L’excel·lència i la transparència professional són dos dels principis contemplats en el Codi Ètic professional i en el Pla Director dels SITAL de Catalunya que tenen com a finalitat facilitar l’accés de la ciutadania i de les empreses a la informació pública i reduir les càrregues administratives sense cap altra limitació que les imposades per les lleis.

La prolífica activitat normativa dels darrers mesos, ja iniciada fa uns anys, i sense perspectives de veure´s alentida en un futur immediat, sembla que no obeeix precisament a alguns dels principis que aquestes normatives proclamen com d’especial rellevància.

No es denota, amb el maremàgnum de normes aprovades ni amb la tècnica legislativa emprada, la voluntat d’assolir l’objectiu de “legislar millor per obtenir millors resultats” preconitzada per la Comunicació de la Comissió Europea 19 de maig de 2015, ni el compliment del principi d’eficiència enunciat a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, així com tampoc sembla respondre en absolut als principis de simplificació, consolidació normativa i millora de la regulació enunciats als articles 62 i 63 de la Llei 19/2014, de 27 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Entenem que la limitada qualitat de moltes de les normes aprovades i la complexitat per la seva aplicació repercuteix negativament tant en la ciutadania i en les empreses, en termes d’eficàcia i eficiència pel que respecta a la consecució de les finalitats perseguides, conforme als principis de proporcionalitat, coherència, transparència, accessibilitat i simplicitat, com en els SITAL, que actualment estem assumint responsabilitats molt importants sense comptar amb la necessària cobertura jurídica que reconegui aquestes tasques i doti a les Corporacions locals dels mitjans necessaris per dur-les a terme.

No creiem que l’excel·lència de les corporacions locals, entesa com la qualitat que les faci dignes d’una singular estimació per part dels ciutadans i ciutadanes, s’aconsegueixi amb aquesta tècnica legislativa. 

I és en aquest sentit i d’acord amb el lema d’aquesta Assemblea: SITAL # PER L’EXCEL·LÈNCIA, que aprovem la següent declaració: 

PRIMER. Considerem que cal legislar millor i dotar a les administracions públiques i als ciutadans de normes sensates, adequades a la seva finalitat, modernes, realistes, operatives i que es puguin aplicar de forma fàcil i correcta des de la perspectiva de l’eficàcia i l’eficiència en la consecució de les finalitats perseguides i, alhora, que impactin positivament en la societat, afavorint el desenvolupament econòmic i el benestar social.

SEGON.- Mantenim ferm el nostre compromís amb les Corporacions locals per tal que assoleixin amb plenitud el nivell d’excel·lència que la normativa preveu i que alhora demanda la ciutadania.

TERCER.- Instem al poder legislatiu estatal i al poder legislatiu català que adeqüin llur activitat als principis que han de presidir tota actuació normativa i en especial, el principi de seguretat jurídica i el principi de  simplificació, que permetran alhora que la seva aplicació sigui eficaç i produeixi els efectes desitjats.

QUART. Instem al poder legislatiu estatal i al poder legislatiu català que prengui en especial consideració la realitat del món local, principalment pel que fa a la dotació de mitjans personals i econòmics, el que permetrà una aplicació adequada en el territori de les determinacions normatives, i tingui en compte els coneixements i experiència dels SITAL en la tramitació de les normes que afecten a les corporacions locals.

Vilafranca del Penedès, 13 de novembre de 2015

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació