El proper dia 29 d’abril de 2009 tindrà lloc la Jornada ELS MITJANS ELECTRÒNICS I TELEMÀTICS EN LES OPERACIONS PATRIMONIALS DEL SECTOR PÚBLIC.  
En el decurs de la Jornada es presentarà i analitzarà la plataforma tecnològica que permet la realització de determinades operacions patrimonials entre la Generalitat de Catalunya i les entitats locals catalanes a través de mitjans electrònics, sense la necessitat de presència física conjunta en una seu determinada, i el seu trasllat automàtic al Registre de la Propietat per a la seva inscripció registral.
La Jornada, està organitzada conjuntament pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, el Consorci LOCALRET, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya, i que tindrà lloc a Barcelona, a la seu del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya.
Així doncs, les entitats implicades en aquesta iniciativa han organitzat una jornada que ha de permetre explicar i debatre els diferents aspectes que intervenen en un projecte que implica a diferents administracions i a diverses funcions públiques vinculades amb el sistema de seguretat jurídica preventiva que, de ben segur, millorarà el funcionament de les nostres organitzacions i que significa una inequívoca aposta per la modernització de les administracions públiques catalanes.  
La jornada tindrà lloc al Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya. C. Joan Miró, 19. Barcelona.  La inscripció i és gratuïta enviant un correu electrònic a la adreça: dgpatrimoni.eif@gencat.cat indicant nom, càrrec, institució i telèfon de contacte.
 

La gestió patrimonial i les relacions interadministratives que se’n deriven constitueixen un dels àmbits més idonis per al
desenvolupament de projectes d’administració electrònica que millorin el funcionament i els serveis de les
administracions públiques i que impulsin, de forma decidida, la seva transformació a partir de l’ús intensiu dels mitjans
electrònics.
L’acord entre les administracions implicades en les operacions patrimonials del sector públic ha significat el
desenvolupament d’un projecte que ha de permetre la formalització de determinades relacions jurídiques patrimonials
mitjançant l’acreditació remota de l’autenticitat de la identitat i de la integritat de l’evidencia documental en suport
exclusivament electrònic. D’aquesta manera es produeix la formalització de l’operació patrimonial amb les garanties
jurídiques que deriven de les exigències dels principis de legalitat i seguretat  jurídica.
La Generalitat de Catalunya, Localret, el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya, amb la
col·laboració del Consorci AOC i de l’Agència CatCert, han desenvolupat una plataforma tecnològica que permet la
realització de determinades operacions patrimonials entre la Generalitat de Catalunya i les entitats locals catalanes a
través de mitjans electrònics, sense la necessitat de presència física conjunta en una seu determinada,  i que es
traslladen automàticament al Registre de la Propietat per a la seva inscripció registral.
Per presentar i analitzar aquest projecte, que de ben segur millorarà el funcionament de les nostres organitzacions i que
significa una inequívoca aposta per la modernització de les administracions públiques catalanes, les entitats implicades
hem organitzat una jornada que ha de permetre explicar i debatre els diferents aspectes que intervenen en un projecte
que implica a diferents administracions i a diverses funcions públiques vinculades amb el sistema de seguretat jurídica
preventiva.
 
 
PROGRAMA 
09:30  Inauguració
  Martí Carnicer i Vidal. Secretari general del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
  Pere Navarro i Morera. President de Localret i alcalde de Terrassa
  Ramón García-Bragado i Acín. Quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
  Antoni Cumella de Gaminde. Degà del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya
10:15   Les operacions patrimonials com a impulsores de l’ús de les noves tecnologies
  Immaculada Turu i Santigosa. Directora general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
11:00   La inscripció al registre de la propietat dels documents administratius
  Antoni Giner Gargallo. Registrador de la Propietat i director del SERC
11:45   Pausa cafè
12:15   La fe pública a les entitats locals i l’ús de mitjans electrònics
  Jordi Cases i Pallarès. Secretari general de l’Ajuntament de Barcelona
13:00   Requeriments i plataformes per a la signatura electrònica i comunicació telemàtica entre
 institucions
  Marta Continente i Gonzalo. Directora general d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
  Joan Olivares i Obis. Director del Consorci AOC
13:45   Funcionament de la plataforma: signatura electrònica de document administratiu i tramesa
  electrònica al registre de la propietat
14:00   Cloenda
  Miquel Salazar i Canalda. Secretari de Política financera, Competència i Consum de la Generalitat de Catalunya
  Marta Felip i Torrres. Presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau