Codi Ètic Professional dels secretaris/àries, interventors/ es i tresorers/ es d'Administració Local aprovat en la VI Assemblea Sital , celebrada a Salamanca, 12-14 de maig 2005

INTRODUCCIÓ

Aquesta proposta de Codi ètic dóna resposta a un dels objectius establerts en el Pla d'acció del Consell General de Col·legis, aprovat per al període 2002-2006, i pretén establir unes normes de conducta cohesionadores que identifiquin el desenvolupament professional dels secretaris, interventors i tresorers d'administració local davant les institucions i la societat en general.

El Codi ètic s'emmarca en la voluntat de canvi i d'excel·lència professional que, resumits sota el lema «Una sola professió. Una nova projecció. Una nova organització col·legial » , concreta el compromís dels secretaris, interventors i tresorers d'administració local de ser els professionals que facilitin de forma útil i eficaç l'acció dels governs locals i dels ciutadans al segle XXI d'acord amb les regles de l'estat de dret.

En un estat democràtic els ciutadans tenen dret a una administració local moderna, de qualitat i a un tracte personalitzat en els assumptes que els afectin directament, per això exigeixen alts nivells d'optimització de la gestió en la producció de béns i prestació de serveis públics, basats en criteris d'eficàcia, eficiència, economia, transparència en la presa de decisions i participació ciutadana.

Els secretaris/àries, interventors/res i tresorers/ es d 'administració local, conscients del paper que juguem en les organitzacions del sector públic local no podem deixar de participar en aquest procés de modernització i millora de l'administració i per això hem de facilitar l'apropament del ciutadà a l'administració.

Pertànyer a un estat membre de la Unió Europea i a organitzacions internacionals com UDITE ( Union des Dirigeants Territoriaux de l' Europe ), ens obliga que la nostra activitat professional es regeixi per principis ètics i de conducta que possibilitin el compliment dels preceptes reflectits en el Tractat d'Amsterdam, que preconitzen el ja esmentat apropament entre l'administració, els funcionaris i els ciutadans, de manera que les decisions s'adoptin de forma més oberta i com més a prop millor d'aquests.

Som conscients que l'ètica és una matèria d'opció personal que suposa fer allò que es considera correcte en el moment adient i que les actuals normes jurídiques no resolen tots els aspectes de l'activitat professional dels secretaris/àries, interventors/res i tresorers/ es d 'administració local. Per això considerem necessari un codi d'ètica que permeti aclarir situacions dubtoses i que pugui servir de referència en algunes actuacions seguint el mateix exemple que altres col·lectius públics professionals nacionals i estrangers

El Codi ètic proposat aposta de forma clara i decidida per un model d'actuació professional modern i homòleg al d'altres països europeus i recull els principis ètics i de conducta emanats del Codi de bona conducta administrativa aprovat mitjançant resolució de 6 de setembre de 2001 del Parlament Europeu, per les directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ( OCDE ), i les experiències i declaracions d'organitzacions internacionals sobre autonomia local que van inspirar els principis ètics de la Declaració de Siena, aprovada en la Primera Conferència Mundial de l'Associació Internacional de Secretaris Generals, Chiefs Executive Officers i Directius Locals , celebrada a Siena (Itàlia), l'abril de 2002.

Els principis rectors del desenvolupament de les funcions dels secretaris/àries, interventors/ es i tresorers/ es d 'administració local que se sotmeten a aprovació es fonamenten en:

Uns valors públics, professionals, ètics i democràtics, basats en el compromís diari de servei als interessos públics, encara que això suposi una renúncia a la promoció individual.

En una conducta professional que es regirà pel compliment de valors ètics tradicionals d'actuació, basats en la neutralitat política, defensa dels valors democràtics, servei a l'interès públic, lleialtat, honestedat, honradesa, imparcialitat, eficàcia, eficiència, professionalitat, dedicació, justícia, transparència, compliment de la legalitat i respecte als drets humans sota el principi d'igualtat i no discriminació, però alhora complementats per l'aplicació de nous valors ètics relatius a l'orientació al ciutadà, col·laboració, informació, resolució de conflictes, diàleg, impuls dels processos innovadors, noves tecnologies i al treball en equip, que facilitin l'apropament als ciutadans i la modernització de l'administració per a adaptar-la a les noves demandes socials.

Davant l'exposat, se sotmeten a aprovació els següents principis rectors del Codi ètic dels secretaris/àries, interventors/res i tresorers/ es d 'administració local:

 

A. PRINCIPIS ÈTICS FONAMENTALS

1. Defensa dels valors democràtics. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional desenvoluparà sempre les seves funcions sota els principis de justícia, igualtat i no discriminació. Les seves actuacions es guiaran per la promoció i la remoció d'obstacles que impedeixin el respecte als drets humans i llibertats ciutadanes amb la finalitat d'evitar discriminacions per raó de naixença, raça, sexe, religió, llengua, cultura, opinió o qualsevol altra circumstància personal i social.

2. Compliment de la legalitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actuarà d'acord amb les lleis, els reglaments i les normes i instruccions que siguin aplicables al compliment dels seus deures i, en qualsevol cas, romandrà sempre fidel a l'esperit i al text de la Constitució espanyola, a la normativa autonòmica i europea i als principis de conducta del present codi ètic.

3. Servei a l'interès públic. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional no pot comprometre's amb paraules, actes o associacions que siguin contràries a l'interès públic, desacreditin o tendeixin a frustrar les decisions polítiques o administratives adoptades pels òrgans de govern. Les seves actuacions es fonamentaran en decisions objectives encaminades a assolir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans al marge de posicions o interessos personals, familiars o clientelars .

4. Jerarquia. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional complirà estrictament, imparcialment i eficaçment les obligacions pròpies del seu càrrec i també les ordres de qui ostenti l'autoritat per donar-les i que es refereixin al servei que li ha estat encomanat. Si creu que les ordres rebudes el forcen a actuar de forma il·legal, impròpia o no ètica, o que van en contra d'aquest Codi ètic o poden originar una administració deficitària, podrà sol·licitar la confirmació per escrit de l'ordre rebuda i podrà també comunicar, per escrit la raó de la seva divergència.

5. Professionalitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en l'exercici de les seves funcions, haurà de conèixer totes aquelles activitats, procediments i disposicions legals o reglamentàries que afectin directament o indirectament la seva competència. Sense perjudici del deure d'informació d'interès públic, actuarà sempre mantenint la cura deguda, diligència professional, reserva, sigil i discreció en relació amb les dades i informes coneguts per raó del seu càrrec.

6. Lleialtat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional ajudarà el govern legalment constituït a dur a terme les seves decisions amb la cura i la diligència professional deguda.

7. Neutralitat i imparcialitat. En totes les seves actuacions, el funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional haurà de demostrar la més estricta neutralitat i imparcialitat política. En l'exercici del seu càrrec, no intervindrà en benefici propi, ni en menyscapte d'interessos generals o de tercers.

8. Dedicació. L'exercici del lloc de treball de funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional serà incompatible amb l'acompliment de qualsevol altre càrrec, professió o activitat que pugui posar en dubte la imparcialitat o independència en l'exercici de les seves funcions i que pugui plantejar conflicte d'interessos.

9. Honestedat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional no acceptarà cap tracte de favor de persones físiques o jurídiques per raó del seu càrrec i se sotmetrà a les mateixes condicions i exigències que la resta dels ciutadans en els negocis jurídics, operacions financeres i patrimonials que realitzi com a subjecte privat.

Així mateix, s'abstindrà de la realització d'activitats o negocis que puguin comprometre l'objectivitat de l'administració en la consecució dels objectius generals.

10. Transparència. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actuarà en l'exercici de les seves funcions o dels serveis encomanats amb la màxima transparència, facilitant l'accés dels ciutadans a la informació i procediments, sense més limitacions que aquelles imposades per les lleis.

11. Economia, eficàcia i eficiència. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional prestarà els seus serveis d'acord amb els principis d'economia, eficàcia i eficiència, vetllant per la consecució dels objectius de caràcter general del govern local.

12. Formació. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actualitzarà permanentment els seus coneixements amb la finalitat d'estar al dia de les noves disposicions legals, innovacions tecnològiques, altres millores o canvis que afectin positivament a l'acompliment de les seves funcions.

B. PRINCIPIS D'ÈTICA PROFESSIONAL

1. Objectivitat i independència . El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional exercirà les seves funcions amb lleialtat i objectivitat d'acord amb els principis d'independència, imparcialitat en el consell, informe o dictamen emès i equitat, prudència i discreció en les decisions adoptades, contribuint a evitar aquelles que puguin lesionar els interessos generals i particulars dels ciutadans.

2. Integritat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional actuarà amb integritat en l'acompliment de les seves funcions proporcionant informació veraç i contrastada. No acceptarà regals, comissions ni altres presents de valor econòmic considerable que puguin influir en les actuacions derivades de les seves funcions.

3. Excel·lència i qualitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional exercirà les seves funcions anant més enllà del compliment mínim d'aquestes, esforçant-se a aconseguir l'excel·lència i el màxim rendiment en el seu treball.

4. Correcció. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional es comportarà en l'exercici de les seves funcions amb correcció i cortesia envers les autoritats, els funcionaris i especialment amb els ciutadans. El seu comportament, en qualsevol situació, ha de respondre al manteniment dels valors de l'administració a la qual serveix.

5. Proporcionalitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional vetllarà per l'equilibri entre la complexitat de les decisions a adoptar i els fins perseguits, abstenint-se d'optar per solucions desproporcionades, sobretot si restringeixen els drets dels ciutadans.

6. Innovació, iniciativa, creativitat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional prendrà la iniciativa i mantindrà una actitud positiva i creativa davant les innovacions tecnològiques que facilitin l'exercici de la seva activitat professional amb l'objectiu últim de simplificar i apropar les relacions entre ciutadans i l'administració.

7. Orientació al ciutadà. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional orientarà les seves funcions i prestarà els seus serveis basant-se en el servei als ciutadans, fomentant el treball en equip i la transversalitat dels diferents serveis, amb l'objectiu que les relacions dels ciutadans amb l'administració siguin com més clares, concises i fàcils millor, de manera que es potenciï la fidelitat i la confiança en l'administració .

8. Informació. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional no proporcionarà informació errònia o falsa en l'exercici del seu càrrec. Tampoc no podrà utilitzar la informació coneguda per raó de les seves funcions públiques ni en benefici propi ni per a la intermediació amb terceres persones físiques o jurídiques i garantirà l'accés a la informació dels ciutadans sobre els serveis encomanats amb les úniques limitacions establertes en les normes legals.

9. Austeritat. El funcionariat d'administració local amb habilitació de caràcter nacional està obligat a actuar amb austeritat en l'exercici de les seves funcions públiques i s'abstindrà de fer ús impropi dels béns i serveis de l'administració posats a la seva disposició per raó del seu càrrec.

DISPOSICIÓ FINAL.

L' Organització Col·legial vetllarà pel compliment d'aquests principis ètics.

Adjunt Mida
codi_etic_def(5).pdf 931.87 KB

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació