Us presentem aquí un petit recull de la normativa que afecta o regula als Funcionaris d'Habilitació estatal:

  • Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Disposició Adicional Segona). Veure aquí
  • Reial Decret 834/2003, de 27 de juny, per el que es modifica la normativa reguladora dels sistemes de sel·lecció i provisió dels llocs de treball reservats a Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. veure aquí
  • Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, per el que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.  Veure aquí
  • Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal. Veure aquí.
  • APU 450-08, de 31 de gener per on s'aproven les titulacions acadèmiques i programes mínims requerits per a l'accés a les subescales en la que s'estructura l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Veure aquí.
  • APU 3805-08, de 26 de desembre, per la que es modifica l'Ordre APU/450/2008, de 31 de gener, per on s'aproven les titulacions acadèmiques i programes mínims requerits per a l'accés a les subescales en la que s'estructura l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.  Veure aquí.
  • Decret 195/2008, de 7 d'ocutbre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. Veure aquí.
  • GAP/3446/2008, de 12 de novembre, per la qual s'aprova i es fa públic el temari per a les proves selectives que es realitzin a Catalunya per a l'accés a les subescales de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.Veure aquí.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació