DECLARACIÓ ASSEMBLEA CSITAL BARCELONA, Sant Cugat 28 de novembre 2014

COMPROMESOS AMB L’AUTONOMIA LOCAL

Emparada en la reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola, que va ser impulsada pels requeriments de la Unió Europea per donar compliment als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, ha comportat una redefinició del marc competencial dels ens locals. 
Sota el pretext d’evitar duplicitats entre les diferents administracions públiques, aquesta llei ha suposat un procés recentralitzador que limita el principi constitucional d’autonomia  local i de subsidiarietat preconitzats en l’article 140 de la Constitució espanyola i en els articles 3.1 i 4.3 de la Carta Europea d’Autonomia Local.    

La reforma introduïda per la LRSAL implica un empetitiment de l’autonomia local, una reducció de les matèries d’interès local i un trasllat competencial a les Comunitats Autònomes erròniament justificat en criteris economicistes, donat que la gran part dels ens locals presentaven uns comptes sanejats i que el sector públic local era l’únic que complia amb els principis d’estabilitat pressupostària. Aquesta situació ha iniciat un procés d’empobriment de qualitat i quantitat dels serveis públics locals en uns moments on la greu crisis econòmica requereix una resposta immediata de l‘administració més propera al ciutadà, com és la local.

En aquest context els Secretaris i Interventors dels Ajuntaments hem desenvolupat un paper destacat en l’aplicació de la LRSAL, que haurem de continuar mantenint en el futur, ja que sobre el nostre col·lectiu ha recaigut d’una forma totalment informal i oficiosa, la tasca d’interpretar les previsions jurídiques contingudes a la normativa vigent, tant general com sectorial, i dotar de seguretat jurídica a les decisions que els diferents òrgans de govern municipals han anat adoptant fins el moment per salvaguardar al màxim les competències locals. 
La simultaneïtat de la reforma de la Llei de Bases de règim local  amb altres disposicions estatals en matèria econòmica i financera, emparades amb la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i justificades amb una inexistent i mal entesa dependència funcional dels Interventors i dels Tresorers del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ens ha obligat a realitzar un notable esforç de verificació i remissió d’informació per tal d’evitar perjudicis als ajuntaments, emparats en molts casos únicament en notes informatives  i sense comptar amb els mitjans personals i materials adequats. 
Aquesta situació sembla lluny de redreçar-se a la vista de la lentitud del legislador autonòmic en la tramitació i aprovació d’una Llei de Governs locals de Catalunya que interpreti en clau estatutària l’aplicació de la LRSAL, o de la resta de reformes legislatives impulsades pel legislador estatal i autonòmic que continuen formulant projectes de llei com el de la Llei de la jurisdicció voluntària, o avantprojectes de llei, com el de la Llei de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya, que amplien les funcions dels Secretaris sense preveure els recursos necessaris per assegurar la correcta prestació de les mateixes.

En aquest marc complex, els Secretaris, Interventors i Tresorers, reivindiquem la nostra dependència funcional de les corporacions locals per entendre que no s’ha vist modificada, tot i el redactat del nou article 92 bis, introduït per la LRSAL en la Llei de Bases de règim local  que ha desapoderat a les Comunitats Autònomes de les competències que tenien fins ara en la creació, classificació, supressió de llocs de treball, règim disciplinari o situacions administratives reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 

Alhora refermem, com hem fet al llarg d’aquests anys, en les diferents assemblees, el nostre compromís amb els governs locals, amb el principi d’autonomia local i en la defensa de la nostra professionalitat. Així a la declaració de Cornellà de Llobregat aprovada a l’any 2011, ja ens varem pronunciar en favor d’una reforma profunda de l’Administració pública, en especial dels procediments de gestió dels serveis públics, fonamentada en un procés de millora contínua i en un eficaç assessorament jurídic, tècnic, econòmic i de control intern, amb la finalitat d’obtenir uns serveis públics gestionats amb criteris d’eficàcia i excel·lència, en el context de l’ètica global del servei, de la transparència  i de la responsabilitat en l’ús adequat dels fons públics. 

A la declaració de Barcelona aprovada a l’any 2012 ens mostrarem en desacord amb les iniciatives de modificacions legislatives limitadores de l’autonomia de les entitats locals que no aborden els problemes de fons de la gestió i del finançament dels serveis públics, mentre que a la declaració de Lleida aprovada a l’any 2013, varem apostar per un projecte professional, que incardinat en el nostre Pla Director Professional, està a favor dels processos de modernització, innovació democràtica i d’integritat institucional dels governs locals orientats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i a la disminució de la desafecció ciutadana vers les institucions públiques.
En definitiva, tenint en compte aquestes declaracions i el context actual de les institucions locals, així com

la percepció que de les mateixes pot tenir la ciutadania, d’acord amb el lema d’aquesta assemblea: “COMPROMESOS AMB L’AUTONOMIA LOCAL”, aprovem la següent declaració:    
PRIMER. Reiterem el nostre compromís amb l’autonomia local perquè considerem, tal i com preveu l’article 4.3 de la Carta Europea de l’Autonomia Local, que l’exercici de les competències públiques ha de correspondre preferentment a les autoritats més properes als ciutadans, i en aquest sentit els Secretaris, Interventors i Tresorers d’administració local estarem al costat dels governs locals al capdavant en aquesta tasca i ens comprometem a treballar per fer-la possible.

SEGON. Instem a la Generalitat de Catalunya per tal que aprovi una Llei de Governs Locals encaixada en el model territorial previst a l’Estatut d’Autonomia, que interpreti en clau estatutària l’aplicació de la LRSAL, amb un nucli de competències garantit, que sigui aplicable d’acord amb la capacitat de gestió de les distintes administracions públiques, respectuosa amb els principis de subsidiarietat, d’autonomia local i de diferenciació i incardinada adequadament en els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que posi fi a la inseguretat jurídica actual.
Alhora que li demanem que en la seva redacció aprofiti l’experiència viscuda des de la entrada en vigor de la LRSAL i prengui en consideració les aportacions i suggeriments dels diferents sectors del món local.

TERCER. Emplacem al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les Diputacions Provincials i als Consells Comarcals a què, en la seva condició d’administracions catalanes supramunicipals, impulsin les reformes legislatives necessàries, per tal de dotar de la cobertura jurídica als diferents operadors que treballen en el món local i defensar la seva autonomia. 

QUART. Instem al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas perquè mantingui en el nou reglament regulador del règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, la nostra dependència funcional de les entitats locals i determini i concreti correctament les funcions del nostre col·lectiu i alhora doti als governs locals dels mitjans necessaris per poder donar compliment de forma adequada als seus requeriments d’informació.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació