.

5. Intervenir com a mitjancer i amb procediments d'arbitratge en els conflictes que, per motius professionals, puguin suscitar-se entre col·legiats.

6. Emetre els informes o dictàmens que li siguin sol·licitats en relació amb qüestions que entrin dins de les pròpies de la professió o que, d'alguna manera, hi siguin concordants i, en especial, informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin a l'activitat professional dels col·legiats.

7. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en els processos de selecció dels funcionaris d'habilitació estatal de l'Administració local.

8. Organitzar cursos de formació i perfeccionament professional.

9. Informar el Consell de Col·legis de Catalunya sobre qüestions relacionades amb la professió, amb els efectes determinats a la Llei de col·legis professionals.

10. Intervenir davant el Consell de Col·legis de Catalunya en la forma establerta en els seus Estatuts, i davant el Consell General de Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local en la forma establerta en els seus Estatuts.

11. Establir acords amb altres entitats similars, o amb organitzacions o col·legis de les mateixes professions o concordants amb elles.

12. Fomentar l'ús de la llengua catalana entre els col·legiats i en els àmbits institucionals on s'exerceix la professió.

13. Totes les altres funcions que s'estimin beneficioses pels interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials o que siguin atribuïdes al Col·legi per la normativa legal vigent.

Article 8

Relacions externes

1. Les relacions del Col·legi amb l'Administració de la Generalitat es regeixen pels principis de coordinació i cooperació.

2. La intervenció de l'Administració de la Generalitat sobre l'actuació i el funcionament del Col·legi només es pot produir en els supòsits establerts per la llei i té caràcter reglat.

3. El Col·legi es relaciona amb l'Administració de la Generalitat per mitjà del Departament que resulti competent, i aquesta relació pot correspondre a òrgans diferents de l'Administració autonòmica en cas que s'hagi de versar sobre aspectes institucionals i corporatius que prevegi la normativa sobre col·legis professionals, o sobre el contingut de la professió i les funcions públiques que la defineixen.

4. El Col·legi ha de lliurar a l'Administració de la Generalitat la informació que aquesta li requereixi amb relació a l'exercici de les seves funcions públiques. Així mateix, ha d'elaborar i trametre a la Generalitat una memòria anual de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i baixes produïdes i altres dades d'interès general que prevegi la normativa vigent.

5. El Col·legi es relaciona, si escau, amb l'Administració de l'Estat per mitjà dels òrgans o organismes d'aquesta que resultin competents, sens perjudici de la representació que, a nivell estatal, tingui el Consell General de Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.

6. El Col·legi ha de mantenir relació estreta de companyonia i col·laboració amb l'esmentat Col·legi Nacional o bé amb l'òrgan que pugui substituir-lo, amb el Consell de Col·legis de Catalunya, amb la Federació de Col·legis i amb els col·legis provincials, i s'han de formalitzar, si cal, els corresponents acords entre els col·legis interessats.

Capítol II

Membres del Col·legi

Article 9

Àmbit de col·legiació

1. Tenen dret a integrar-se al Col·legi els funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter estatal que pertanyin a alguna de les subescales a què fa referència l'apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan exerceixin les seves funcions professionals al territori de la demarcació de Barcelona en lloc de treball reservat a funcionari habilitat de caràcter estatal.

2. Així mateix, poden formar part del Col·legi els que siguin o hagin estat funcionaris amb habilitació estatal o, amb anterioritat a la vigència d'aquesta denominació, hagin exercit iguals funcions reservades a l'Administració local; tinguin o hagin tingut alguna relació professional a la demarcació de Barcelona, i es trobin en les situacions següents:

a) Estar en situació administrativa de serveis especials, mentre duri aquesta circumstància.

b) Estar al servei d'una comunitat autònoma.

c) Ser excedent en les diferents modalitats.

d) Estar suspès de funcions.

e) Estar jubilat.

f) Estar col·legiat en altres territoris de l'Estat.

g) Trobar-se amb expectativa de destinació.

h) Haver estat destituït del càrrec, mentre duri aquesta situació.

3. Als efectes del que disposa la legislació sobre col·legis professionals, els col·legiats referits en l'apartat 1 tenen la consideració de col·legiats en exercici. També tenen aquesta consideració els col·legiats als quals fan referència els apartats 2.a) i 2.b) del present article; en aquests dos darrers casos, quan prestin serveis en la demarcació territorial de Barcelona. La resta dels enumerats en l'apartat 2 tindran la condició de col·legiats no exercents en la demarcació. Els col·legiats en exercici i els no exercents en la demarcació, tenen en el Col·legi els mateixos drets i obligacions, llevat dels que, per raó de la seva naturalesa, siguin privatius dels col·legiats en exercici.

Article 10

De la col·legiació

1. El nomenament d'un funcionari per ocupar un lloc dels reservats als d'habilitació de caràcter estatal dins de la demarcació territorial de Barcelona l'habilitarà per sol·licitar la col·legiació.

2. La persona nomenada adquirirà automàticament tots els drets i contraurà totes les obligacions establertes en els presents Estatuts des del moment en què es produeixi la col·legiació.

3. La col·legiació dels funcionaris que es preveuen en el número 2 de l'article 9 cal que se sol·liciti expressament i sigui autoritzada per la Junta de Govern.

4. En cap cas no es pot denegar la col·legiació als professionals que reuneixin els requisits que es preveuen en aquests Estatuts.

Article 11

Domicili dels col·legiats

Cada col·legiat ha de comunicar al Col·legi el seu domicili per a la notificació a tots els efectes col·legials.

Així mateix, qualsevol canvi de domicili, per tal que produeixi efecte, ha de ser comunicat expressament.

Article 12

Pèrdua de la condició de col·legiat

La condició de col·legiat es perd per les causes següents:

1. Defunció.

2. Incapacitat legal.

3. Expulsió com a conseqüència del compliment de sanció disciplinària duta a terme pel Col·legi.

4. Pèrdua dels requisits exigibles per a la col·legiació.

5. Baixa voluntària comunicada per escrit.

6. Baixa forçosa per incompliment reiterat del pagament de les quotes col·legials.

Article 13

Exigència d'obligacions

La pèrdua de la condició de col·legiat no allibera del compliment de les obligacions vençudes.

Article 14

Conseqüències de la suspensió o inhabilitació

La suspensió o inhabilitació de l'exercici professional no porta associada la pèrdua de la condició de col·legiat.

La persona suspesa o inhabilitada pot continuar pertanyent al Col·legi, amb la limitació de drets que la causa o els acords de suspensió o d'inhabilitació hagin produït.

La suspensió o inhabilitació ha de comunicar-se al Consell de Col·legis de Catalunya.

Article 15

Incompliment d'obligacions econòmiques

1. L'incompliment de les obligacions econòmiques amb el Col·legi consistents en el pagament de les quotes col·legials comporta la suspensió dels drets reconeguts en l'article 17 quan es donin els requisits que s'exposen en el paràgraf següent d'aquest article. Si l'esmentat incompliment es reitera, la Junta de Govern del Col·legi acordarà la baixa del deutor com a col·legiat en els termes que s'exposen en aquest article.

2. La suspensió inicial dels drets, que ha de ser comunicada individualment, s'acorda per la falta de pagament de les quotes corresponents al padró anterior al que en cada moment estigui al cobrament. Respecte a les altres obligacions econòmiques, exigeix el requeriment previ del pagament dels retards i l'advertiment previ de suspensió en cas de no pagament en el termini d'un mes.

3. Per tal que la baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques sigui efectiva, cal la instrucció d'un expedient sumari, que comportarà un requeriment escrit a l'afectat, als efectes que dins el termini de 30 dies es posi al corrent dels descoberts.

4. Un cop passat el termini sense compliment, es prendrà l'acord de baixa, que haurà de notificar-se de forma expressa a l'interessat. Contra aquest acord de baixa, es poden utilitzar els recursos esmentats en l'article 44 bis d'aquests Estatuts.

5. En qualsevol moment es pot aixecar la suspensió o rehabilitar l'afiliació després de l'abonament dels descoberts pendents i interessos.

Article 16

Membres d'honor

L'Assemblea podrà nomenar membres d'honor les autoritats, les corporacions, les entitats i els particulars que hagin contret rellevants mèrits en relació amb el Col·legi o amb els col·legiats, sigui quina sigui la seva professió o nacionalitat.

Capítol III

Drets i obligacions dels col·legiats

Article 17

Drets

Són drets dels col·legiats:

1. Concórrer amb veu i vot a les assemblees.

2. Fiscalitzar l'actuació dels òrgans de Govern.

3. Ser elegits per a càrrecs directius amb els requisits i les condicions que estableixen aquests Estatuts.

4. Assistir als actes que celebri el Col·legi.

5. Ser defensat pel Col·legi en l'exercici professional o amb motiu d'aquest.

6. Participar en la vida de col·legiat i presentar a la Junta totes les proposicions, suggeriments i peticions que considerin convenients per a l'aprovació del mateix Col·legi.

7. Sol·licitar, de forma reglamentària, la inclusió de temes de debat en l'ordre del dia de les assemblees.

8. Presentar-hi la candidatura i exercir els càrrecs directius per als quals van ser nomenats.

9. Utilitzar tots els serveis que s'estableixin en el Col·legi i assistir als cursos de formació o especialització professional.

Article 18

Obligacions generals

Són obligacions generals dels col·legiats:

1. Observar en tot temps i circumstància una conducta professional correcta, digna de la seva condició i del rang del càrrec que exerceixi, i desplegar-la amb imparcialitat, objectivitat, neutralitat política, honra, zel i competència, qualitats que determinen els principis deontològics dels cossos.

2. Tenir com a guia d'actuació el servei a la comunitat i el compliment escrupolós de les obligacions deontològiques pròpies de la professió.

3. Establir, mantenir i reforçar les relacions d'unió i companyonia amb tots els funcionaris que formen el col·lectiu.

Article 19

Obligacions especials

Són obligacions especials dels col·legiats:

1. Pagar puntualment les quotes ordinàries, extraordinàries i especials que s'aprovin.

2. Declarar degudament la seva situació administrativa, així com també les recompenses i sancions que els afectin i altres dades que se'ls demanin.

3. Donar compte dels actes d'intrusisme dels quals es tingui coneixement.

4. Exercir amb zel les funcions directives o delegades que li siguin confiades.

5. Acatar i complir amb disciplina els acords que adoptin els òrgans del Col·legi en la seva esfera de competència.

6. Prestar la seva col·laboració personal o professional en bé del col·lectiu.

7. Acceptar la realització de funcions que els hagin de ser encomanades pels òrgans rectors del Col·legi.

Capítol IV

Organització col·legial

Article 20

Òrgans de govern

Els òrgans del Col·legi són els següents:

1. El president.

2. La Junta de Govern.

3. L'Assemblea.

La Junta de Govern pot acordar, a més, la constitució i el nomenament de comissions informatives o col·laboradores, sempre que n'assenyali les funcions i el règim de treball. Igualment pot designar delegats comarcals, amb les competències que en cada cas s'assignin.

Article 21

El president o la presidenta

El president o presidenta del Col·legi ho ha de ser també de la Junta de Govern i de l'Assemblea.

En cas d'absència, malaltia o vacant, serà substituït pel vicepresident o per la vicepresidenta amb plenes atribucions.

Si, per circumstàncies especials, en un moment concret no hi hagués president ni vicepresident, degudament nomenat, que exercís les funcions, restarà circumstancialment habilitat com a president el membre de més edat de la Junta de Govern.

Article 22

Junta de Govern

1. La Junta de Govern està formada per 11 membres, i hi han d'estar representades totes les subescales i categories en què es divideix l'escala de funcionaris d'habilitació estatal amb la composició següent:

a) Tres secretaris, dels quals n'hi ha d'haver almenys un de cada categoria.

b) Tres interventors-tresorers, dels quals almenys un ha d'exercir el lloc de treball d'interventor i un altre el de tresorer.

c) Tres secretaris-interventors.

d) Els dos llocs restants s'han de cobrir de la forma següent:

a) Un correspon a la subescala de major nombre de col·legiats el dia que s'acordi la convocatòria de les eleccions.

b) L'altre lloc restant correspon al candidat que, pertanyent a qualsevol de les subescales abans esmentades i no havent resultat elegit pel seu grup, hagi obtingut el major nombre de vots.

2. La Junta de Govern ha d'escollir d'entre els seus membres el president, el vicepresident, el secretari, el vicesecretari, l'interventor i el tresorer. La resta de membres de la Junta de Govern han de tenir la condició de vocals.

3. Cada gènere ha de comptar amb un mínim del 40% de la composició de la Junta de Govern.

Article 23

Assemblea General

L'Assemblea és l'òrgan sobirà del Col·legi i ha d'estar integrada per tots els col·legiats. Tots hi tenen veu i vot, llevat els que estiguin afectats de sanció que comporti la suspensió d'activitats col·legials en general o la limitació de drets.

Valor del vot: als efectes del còmput de vots, tenen doble valor els emesos pels col·legiats en exercici en relació amb els dels no exercents en la demarcació.

Capítol V

Elecció, cessament i suspensió de membres de la Junta de Govern

Article 24

Composició de la Junta i condició dels electors

Els membres de la Junta de Govern han de ser elegits en votació, en la qual poden ser candidats tots els col·legiats en situació de servei actiu de la província, en alguna de les subescales determinades en l'article 22, llevat del que es pugui dir en aquests mateixos Estatuts.

Són electors tots els col·legiats.

Tant per exercir el dret de vot com per poder-se presentar com a candidat serà necessari que en la data de la convocatòria de les eleccions el col·legiat no tingui deutes pendents al Col·legi, anteriors a l'últim padró, de quotes col·legials posades al cobrament.

Article 25

Condicions dels candidats

Per ser elegit membre de la Junta, es requerirà estar en servei actiu a la província, en alguna de les subescales establertes en l'article 22.

Pel que fa al membre de la Junta de Govern a què fa referència l'apartat d).b) del número 1 de l'article 22, podrà ser elegit qualsevol col·legiat encara que no estigui en servei actiu, sempre que tingui una antiguitat mínima d'un any com a col·legiat.

Una vegada presa la possessió del càrrec, la baixa en el servei actiu a la província o el canvi de categoria o lloc de treball no comportarà, com a conseqüència immediata, el cessament de la Junta. Malgrat això, i a petició d'una quarta part del cens electoral corresponent a la subescala o categoria que com a conseqüència d'aquests canvis quedi sense representació a la Junta, aquesta haurà de convocar eleccions parcials en el termini màxim de 3 mesos, llevat que la petició es realitzi quan falti menys d'un any per a la renovació total de la Junta.

Article 26

Duració dels càrrecs

1. Els càrrecs de la Junta ho són per un termini de 4 anys, transcorreguts els quals es renovaran d'acord amb les previsions dels presents Estatuts.

2. Amb independència de tot això, quan quedin vacants més de la meitat dels membres de la Junta de Govern, aquesta també es renovarà en la seva totalitat. En aquest supòsit i fins a la provisió dels nous càrrecs, el quòrum exigit per a la vàlida adopció d'acords haurà d'entendre's referit al nombre dels membres que de fet formin part i constitueixin la Junta de Govern.

3. L'exercici d'un mateix càrrec a la Junta de Govern, comptant amb les reeleccions que es puguin produir, no pot ser superior a dotze anys consecutius.

Article 27

Convocatòria de les eleccions

1. La convocatòria de les eleccions de membres de la Junta l'acorda la Junta de Govern, l'efectua el president del Col·legi i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Un exemplar de la convocatòria i dels censos electorals ha de romandre exposat en la seu col·legial a disposició i examen dels col·legiats.

3. Dins els 15 primers dies hàbils següents a la publicació de la convocatòria i durant les hores d'oficina assenyalades, podran presentar-se a la seu col·legial candidatures per a l'elecció. Cada candidat haurà d'ésser proposat per un mínim de 5 electors de la seva subescala, categoria i lloc de treball, sense que cap elector no pugui proposar més d'un candidat. En cas que el nombre de signatures per proposar més d'un candidat fos superior al 50% del nombre d'electors de la seva respectiva subescala, categoria i lloc de treball, s'admetran candidats proposats per l'esmentat 50%.

4. Malgrat el que s'ha dit abans, també podran presentar-se candidatures col·lectives de cada subescala, amb doble nombre de signatures necessàries per a la seva presentació individualitzada, sempre que es compleixi amb el mínim assenyalat en el número anterior per a cada categoria o lloc de treball. En aquest cas, cada proposta podrà contenir un nombre de candidats igual al màxim elegible per la seva respectiva subescala, més un altre corresponent a l'apartat d).b) del número 1 de l'article 22 d'aquests Estatuts.

5. A les 17 hores del cinquè dia feiner següent de la finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern ha d'examinar i comprovar les presentades, la qualitat dels electors elegibles, dels proponents i candidats, i ha de fer la seva proclamació.

6. Als candidats que ho demanin, se'ls lliurarà una certificació de l'acord de proclamació. L'esmentat acord haurà d'incloure una relació nominal de les candidatures i dels seus candidats proclamats.

7. La proclamació de candidats equivaldrà a la seva elecció com a membres de la Junta de Govern, en el cas que les candidatures presentades siguin 11 i que amb elles pugui constituir-se una junta que reuneixi els requisits que assenyala l'article 22.

Article 28

Dia de la votació

1. La votació tindrà lloc el dia que determini la Junta, entre un màxim de 40 dies i un mínim de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

2. La votació s'efectuarà a la seu del Col·legi i tindrà una durada de tres hores a partir de l'hora de començament que assenyali la Junta de Govern en l'acte de la convocatòria.

Article 29

Meses electorals

La Mesa Electoral ha d'estar formada per un representant de cada subescala designat pel president del Col·legi, per sorteig, el mateix dia que es faci la proclamació de candidats.

Ha de ser president de la Mesa el de més edat i secretari el de menys edat; la resta han d'actuar com a escrutadors. Juntament amb els titulars, s'han de designar els suplents necessaris.

Els candidats proclamats tenen dret a presenciar totes les operacions electorals per ells mateixos o per mitjà d'apoderats; a nomenar un interventor i un suplent; a formular reclamacions que caldrà fer constar en acta, i a formular els recursos que creguin convenients.

Article 30

Votacions

Amb tots els candidats proclamats es forma una llista ordenada per subescales i categories. Dins de cada grup s'ordena alfabèticament.

La votació és secreta i cada elector pot elegir per cada grup tants candidats com puguin integrar-se a la Junta de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 22. A aquests efectes, en la convocatòria d'eleccions es concretarà el grup al qual corresponen 4 representants en la Junta, segons el que està previst en l'article 22.2.a). Per al lloc de treball assenyalat en l'article 22.1.d).a) es podrà escollir lliurement qualsevol candidat dels programats.

Seran nul·les les paperetes que continguin qualsevol inscripció diferent de les marques amb què s'hagin d'assenyalar els candidats escollits, així com també les que continguin més d'11 marques o en què figurin com a elegits més candidats dels que, segons l'article 22, corresponen a cada grup.

Article 31

Incidències a la votació

El president de la Mesa tindrà plenes atribucions per mantenir l'ordre de l'acte de les eleccions i per resoldre, de ple, en primera instància, les reclamacions, els dubtes o els incidents que puguin presentar-se.

Article 32

Escrutini

L'escrutini serà realitzat per la Mesa Electoral nomenada de conformitat amb l'article 29. La Mesa farà la proclamació dels electes entre els quals hagin obtingut major nombre de vots vàlids.

Article 33

Recursos electorals

Totes les resolucions que adopti la Mesa i també les que adopti el seu president en els casos establerts en els presents Estatuts podran ser objecte de recurs en el termini de 2 dies hàbils davant la Junta de Govern. Contra els actes de la Junta de Govern que resolguin els recursos referits podran interposar recurs contenciós administratiu les persones afectades o l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Article 34

Possessió dels càrrecs

1. La possessió dels càrrecs directius s'ha de realitzar a la seu del Col·legi en una reunió extraordinària convocada pel president de la Junta de Govern que cessa.

2. S'ha de lliurar a cada possessionat una credencial acreditativa de la seva elecció, possessió, càrrec assignat i duració d'aquest càrrec.

3. L'acte de possessió s'ha de realitzar en el termini màxim de 15 dies, a partir de la proclamació dels electes per la mesa electoral.

4. Els nomenaments han de ser comunicats en el termini de 10 dies, a partir de la presa de possessió, a la Generalitat de Catalunya, al Consell de Col·legis de Catalunya i al Consell General de Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.

5. Una vegada n'hagin pres possessió els membres de la Junta, procediran a elegir entre ells un president o una presidenta, un vicepresident o una vicepresidenta, un secretari o una secretària, un vicesecretari o una vicesecretària, un interventor o una interventora i un tresorer o una tresorera.

Per ser candidat als càrrecs de la Junta, es requereix, en primera volta, ser presentat per un vocal de cada subescala i ser elegit per majoria absoluta dels membres de la Junta.

En segona volta, pot ser candidat qualsevol membre de la Junta; es requereix, així mateix, majoria absoluta de vots per ser elegit.

L'elecció s'ha de realitzar davant una mesa que presidirà el vocal electe de major edat, en la qual ha d'actuar de fet el de menor edat.

Amb la presa de possessió del nou president, cal que es procedeixi a la destitució automàtica de l'anterior.

Article 34 bis

Cessament de la Junta de Govern

1. Els membres de la Junta de Govern han de cessar per alguna de les causes següents:

a) Per extinció del termini del seu mandat.

b) Per mort o incapacitat sobrevinguda.

c) Per pèrdua de la condició de col·legiat.

d) Per renúncia.

e) Per haver estat condemnat, mitjançant sentència ferma, per un delicte dolós.

f) Per destitució de l'Assemblea General.

2. En els casos de cessament per les causes referides en les lletres b), c), d) o e) si qui cessa és el president o el secretari, han d'assumir les seves funcions el vicepresident o el vicesecretari, respectivament. En cas que el membre de la Junta de Govern que cessi sigui l'interventor o la interventora el substituirà el tresorer o la tresorera i a l'inrevés. En el supòsit que cessin tant els càrrecs esmentats com els cridats a substituir-los segons aquest apartat, el president serà substituït pel membre de la Junta de Govern de més edat. Pel que fa a la resta de càrrecs esmentats, la mateixa Junta de Govern acordarà sobre la seva provisió amb altres membres de la Junta.

3. El règim de substitució referit en l'apartat anterior és aplicable pels casos de suplència temporal com a conseqüència d'absència o malaltia del titular.

4. En el cas que cessi més de la meitat dels membres de la Junta de Govern, es farà el que disposa l'article 26 dels presents Estatuts.

Article 34 ter

Destitució de la Junta de Govern per l'Assemblea

1. La Junta de Govern pot ser destituïda per l'Assemblea General mitjançant una moció de censura constructiva a iniciativa d'un nombre de col·legiats que superi el 50% del cens col·legial en el moment de produir-se aquesta iniciativa. La proposta ha de ser signada pels seus promotors, les signatures dels quals hauran de ser validades degudament per un notari. La proposta haurà de contenir una candidatura completa de Junta de Govern alternativa que reuneixi els requisits de l'article 22 dels presents Estatuts.

2. La Junta de Govern censurada haurà de convocar l'Assemblea General en el termini de quinze dies des de la presentació de la iniciativa de destitució; transcorregut aquest termini sense que hagi estat convocada l'Assemblea, aquesta se celebrarà automàticament, sense necessitat de convocatòria, el dotzè dia hàbil comptador des de la finalització de l'esmentat termini quinzenal a les dotze hores.

3. L'únic punt de l'ordre del dia de l'Assemblea serà la votació de la moció de censura consistent en la destitució de la Junta de Govern censurada i elecció de la que, alternativament, proposen els promotors de la moció. La moció de censura prosperarà i, per tant, es produirà la destitució de la Junta de Govern censurada i la seva substitució per la proposada pels promotors de la moció, si voten a favor d'aquesta un nombre de col·legiats que suposin més del 50% dels col·legiats presents i, ensems, més del 50% del cens de col·legiats.

Article 34 quarter

De la suspensió dels membres de la Junta de Govern

Sens perjudici de la potestat que ostenta l'Assemblea de destituir la Junta de Govern, també pot acordar l'Assemblea la suspensió en les seves funcions dels membres de la Junta de Govern, per un període d'entre un mes i sis mesos, en casos d'incompliment greu de les seves funcions. L'esmentat acord ha de ser motivat, respondre al principi de proporcionalitat i dictar-se prèvia audiència del membre de la Junta de Govern afectat.

Capítol VI

Atribucions dels òrgans del Col·legi

Article 35

Del/de la president/a

Corresponen al president o presidenta, com a òrgan rector del Col·legi, les atribucions i facultats següents:

1. Representar el Col·legi davant de tota mena d'autoritats, organismes, tribunals, entitats, corporacions i particulars.

2. Convocar, presidir, obrir i aixecar les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Govern i de l'Assemblea, dirigir les deliberacions i evitar que es tractin altres assumptes que no figurin en l'ordre del dia, a excepció de les mocions que en la mateixa sessió siguin declarades d'urgència per vot majoritari dels assistents.

3. Executar els acords de la Junta de Govern i de l'Assemblea.

4. Adoptar, en cas d'urgència, les resolucions provisionals necessàries, i donar-ne compte a l'òrgan competent en la primera sessió que tingui lloc.

5. Designar representants del Col·legi per a tribunals, comissions i organismes de tota mena.

6. Disposar la incoació d'expedients disciplinaris, decretar la suspensió preventiva del personal al servei del Col·legi i imposar, si escau, la sanció d'advertiment.

7. Ordenar el pagament amb càrrec als fons col·legials.

8. Decidir sobre la tramitació millor i més diligent que cal donar als assumptes.

9. Vetllar per l'exacte compliment de les disposicions legals que afectin les professions dels col·legiats, i del que es preveu en aquests Estatuts.

10. Decidir en vot de qualitat els empats que es produeixin en qualsevol tipus de votació.

11. Representar el Col·legi al Consell General de Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local; assistir a les seves reunions i a les del Consell de Col·legis de Catalunya, així com també a les reunions de les entitats i organismes de la professió, dins i fora de Catalunya, i poder delegar aquesta representació a qualsevol altre membre de la Junta de Govern.

Article 36

De la Junta de Govern

La Junta de Govern té les atribucions i facultats següents:

1. Determinar el règim interior del Col·legi i les seves oficines.

2. Acordar les peticions, les propostes i els informes que calgui adreçar a autoritats i organismes oficials.

3. Designar delegats comarcals.

4. Designar ponències o comissions temporals o permanents, per estudiar, informar o intervenir en la redacció de projectes i informes, o bé en l'estudi de qüestions d'interès col·legial.

5. Concedir ajuts, dins dels crèdits pressupostaris.

6. Acordar els actes de contractació i disposició necessaris, dins dels crèdits pressupostaris.

7. Formar la plantilla i, si escau, els escalafons de personal del Col·legi i nomenar-los, sancionar-los i separar-los d'acord amb les disposicions vigents.

8. Aprovar els pressupostos, les seves modificacions i visar els comptes.

9. Determinar les quotes col·legials de tot tipus, dins dels límits aprovats per l'Assemblea General.

10. Proposar la modificació d'aquests Estatuts a l'Assemblea.

11. Perseguir l'intrusisme davant els tribunals competents.

12. Adoptar qualsevol resolució urgent en defensa dels interessos dels col·legiats o del Col·legi, sens perjudici de donar-ne compte a l'Assemblea en la primera sessió que se celebri.

13. Decidir respecte a l'admissió de nous membres del Col·legi, tant si exerceixen com si no ho fan.

14. Aprovar el cens col·legial i les seves modificacions.

15. Aprovar els padrons de quotes i les seves modificacions.

16. Exercir les facultats disciplinàries respecte als col·legiats d'acord amb la normativa continguda en aquests Estatuts, i nomenar instructor de l'expedient o ratificar, si escau, el que ha designat la Presidència.

17. Proposar el nomenament de membres d'honor del Col·legi.

18. Determinar les entitats bancàries o d'estalvis on s'hagin d'obrir els comptes corrents o d'estalvis del Col·legi, i determinar la persona que conjuntament amb l'interventor i el tresorer pugui signar talons per retirar fons dels comptes esmentats.

19. Vetllar molt especialment pel compliment per part dels col·legiats de les obligacions generals i especials que els corresponen segons els articles 18 i 19 d'aquests Estatuts.

20. Amb caràcter residual, totes les no atribuïdes expressament a la Presidència o bé a l'Assemblea General.

Article 37

De l'Assemblea

Corresponen a l'Assemblea les atribucions i facultats següents:

1. Nomenar membres d'honor del Col·legi.

2. Concedir ajuts i socors fora dels crèdits pressupostats.

3. Acordar actes de contractació que excedeixin els crèdits pressupostats.

4. Aprovar les memòries anyals del secretari i l'interventor.

5. Aprovar el pressupost i els comptes anuals del Col·legi.

6. Fiscalitzar l'actuació dels restants òrgans del Col·legi.

7. Determinar les quotes de tot tipus que han d'abonar els col·legiats.

8. Adoptar els acords que calgui per a la bona marxa i l'administració del Col·legi que la Presidència o la Junta sotmetin al seu coneixement i resolució.

9. Aprovar i modificar els Estatuts, mitjançant sessió extraordinària convocada especialment a aquest efecte.

10. L'adquisició i la venda de béns immobles i la constitució d'hipoteques o servituds sobre aquestes hipoteques.

11. Decidir sobre la destitució de la Junta de Govern d'acord amb els presents Estatuts.

12. Aprovar i modificar el reglament de règim interior.

13. Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o els Estatuts i que no sigui reservada a la Junta de Govern.

Capítol VII

De la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria.

Article 38

De la Secretaria

1. Corresponen al secretari o secretària les següents funcions:

a) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'Assemblea i la Junta de Govern, per ordre del president.

b) Rebre els actes de comunicació dels col·legiats amb els diferents òrgans del Col·legi i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals hagin de tenir coneixement els referits òrgans.

c) Preparar el tractament dels diferents assumptes, així com redactar i autoritzar les actes de les sessions.

d) Expedir certificacions dels acords adoptats pels diferents òrgans del Col·legi.

e) Les funcions que li atorgui l'ordenament jurídic.

2. En cas d'absència o malaltia, el secretari o secretària serà substituït pel vicesecretari o vicesecretària en els termes que disposa l'article 34 bis 3 dels presents Estatuts.

Article 39

De la Intervenció

1. Corresponen a l'interventor o interventora les funcions següents:

a) La fiscalització de tot acte, document o expedient que doni lloc al reconeixement dels drets i obligacions de contingut econòmic o que puguin tenir repercussió financera o patrimonial.

b) La intervenció formal de l'ordenament dels pagaments i la seva realització material.

c) La comprovació formal de la destinació de les quantitats assignades al seu fi.

d) La intervenció dels ingressos.

e) L'informe del projecte de pressupost a aprovar per l'Assemblea.

f) L'emissió d'informes o dictàmens en matèria econòmica, financera o pressupostària demanats pels òrgans del Col·legi.

g) La realització o l'encàrrec d'auditories internes.

2. En cas d'absència o malaltia, l'interventor o interventora serà substituït o substituïda pel tresorer o tresorera en els termes que disposa l'article 34 bis 3 dels presents Estatuts.

Article 40

De la Tresoreria

1. Corresponen al tresorer o a la tresorera les funcions següents:

a) La realització dels cobraments i pagaments que corresponguin amb fons i valors del Col·legi.

b) La custòdia dels fons, valors i efectes del Col·legi.

c) La realització de les consignacions i dipòsits en entitats bancàries en representació del Col·legi.

d) La realització de plans de tresoreria, de cara a una eficaç distribució en el temps de les disponibilitats dineràries.

2. En cas d'absència o malaltia, el tresorer o la tresorera serà substituït per l'interventor o per la interventora en els termes que disposa l'article 34 bis 3 dels presents Estatuts.

Capítol VIII

Règim de les sessions de l'Assemblea i la Junta de Govern

Article 41

Classes de sessions

Les sessions de la Junta de Govern i de l'Assemblea poden ser ordinàries o extraordinàries.

Article 42

Sessions de la Junta de Govern

1. La Junta de Govern es reuneix en sessió ordinària en els períodes que ella mateixa determina en l'acte de la seva constitució o renovació, amb un mínim d'una vegada cada trimestre.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan així ho decideixi el president, o bé a petició o iniciativa d'una tercera part dels membres de la Junta.

3. La convocatòria escrita de sessió ordinària s'ha de realitzar amb un mínim de 8 dies hàbils, indicant l'ordre del dia dels assumptes que cal tractar.

4. Les sessions extraordinàries poden ésser convocades amb solament 24 hores d'antelació, fins i tot per telèfon o correu electrònic, o qualsevol mitjà acreditatiu de la seva recepció, indicant en tot cas els assumptes que cal examinar.

5. En les sessions extraordinàries no poden tractar-se més assumptes dels que figurin en l'ordre del dia.

Article 43

Sessions de l'Assemblea

1. L'Assemblea es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any i es reuneix en sessió extraordinària quan així ho decideixi el president o la Junta de Govern, o mitjançant petició o iniciativa de més del 20% dels col·legiats. En tot cas, l'Assemblea haurà de ser convocada quan ho demanin un nombre de col·legiats exercents superior al 5%, d'acord amb el que disposa l'article 9.3 dels presents Estatuts.

2. Llevat dels casos d'urgència, la convocatòria, amb indicació dels assumptes a tractar, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb una antelació mínima de 10 dies hàbils.

Article 44

Desenvolupament de les sessions

1. Per celebrar sessió en primera convocatòria, és necessària l'assistència del president o del secretari o de qui reglamentàriament el substitueixi, i el nombre necessari de membres de l'Assemblea o Junta de Govern fins a sumar un terç dels seus components.

2. En segona convocatòria, la sessió podrà celebrar-se mitja hora més tard de la fixada, sigui quin sigui el nombre d'assistents, i en tot cas amb l'assistència del president i del secretari.

3. Els assumptes han de ser primerament deliberats i després votats. En les deliberacions es consideren dos torns a favor i dos en contra. Les intervencions del president i del ponent (si n'hi hagués) no consumeixen torn.

4. Llevat dels casos en què sigui necessària la unanimitat, o bé un quòrum determinat, els acords es prenen en primera votació, per majoria absoluta legal, i en segona votació, que es realitza tot seguit, per majoria simple.

5. Les votacions poden ser ordinàries, nominals o secretes. Seran nominals quan ho demani qualsevol dels assistents, i secretes quan ho exigeixin les disposicions legals, el president o bé ho demanin la majoria dels assistents.

6. El president dirigeix les deliberacions, concedeix, denega o retira l'ús de la paraula, manté l'ordre i adopta, segons el seu prudent criteri, les mesures que creu adients per a l'eficàcia i l'ordre de les reunions.

7. De qualsevol sessió de l'Assemblea o de la Junta de Govern se n'ha d'estendre l'acta corresponent, amb les signatures del president i del secretari. Aquest darrer ha de rubricar tots els fulls o plecs de l'acta.

8. El reglament de règim interior pot preveure comissions per la participació dels col·legiats en la vida del Col·legi, de les quals aquest reglament pot requerir, si escau, llur dictamen en els assumptes que es portin a l'aprovació de l'Assemblea.

Article 44 bis

Recursos contra actes dels òrgans col·legials

Els actes dels òrgans col·legials posen fi a la via administrativa i poden ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades i l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de l'eventual interposició del recurs potestatiu de reposició. En cas que els dits acords siguin com a conseqüència de l'exercici de les potestats delegades per una altra Administració, podran ser objecte de recurs davant l'Administració delegant, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

Capítol IX

Personal al servei del Col·legi

Article 45

Règim del personal

El Col·legi pot adscriure personal retribuït al seu servei, en qualsevol de les modalitats previstes legalment.

El règim del personal, el seu nomenament, la sanció i la separació són competència de la Junta de Govern, llevat de les facultats del president d'acord amb el número 6 de l'article 35.

Contra la resolució d'expedient disciplinari, el personal contractat del servei del Col·legi pot imposar els corresponents recursos jurisdiccionals.

Capítol X

Règim econòmic

Article 46

Ingressos generals

El Col·legi es nodreix econòmicament amb els recursos següents:

1. Recursos ordinaris:

a) Les quotes ordinàries, les quotes especials dels col·legiats per aixecament de les càrregues corporatives i les quotes extraordinàries.

Aquestes quotes són de quantitat igual per als col·legiats exercents, segons l'article 9.3 dels presents Estatuts, i es redueixen a la meitat per a la resta.

b) Les rendes, els fruits, els interessos i els drets que s'obtinguin dels béns col·legials.

c) El rendiment que s'obtingui per la realització d'activitats col·legials, la prestació dels serveis i els beneficis en contractes o concerts amb entitats o particulars.

d) Qualsevol altre que sigui legalment possible i de característiques similars.

2. Recursos extraordinaris:

a) Les donacions i els llegats.

b) Les subvencions, els donatius i les aportacions dels ens públics, persones jurídiques o particulars.

c) Les multes que s'imposin per la Junta de Govern.

d) Qualsevol altre que sigui legalment possible i no constitueixi recurs ordinari.

Article 47

Demora en el pagament de la quota

En cas de demora en el pagament de la quota, i sens perjudici del que preveu l'article 15 d'aquests Estatuts, es realitzaran els tràmits legals corresponents, i a la quantitat pendent, s'hi afegirà com a penalització el tipus de l'interès legal del diner que resulti vigent.

Capítol XI

Règim disciplinari

Article 48

Expedient disciplinari

1. No es pot imposar cap sanció col·legial sense instrucció prèvia d'expedient disciplinari, la tramitació del qual es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals o norma que, en el seu cas, la substitueixi.

2. A la tramitació de l'expedient disciplinari, i de conformitat amb les previsions substantives i procedimentals de la vigent Llei de procediment administratiu, s'haurà d'observar:

a) L'aplicació dels principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat i no concurrència de les sancions.

b) El nomenament d'instructor correspon a la Junta de Govern, segons el que preveu l'article 36, paràgraf 16, d'aquests Estatuts, i pot reposar-se de conformitat amb el que disposa la Llei de procediment administratiu.

c) Ningú no pot ser sancionat per fets no tipificats com a falta als presents Estatuts o a la Llei, ni ser objecte de sanció diferent de les previstes en les referides normes.

d) En cap cas no es pot imposar sanció sense audiència prèvia de l'interessat, i es garanteix el dret de l'inculpat a la presumpció d'innocència.

e) La resolució final ha de ser sempre motivada.

Article 49

Anotació de sancions

1. Les sancions que li hagin estat imposades, així com també la incoació d'expedient disciplinari i el resultat d'aquest, exceptuant, si escau, la instrucció d'informació reservada, s'han de fer constar en l'expedient particular del col·legiat.

Article 50

Faltes punibles

Els col·legiats incorren en falta en els supòsits següents:

1. Per ocultació de la seva condició d'estar exercint o d'estar en la condició de serveis especials.

2. Per faltar al respecte degut als seus companys de professió o bé als membres dels òrgans de govern del Col·legi.

3. Per incompliment de les seves obligacions econòmiques envers el Col·legi, tant pel que fa al pagament de multes imposades per sanció com al pagament de les quotes ordinàries, especials o extraordinàries que preveuen aquests Estatuts.

4. Per incompliment de les normes d'ètica professionals dictades pel Col·legi o que es derivin de les funcions del seu càrrec.

5. Per actes o bé omissions en l'exercici de la professió que s'apartin greument dels seus deures professionals, desprestigiïn la dignitat d'aquesta o atemptin contra el bon nom del Col·legi.

Article 51

Faltes de membres directius

Els col·legiats que formin part de la Junta de Govern poden ser sancionats per actuacions o omissions derivades del seu càrrec directiu del Col·legi en els termes que resultin dels estatuts dels col·legis de secretaris, interventors i tresorers d'administració local de Catalunya per part del Consell de Col·legis de Catalunya.

Article 52

Qualificació de les faltes

Als efectes d'aquests Estatuts, la qualificació de les faltes és la següent:

1. Faltes lleus: són les indicades en els punts 1 i 2, ambdós inclosos, de l'article 50 d'aquests Estatuts.

2. Faltes greus: són les indicades en els punts 3 i 4 de l'esmentat article 50 i la reincidència, al cap d'un any, amb faltes lleus degudament sancionades.

3. Faltes molt greus: són les indicades en el dígit 5 de l'esmentat article 50 i la reincidència, al cap de dos anys, amb faltes greus degudament sancionades.

Article 53

Sancions imposables

Les sancions que es poden imposar són les següents:

1. Com a sanció de caràcter lleu:

a) L'amonestació privada verbal.

b) L'amonestació privada per escrit.

2. Com a sanció de caràcter greu:

La multa d'entre 1.001,00 i 5.000,00 euros.

3. Com a sancions de caràcter molt greu:

a) La limitació d'algun o alguns dels drets fixats en l'article 17 d'aquests Estatuts.

b) La multa d'entre 5.001,00 a 50.000,00 euros.

c) L'expulsió del Col·legi.

4. Als imports de les sancions pecuniàries són aplicables la disposició addicional primera de la Llei 7/2006, de 31 de maig, o la norma que la substitueixi.

Article 54

Prescripció de les faltes

1. Les faltes molt greus prescriuen als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus a l'any, a comptar d'ençà del dia en què la infracció es va cometre.

2. La prescripció queda interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar si l'expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable al col·legiat presumptament infractor.

Article 54 bis

Prescripció de les sancions

1. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de 3 anys, les imposades per faltes greus prescriuen al cap de 2 anys i les imposades per faltes lleus prescriuen al cap d'1 any. El còmput del termini de prescripció s'inicia des de l'endemà del dia que esdevingui ferma la sanció.

2. La prescripció queda interrompuda, amb el coneixement de la persona interessada, del procediment d'execució. El termini de prescripció es torna a iniciar si el procediment d'execució resta aturat durant més de sis mesos per una causa no imputable a la persona infractora.

Article 55

Procediment sancionador

1. L'expedient sancionador s'inicia mitjançant acord d'incoació del president. En aquest acord s'ha de fer constar la identificació de la persona o persones presumptament responsables; els fets que motivin la incoació de l'expedient; l'instructor i, en el seu cas, el secretari del procediment, que han de ser membres de la Junta de Govern; l'òrgan competent per adoptar la sanció d'acord amb els presents Estatuts, i les mesures cautelars que, eventualment, s'hagin adoptat. El nomenament de l'instructor ha de ser ratificat per la Junta de Govern, sens perjudici que aquest òrgan, en paral·lel a l'acord d'incoació esmentat, pugui designar directament l'instructor.

2. L'acord d'incoació s'ha de notificar al presumpte responsable i al denunciant, si n'hi ha, i cal donar quinze dies a aquest presumpte responsable per tal que pugui formular plec de descàrrecs, formular al·legacions i presentar els documents que interessi al seu dret. Així mateix, el presumpte responsable pot demanar que s'obri el procediment a prova, en els termes que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu.

3. Rebut el plec de descàrrecs esmentat en el punt anterior, l'instructor pot acordar un període de prova per un període no superior als trenta dies. També pot rebutjar de forma motivada la pràctica de proves proposades pels interessats.

4. Conclòs el període de prova, l'instructor formularà propostes de resolució on es fixaran, de forma motivada, els fets que es consideren provats i la seva qualificació jurídica; la infracció que aquells constitueixin; la persona responsable; la sanció que s'ha adoptat, i l'òrgan competent per adoptar la resolució sancionadora. Si es el cas, determinarà l'absència de responsabilitat disciplinària.

5. De la proposta de resolució referida es donarà un tràmit d'audiència als interessats en el procediment sancionador per un termini de quinze dies, després del qual l'òrgan competent podrà adoptar la resolució sancionadora o d'absolució.

Article 55 bis

Mesures cautelars

Durant la tramitació de l'expedient sancionador es poden adoptar les mesures cautelars que siguin imprescindibles per assegurar l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. L'adopció d'aquestes mesures requereix un acord motivat i l'audiència prèvia del col·legiat afectat.

Article 55 ter

Rehabilitació

El sancionat pot demanar a l'òrgan sancionador la seva rehabilitació amb la conseqüent cancel·lació de la nota en el seu expedient personal.

Els terminis de rehabilitació un cop complerta la sanció són els següents:

1. Per les faltes lleus, 6 mesos.

2. Per les faltes greus, 2 anys.

3. Per les faltes molt greus, 4 anys.

Article 56

Recursos

Les resolucions sancionadores poden ser objecte de recurs en els termes que disposa l'article 44 bis dels presents Estatuts.

Article 57

Recursos contra sancions del Consell

Contra l'acord de sanció dictat pel Consell de Col·legis de Catalunya, en els casos que preveu l'article 51 d'aquests Estatuts, el sancionat pot interposar directament recurs contenciós administratiu o bé, de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix Consell.

Article 58

Efectivitat de les sancions

Les sancions imposades que tinguin el caràcter de multa han de fer-se efectives en metàl·lic en el domicili del Col·legi en el termini fixat en la resolució.

En cas contrari, seran exigides en la forma a què fa referència l'article 47 d'aquests Estatuts.

Capítol XII

Agrupació, segregació i dissolució

Article 59

Fusió, escissió territorial i segregació

L'eventual escissió territorial, segregació o fusió amb un altre col·legi de funcionaris d'habilitació estatal d'una altra circumscripció territorial del Col·legi s'ha de realitzar de conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, o norma que la pugui substituir.

Article 60

Dissolució

La dissolució del Col·legi té lloc:

1. Per acord de l'Assemblea pres per les tres cinquenes parts dels col·legiats.

2. Per unió o fusió.

3. Per absorció per part d'un altre Col·legi.

4. Per la manca de col·legiats suficients per cobrir els llocs de la Junta de Govern sense coincidir o duplicar càrrecs.

5. Quan la professió que representi el Col·legi perdi el caràcter de col·legial, d'acord amb la Llei.

6. Per escissió del Col·legi en diversos col·legis.

Article 61

Liquidació

La dissolució del Col·legi, ja sigui per iniciativa del mateix Col·legi o per decisió de la Generalitat, requereix un decret del Govern, que haurà d'establir el procediment de liquidació del patrimoni, el nomenament de les persones o de la comissió encarregades per dur-la a terme i la destinació del romanent, que serà la que determini l'Assemblea del Col·legi en liquidació.

Disposició transitòria

En el termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en vigor dels presents Estatuts del Col·legi adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, s'han de convocar eleccions per a la renovació total de la Junta de Govern d'acord amb aquests Estatuts.

Disposició final

1. Els presents Estatuts entren en vigor d'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, i poden modificar-se, d'acord amb el referit article o norma que el substitueixi.

2. Per allò no previst en aquests Estatuts, són aplicables les fonts normatives vigents a Catalunya, per raó de la matèria o el sector de l'activitat col·legial de què es tracti.

(09.271.035)

Adjunt Mida
bigstock--122255336.jpg 491.82 KB

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació