Assemblea CSITAL Barcelona 2012

El Col—·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’ Administració local de Barcelona ha apostat, conjuntament amb els col·—legis territorials de Tarragona, Lleida i Girona, per una estructura de representació, coordinació i acció col—legial pionera a l’Estat espanyol −el Consell de Col—legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de Catalunya− que ha estat l’exponent del ferm compromís de l’organització col—legial catalana amb l’autonomia municipal i el respecte a la pluralitat organitzativa i institucional que caracteritza la nostra organització territorial. És precisament això el que ens ha permès alhora assolir una visió estratègica de la professió comuna al servei dels governs locals a Catalunya.

Demà es compliran 26 anys des que es van publicar els estatuts del Consell de CSITAL de Catalunya. Uns anys durant els quals el CSITAL de Barcelona ha afrontat, com a col—lectiu professional, les profundes transformacions dels governs i de les administracions locals de Catalunya sobre les línies estratègiques fixades pel Pla Director professional, aprovat en l’Assemblea de La Seu d’Urgell de 2003.

El Pla Director professional va convertir l’organització col—legial catalana en la capdavantera de la modernització d’una professió que apostava, en clau interna, pel caràcter estructural de les funcions dels SITAL, amb uns alts nivells d’especialització tècnica, compromesa amb la gestió eficaç i eficient en favor dels governs locals i de la ciutadania, en l’impuls de la societat de la informació, i en la defensa de l’adaptació dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball dels FHE a les necessitats reals del territori, esgotant al màxim les possibilitats de descentralització i d’execució de les comunitats autònomes i dels governs locals, tot i el caràcter estatal de la professió.

Mentre que, en clau externa, el Pla Director professional recolzà obertament el principi d’autonomia local per assegurar les competències d’autogovern dels governs locals, reconegudes en la Carta Europea d’Autonomia Local, i els principis ètics d’actuació professional de la declaració de Siena, que van inspirar – recordem-ho− l’actual Codi Ètic dels CSITAL, que ens igualava als professionals homòlegs de la resta d’Europa i amb els que hem compartit i compartim un fort compromís d’espai professional comú europeu a través de la Unió de Directius Territorials d’ Europa (UDITE). Val a dir que l’organització col—legial catalana va formar part del grup impulsor d’aquesta organització que va culminar amb el Congrés de Sitges de l’any 1992.

Amb la resta de l’organització col—legial de l’Estat, el CSITAL de Barcelona i el Consell de CSITAL de Catalunya, van impulsar amb el Consejo General de COSITAL un projecte de professió conjunt, compromès amb el Codi Ètic, orientat vers la construcció permanent d’una bona administració al servei de la ciutadania i de les administracions locals, integrat en xarxes internacionals, però adaptat al mapa territorial, potenciant la representació dels Consells autonòmics a tot l’Estat i modificant la composició del Consejo General de COSITAL, tal com es reflecteix en les declaracions aprovades per les Assembles de Salamanca 2005, València 2008 i Toledo 2010, en les que es recullen bona part dels principis programàtics inclosos en les declaracions aprovades per les assemblees del CSITAL de Barcelona de Vic 2005, o del Consell de CSITAL de Catalunya de Montblanc 2007.

Avui que la crisi econòmica i el compliment dels objectius de dèficit, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, serveixen d’empara per a justificar reformes legislatives poc madurades en les administracions locals, que inclouen mesures que poden afectar als fonaments bàsics de la seva l’estructura organitzativa i competencial i que poden limitar la seva autonomia i la de les comunitats autònomes. Unes reformes que també preveuen modificacions del règim jurídic dels FHE, les quals es mostren justificades, en aparença, per tal de reforçar la nostra autonomia professional i independència però que no expliciten els mecanismes adequats per tal de garantir l’exercici professional responsable i neutral que venim reclamant des de fa dècades i que, al nostre entendre, estan lligades als perfils més centralistes de la reforma i suposen una tornada al passat, tot i que ara semblen ser defensades per l’organització col—legial d’àmbit estatal.

El CSITAL de BCN es manté ferm en els preceptes que han regit la seva actuació i la de l’organització col—legial catalana, així com en els principis i eixos que avui configuren el nostre Pla Director de la Professió a Catalunya i que són les bases sobre les quals s’ha de construir el nostre futur a Catalunya. Un Pla Director que ens ha permès, juntament amb d’altres col—legis d’arreu de l’Estat espanyol, construir els Plans d’Actuació Col—legial en la última dècada i que van propiciar en aquest darrer període la configuració d’una organització professional a l’Estat espanyol moderna, democràtica, forta i descentralitzada territorialment, basada en els Consells autonòmics, gestionada de forma transparent i allunyada d’actuacions opaques d’altres èpoques.

A hores d’ara, el govern de l’organització col—legial a l’Estat espanyol ha assumit un nou rol que s’allunya d’aquesta Pla Director i que no ha permès a l’organització col—legial catalana ser-hi present.

Però també avui, amb un Consejo General força dividit, en haver-se trencat els compromisos signats amb la renovació de la Comissió executiva del Consejo General de COSITAL, desprès de les eleccions celebrades el 9 de juliol de 2011, nosaltres, aquí, desprès de més de 25 anys de l’aprovació dels estatuts del Consell de Col—legis de Catalunya, tornem a apostar per un espai professional modern, integrat amb els valors que són comuns a les organitzacions dels nostres homòlegs europeus, conformat per uns FHE que, com a professionals altament qualificats posem al servei de les administracions locals la nostra preparació i coneixements perquè puguin afrontar les profundes reformes sobre el dimensionament i la gestió dels serveis públics que necessàriament hauran d’abordar per tal de garantir la sostenibilitat financera dels governs locals.

I és en aquest sentit que té encaix el lema d’aquesta Assemblea: CONSTRUIM FUTUR A CATALUNYA, el futur d’una professió en la que creiem i que es desenvoluparà i es farà forta en la mesura que també ho siguin les administracions locals de Catalunya en les que treballem.

Per tot això aprovem la següent:

DECLARACIÓ

1. DEFENSEM un projecte professional orientat al servei de la bona administració i dels governs locals i la ciutadania, compromès amb els principis del nostre Codi Ètic, que fomenta la defensa dels valors democràtics, la transparència, la professionalitat, l’objectivitat, la independència i la integritat, sempre sota els principis de neutralitat i imparcialitat, vetllant per tal d’assolir les màximes quotes d’economia, eficàcia i eficiència en benefici dels ciutadans i dels governs locals de Catalunya.

2. APOSTEM decididament per una organització col—legial ben integrada en les organitzacions de professionals estatals i internacionals que ens permeti afrontar les necessitats actuals i de futur de la professió, capaç de projectar els valors públics que defensem i de reivindicar la seva utilitat des dels postulats més propers a la ciutadania i a les comunitats locals i organitzacions territorials amb les quals es dota avui la nostra organització política.

3. MANIFESTEM el nostre desacord amb les iniciatives de modificacions legislatives poc madurades que, justificades per la crisi econòmica, limiten l’autonomia de les entitats locals i les comunitats autònomes i que no aborden els problemes de fons de la gestió i del finançament dels serveis públics, la definició d’un model de planta local voluntària lligada a criteris d’eficàcia i economies d’escala, l’àmbit subjectiu dels ens que integren el sector públic local sotmesos al règim de comptabilitat pública i de control intern, i que proposen modificar el règim jurídic dels FHE de forma oberta, limitada, confusa i sobtadament contradictòria amb la vigent Llei de Modernització del Govern Local o l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i accentuant en excés els aspectes que més ens recorden a situacions ja superades en el passat.

4. PROPOSEM al Consell de Col—legis de Catalunya l’adequació i actualització de les línies estratègiques del Pla Director de la Professió a Catalunya amb l’objectiu principal de reforçar la capacitat de la nostra organització col—legial per tal de millorar el futur de la professió.

 

Barcelona, 30 de novembre de 2012 

LA JUNTA DE GOVERN

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació